Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Po raz kolejny Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim wspierała...

Nowoczesne Pielęgniarstwo

Nowoczesne Pielęgniarstwo

W dniu 11.10.2018 roku  w  Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach  została podpisana...

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Już po raz 23. w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbyła się...

Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Jana Śledzianowskiego

Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Jana Śledzianowskiego

22 września 2018 r. w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbył się...

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  niedziela, 13, styczeń 2019 15:43
 • Nowoczesne Pielęgniarstwo

  Nowoczesne Pielęgniarstwo

  czwartek, 11, październik 2018 11:27
 • Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

  Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

  sobota, 29, wrzesień 2018 15:42
 • Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Jana Śledzianowskiego

  Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks....

  sobota, 22, wrzesień 2018 15:21

Specjalności/ profile kształcenia:

 • Ekonomiczno-prawny
 • Ekonomia menadżerska i finanse przedsiębiorstw
 • Ekonomika samorządu terytorialnego

O kierunku

Kierunek ekonomia to jeden z najbardziej uniwersalnych i atrakcyjnych kierunków kształcenia. Wynika to z faktu, iż w Polsce istnieje powszechne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów studiów ekonomicznych, niezbędnych do pracy zarówno w poszczególnych gałęziach gospodarki jak i w administracji państwowej oraz samorządowej. Podczas trzyletnich studiów wyższych pierwszego stopnia, studenci kierunku ekonomia w WSBiP w Ostrowcu Św. uzyskują gruntowną i wszechstronną wiedzę przede wszystkim z zakresu nauk ekonomicznych oraz innych nauk społecznych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku dysponują dobrą znajomością zagadnień miedzy innymi z dziedziny mikroekonomii i makroekonomii, statystyki i rachunkowości, polityki społecznej i polityki gospodarczej, marketingu i zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i ekonomii integracji europejskiej.

Staramy się kształcić w sposób nowoczesny i odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy. Od roku akademickiego 2017/2018 studenci kierunku Ekonomia kształcą się wykorzystując programy finansowo-księgowe

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest pozytywny wynik egzaminu maturalnego i złożenie w terminie kompletu stosownych dokumentów, wymienionych w Uchwale Senatu w sprawie warunków, trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach


Kadra

Obok własnej kadry na Kierunku Ekonomia wykłada kadra naukowa z renomowanych polskich uczelni, a także coraz liczniejsi praktycy zawodu kierownikiem katedry jest dr Przemysław Furgacz.

furgacz

Kierownik Katedry Ekonomii dr Przemysław Furgacz

dr Anna Bałdyga
dr Rafał Bator
dr Arkadiusz Chudzik
prof. zw. dr hab. dr h. c. Zbigniew M. Doliwa-Klepacki, Honorowy Rektor WSBiP
dr Przemysław Furgacz
mgr inż. Marek Gawlik
mgr Halina Gieżyńska
dr Bartosz Gorzula
dr Tomasz Góra
dr Dorota Jankowska
dr Tomasz Jarocki
dr Waldemar Kalita
dr Jakub Kęska
dr Zdzisław Kałamaga
mgr Michał Kądziołka
prof. zw. dr hab. Janusz Kosicki
dr Zbigniew Kwaśnik
dr hab. Marek Leszczyński
dr Wojciech Lichota
dr Kazimiera Mendys
dr Bnarbara Muszyńska
prof. dr hab. Pedro Nikiforow
mgr Justyna Osuch
dr Rusłan Pankewycz
dr Adam Pązik
mgr Wojciech Piórkowski
prof. zw. dr hab. Jerzy Piwek
dr hab. Andrzej Podobiński
dr Piotr Pusz
mgr Grażyna Sowa
mgr Bożena Szczodrak
dr Jan Szewczyk
dr Elżbieta Szymańska
dr Wioletta Tokarska-Ołownia
mgr Natalia Tomaszewska
dr Alina Waleń
dr Grzegorz Walerysiak
prof. zw. dr hab. Zygmunt Wojtaszek
dr Renata Wojtuś
mgr Michał Zacłona
mgr Agnieszka Z. Zganiacz
dr Anna Zybura
dr Anna Żelazowska-Przewłoka
dr Małgorzata Żelazko


Absolwenci kierunku EKONOMIA mogą podjąć pracę w:

 • bankach
 • przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych
 • administracji państwowej
 • towarzystwach ubezpieczeniowych
 • biurach maklerskich
 • ośrodkach badawczych

Plan zajęć od roku akademickiego 2018/2019

 

Sem. Przedmiot Liczba godzin Wykłady Inna forma1 Punkty ECTS
I Matematyka                                 60 E 30 30 8
Mikroekonomia                           70 E 40 30 9

Technologia informacyjna                                

30 ZO 10 20 2
Nauka o państwie                         30 E 15 15 6
Socjologia organizacji i zarządzania 20E 20 - 3
Podstawy bezpieczeństwa 10 ZO 10 - 1
Język obcy                                                                       30 Z - 30 1

RAZEM

250 125 125 30
II Podstawy prawa                                 20 E 20 - 4
Podstawy makroekonomii                               60 E 30 30 9
Statystyka opisowa                               30 ZO 15 15 5
Etyka w biznesie 10 ZO 10 - 4
Monitorowanie i prognozowanie zagrożeń ekonomicznych 20 ZO 10 10  
Rachunkowość                             30E 15 15 4
Organizacja i techniki biurowości 20ZO 10 10 2
Wykład monograficzny (2 x grupy wykł.) 20 zal 20 -  
Język obcy                                   30 Z - 30 1

