Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

W sobotę 14 kwietnia Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości była gospodarzem uroczystości...

Etyka zawodowa i audyt śledczy

Etyka zawodowa i audyt śledczy

W dniu 7 kwietnia 2018 r. gościem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. był...

Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

        W sobotę 24 lutego 2018 r. odbyła się kolejna odsłona wystawy „In nomine Domini. Misjonarz...

 • Rekrutacja 2018/2019

  Rekrutacja 2018/2019

  niedziela, 15, kwiecień 2018 15:59
 • Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

  Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

  sobota, 14, kwiecień 2018 09:46
 • Etyka zawodowa i audyt śledczy

  Etyka zawodowa i audyt śledczy

  sobota, 07, kwiecień 2018 11:27
 • Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

  Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

  sobota, 24, luty 2018 10:08

Specjalności/ profile kształcenia:

 • Ekonomiczno-prawny
 • Ekonomia menadżerska i finanse przedsiębiorstw
 • Ekonomika samorządu terytorialnego

O kierunku

Kierunek ekonomia to jeden z najbardziej uniwersalnych i atrakcyjnych kierunków kształcenia. Wynika to z faktu, iż w Polsce istnieje powszechne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów studiów ekonomicznych, niezbędnych do pracy zarówno w poszczególnych gałęziach gospodarki jak i w administracji państwowej oraz samorządowej. Podczas trzyletnich studiów wyższych pierwszego stopnia, studenci kierunku ekonomia w WSBiP w Ostrowcu Św. uzyskują gruntowną i wszechstronną wiedzę przede wszystkim z zakresu nauk ekonomicznych oraz innych nauk społecznych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku dysponują dobrą znajomością zagadnień miedzy innymi z dziedziny mikroekonomii i makroekonomii, statystyki i rachunkowości, polityki społecznej i polityki gospodarczej, marketingu i zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i ekonomii integracji europejskiej.

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest pozytywny wynik egzaminu maturalnego i złożenie w terminie kompletu stosownych dokumentów, wymienionych w Uchwale Senatu w sprawie warunków, trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach


Kadra

Obok własnej kadry na Kierunku Ekonomia wykłada kadra naukowa z renomowanych polskich uczelni, a także coraz liczniejsi praktycy zawodu kierownikiem katedry jest dr Przemysław Furgacz.

furgacz

Kierownik Katedry Ekonomii dr Przemysław Furgacz

dr Rafał Bator
mgr inż. Konrad Bąk
dr Arkadiusz Chudzik
mgr Marta Dobrowolska-Wesołowska
prof. zw. dr hab. dr h. c. Zbigniew M. Doliwa-Klepacki, Honorowy Rektor WSBiP
dr Paweł Dziekański
dr Przemysław Furgacz
mgr Halina Gieżyńska
dr Bartosz Gorzula
dr Tomasz Góra
dr Dorota Jankowska
dr Tomasz Jarocki
mgr inż. Zbigniew Kaleta
dr Waldemar Kalita
dr Jakub Kęska
mgr Sandra Kamińska
dr Zdzisław Kałamaga
mgr Michał Kądziołka
prof. zw. dr hab. Janusz Kosicki
dr Zbigniew Kwaśnik
dr hab. Marek Leszczyński
dr Wojciech Lichota
dr Przemysław Łukasik
dr Kazimiera Mendys
dr BNarbara Muszyńska
prof. dr hab. Pedro Nikiforow
mgr Justyna Osuch
dr Rusłan Pankewycz
mgr Łukasz Pastuszka
dr Adam Pązik
mgr Wojciech Piórkowski
prof. zw. dr hab. Jerzy Piwek
dr hab. Andrzej Podobiński
dr Piotr Pusz
mgr Grażyna Sowa
mgr Bożena Szczodrak
dr Jan Szewczyk
dr Elżbieta Szymańska
dr Wioletta Tokarska-Ołownia
dr Alina Waleń
prof. zw. dr hab. Zygmunt Wojtaszek
dr Renata Wojtuś
mgr Michał Zacłona
dr Anna Zybura
dr Anna Żelazowska-Przewłoka
dr Małgorzata Żelazko


Absolwenci kierunku EKONOMIA mogą podjąć pracę w:

 • bankach
 • przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych
 • administracji państwowej
 • towarzystwach ubezpieczeniowych
 • biurach maklerskich
 • ośrodkach badawczych

Bloki tematyczne w obrębie specjalności kształcenia:

Przedmioty podstawowe:

 • matematyka
 • statystyka opisowa
 • ekonometria
 • mikroekonomia
 • podstawy makroekonomii,
 • zarządzanie
 • rachunkowość
 • międzynarodowe stosunke gospodarcze
 • prawo

Przedmioty kierunkowe:

 • polityka społeczna
 • polityka gospodarcza
 • analiza ekonomiczna
 • finanse publiczne i rynki finansowe
 • ekonomia integracji europejskiej
 • gospodarka regionalna

EKONOMICZNO PRAWNY - studia I stopnia

Specjalność Ekonomiczno-Prawna ma charakter interdyscyplinarny. Przydatna jest zarówno w dziedzinie zarządzania, jak i w finansach. Dzięki kompleksowemu programowi nauczania, obejmującemu zarówno zagadnienia dotyczące aspektów prawnych, jak i ekonomicznych. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w sektorze publicznym jako pracownicy administracji samorządowej i rządowej, kierownicy komórek, ale też jako eksperci ds. prawnych, podatkowych i finansowych w instytucjach aparatu skarbowego czy prywatnej działalności . Celem studiów jest dostarczenie najnowszej wiedzy zakresu ekonomii, prawa gospodarcze, prawa cywilnego, prawa podatkowego oraz nabycie praktycznych umiejętności służących do efektywnego działania, z uwzględnieniem wiedzy z dziedzin publicznych i społecznych oraz wyposażenie studenta w odpowiedni zasób wiedzy prawniczej, ekonomicznej i ogólnej z zakresu nauk społecznych, co powinno zaowocować umiejętnością interpretowania i stosowania prawa w pracy zawodowej.

Przedmioty specjalnościowe:

 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa lub logistyka w przedsiębiorstwie,
 • badania operacyjne w biznesie,
 • analiza koniunktury i badanie rynku,
 • prawo handlowe,
 • pozyskiwanie środków z UE i zarządzanie programami,
 • prawo i postępowanie administracyjne,
 • prawo pracy,
 • ryzyko finansowe w przedsiębiorstwie,
 • biznes plan,
 • zamówienia publiczne lub konkurencyjność przedsiębiorstw,
 • audyt finansowy i operacyjny lub kontrola finansowa

EKONOMIA MENEDŻERSKA I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW - studia I stopnia

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zagadnień finansów, ekonomii, prawa i podatków, które łączą się ściśle w praktyce z decyzjami menedżera firmy. Uczestnicy studiów przeanalizują w sposób całościowy zarówno od strony operacyjnej i strategicznej, zjawiska finansowe mające miejsce w firmie i zachodzący w niej proces decyzyjny. Zrozumieją występujące w nich zależności i powiązania. Poprzez wiele ćwiczeń i gier decyzyjnych, nabędą umiejętność aktywnego wpływania na poprawę wyników własnych firmy.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa lub Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Badania operacyjne w biznesie lub Analiza koniunktury i badanie rynku 
 • Nauk o przedsiębiorstwie
 • Strategia i rozwój przedsiębiorstwa
 • Prognozowanie i symulacje
 • Rachunkowość finansowa
 • System bankowy z elementami polityki pieniężnej
 • Rachunkowość zarządcza
 • Język obcy specjalistyczny
 • Seminarium dyplomowe
 • Biznes plan
 • Analizy ekonomicznej
 • Ekonomii integracji europejskiej
 • Gospodarki regionalnej
 • Zamówienia publiczne lub Konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw lub Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Oprócz wymienionych przedmiotów specjalnościowych w programie studiów znajdują się także przedmiotu kształcenia ogólnego i podstawowego.

EKONOMIKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- studia I stopnia

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania systemów społeczno – gospodarczych gmin, powiatów, województw. Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, potrafią inicjować i realizować projekty aktywizujące środowiska lokalne. Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności dotyczące tworzenia strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz pozyskiwania i analizy informacji niezbędnych do racjonalnego gospodarowania zasobami miast, powiatów czy województw.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Prawo finansowe samorządu terytorialnego lub Rozwój zrównoważony
 • Polityka konkurencji lub Polityka rozwoju miasta
 • Organizacje pozarządowe
 • Socjologia miasta lub Zasady ustroju politycznego państwa
 • Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
 • Planowanie strategiczne
 • Marketing terytorialny
 • Seminarium dyplomowe
 • Polityka spójności UE lub Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa publicznego
 • Rachunkowość zarządcza lub Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • Zabezpieczenie społeczne
 • Ekonomika środowiska zasobów naturalnych
 • Ekonomia społeczna
 • Zarządzanie zdrowiem publicznym
 • Planowanie i analiza działań publicznych