Koło Naukowe „Economicus” skupia tych studentów Wydziału (ze szczególnym uwzględnieniem kierunku Ekonomia) którzy są zainteresowani rozwojem wiedzy z zakresu ekonomii, popularyzacją własnych badań i analiz, uczestnictwem w życiu naukowym.

W minionych latach członkowie Koła:

- uczestniczyli w realizacji projektu „Marketing terytorialny jako element oddziaływania jednostki na otoczenie oraz kreowania jej wizerunku. Aspekt ekonomiczny, społeczny i kulturowy”, realizując badania ankietowe na potrzeby projektu;

- działali w Komitecie Organizacyjnym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowoczesna gospodarka komunalna w warunkach Unii Europejskiej”;

- publikują w uczelnianym czasopiśmie naukowym „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis” i innych czasopismach/publikacjach zbiorowych (Beata Głąb, Stosowanie pomocy publicznej w UE na przykładzie Polski – stosowanie wyłączeń blokowych, „ASAO” 2014, nr 3(1); Kinga Popek, Kryzys w strefie euro – wczoraj i dziś, „ASAO” 2014, nr 3(1); Małgorzata Samson, Wpływ środków unijnych z EFPR na rozwój i otoczenie gminy Ożarów, „ASAO” 2014, nr 3(1); Ewelina Maj, Krzysztof Ostrowski, Monokultura gospodarcza w regionie na przykładzie Huty Ostrowiec w Ostrowcu Św. [w:] (red.) P. Dziekański, A. Olak, S. Szabo, Ekonomia i bezpieczeństwo wyzwaniem regionu XXI w., Ostrowiec Św.-Rzeszów-Koszyce 2014).

W roku akademickim 2014/15. Koło liczy sobie 4 członków. Przewodniczącą, do końca roku akademickiego, jest Małgorzata Samson (II rok Ekonomii SUM), natomiast w październiku odbędzie się wybór nowych władz koła.

Opiekunem naukowym koła jest dr Arkadiusz Chudzik