Wychowanie fizyczne

25Z - 25 1

RAZEM

265 130 135 30
III Historia gospodarcza                   20 ZO 20 - 3
Ekonometria                                 30 E 15 15 7
Polityka społeczna                       30 ZO 30 - 4
Ochrona własności intelektualnej                       10 ZO 10 - 1
Programy informatyczne w rachunkowości i zarządzaniu       10 ZO - 10 2
Marketing
30 E 30 - 4
Finanse publiczne i rynki finansowe                                                                       45 E 30 15 7
Język obcy                                     20 Z - 20 1

Wychowanie fizyczne

25Z - 25 1

RAZEM

220 135 85 30
IV Ekonomika produkcji lub Agrobiznes 20 ZO 20 - 3
Prawo podatkowe lub System administracji publicznej w Polsce 30 ZO 15 15 4
Finanse przedsiębiorstw 30 E 15 15 4
Selected Problems in Economy 10 ZO 10 -  
Międzynarodowe stosunki gospodarcze       30E 30 - 6
Metodologia nauk społecznych 15 ZO   15  
Zarządzanie                                                 30 E 30 - 4
Polityka gospodarcza                   30 E 30 - 3
Język obcy                                     20 Z - 20 1
Praktyka zawodowa 3 tyg. Z - - 4

RAZEM

215 150 65 30

profil kształcenia ekonomia menedżerska i finanse przedsiębiorstw

V Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa lub Logistyka w przedsiębiorstwie 30 E 30 - 4
Badania operacyjne w biznesie lub Analiza koniunktury i badanie rynku 30 ZO 10 20 3
Nauka o przedsiębiorstwie 20 ZO 10 10 2
Strategia i rozwój przedsiębiorstwa 20 ZO 10 10 2
Prognozowanie i symulacje 40 ZO 20 20 4
Rachunkowość finansowa 20 E 10 10 2
System bankowy z elementami polityki pieniężnej
30 ZO 15 15 3
Rachunkowość zarządcza 35 E 25 10 4
Seminarium dyplomowe                 15 ZO - 15 5
Język obcy                                         20 ZO - 20 1

RAZEM

260 135 125 30
VI Biznesplan 15 ZO - 15 2
Analiza ekonomiczna                       35 ZO 15 20 6
Ekonomia integracji europejskiej     30 E 15 15 5
Gospodarka regionalna                   30 ZO 30 - 4
Zamówienia publiczne 20 ZO 20 - 4
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 20 ZO 10 10 4
Seminarium dyplomowe                 15 Z - 15 5

RAZEM

165 90 75 30

RAZEM SEM. I-VI

1325 180

PROFIL EKONOMICZNO-PRAWNY

V

Przedmiot

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw lub Logistyka w przedsiębiorstwie

Liczba godzin Wykłady Inna forma1 Punkty ECTS
30 E 30 - 3
Badania operacyjne w biznesie lub Analiza koniunktury i badanie rynku 30 ZO 10 20 4
Prawo handlowe 45 ZO 15 30 5
Prognozowanie i symulacje 40 ZO 20 20 4
Prawo i postępowanie administracyjne 40 E 20 20 4
Prawo pracy 20 E 20 - 2
Ryzyko finansowe w przedsiębiorstwie 20 ZO 20   2
Seminarium dyplomowe                 15 Z - 15 5
Język obcy                                         20 ZO - 20 1
RAZEM 260 135 125 30
VI Biznes plan 15 ZO - 15 3
Analiza ekonomiczna                       35 ZO 15 20 7
Ekonomia integracji europejskiej     30 E 15 15 5
Gospodarka regionalna                     30 ZO 30 - 4
Zamówienia publiczne lub Konkurencyjność przedsiębiorstw 20 ZO 20 - 3
Zasady i techniki negocjacji lub Zarządzanie zasobami ludzkimi 20 ZO 10 10 3
Seminarium dyplomowe                 15 Z - 15 5

RAZEM

165 90 75 30

RAZEM SEM. I-VI

1375     180

 

PROFIL KSZTAŁCENIA EKONOMIKA SEKTORA PUBLICZNEGO

V Prawo finansowe samorządu terytorialnego lub Rozwój zrównoważony 15 ZO - 15 3
Polityka konkurencji   lub polityka rozwoju miast 10 ZO 10 - 1

Organizacje pozarządowe

20 ZO 20 - 3
Socjologia miasta lub zasady ustroju politycznego państwa 20 ZO 20 - 2
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej 20 ZO 20 - 2
Planowanie strategiczne 50 E 30 20 5
Marketing terytorialny 50 E 30 20 4
Seminarium dyplomowe 15 Z   15 10

RAZEM

200 130 70 30
VI Polityka spójności UE lub ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa publicznego 20 ZO 20 - 2
Rachunkowość zarządcza lub planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 20 ZO 10 10 2
Zabezpieczenie społeczne 45 E 30 15 4
Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych 30 ZO 20 10 3
Ekonomia społeczna 10 ZO 10 - 2
Zarządzanie zdrowiem publicznym 10 ZO 10 - 2
Planowanie i analiza działań publicznych 50 E 30 20 5
Seminarium dyplomowe 15 Z - 15 10
 

RAZEM

165 90 75 30
 

RAZEM SEM. I-VI

1375     180


Z życia kierunku: