Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

W sobotę 14 kwietnia Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości była gospodarzem uroczystości...

Etyka zawodowa i audyt śledczy

Etyka zawodowa i audyt śledczy

W dniu 7 kwietnia 2018 r. gościem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. był...

Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

        W sobotę 24 lutego 2018 r. odbyła się kolejna odsłona wystawy „In nomine Domini. Misjonarz...

 • Rekrutacja 2018/2019

  Rekrutacja 2018/2019

  niedziela, 15, kwiecień 2018 15:59
 • Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

  Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

  sobota, 14, kwiecień 2018 09:46
 • Etyka zawodowa i audyt śledczy

  Etyka zawodowa i audyt śledczy

  sobota, 07, kwiecień 2018 11:27
 • Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

  Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

  sobota, 24, luty 2018 10:08

Specjalności/ profile kształcenia:

 • Pedagog w zakresie opieki i wychowania z terapią pedagogiczną
 • Pedagog w zakresie resocjalizacji z profilaktyką społeczną i socjoterapią 
 • Pedagog - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
 • Pedagog w zakresie logopedii przedszkolnej i szkolnej

O kierunku

Studia na kierunku pedagogika mają charakter humanistyczny. W programie studiów jest wiele przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, dzięki czemu studenci zdobywają wielostronną wiedze o rozwoju człowieka, życiu społecznym oraz ludzkich, życiowych problemach. Stają się intelektualnie, emocjonalnie i moralnie otwarci na każdego człowieka. Kształcenie w zakresie przedmiotów pedagogicznych przynosi studiującym kompetencje do działalności praktycznej w różnych dziedzinach. Specjalności studiów zostały tak dobrane jak oczekują tego przyszli pracodawcy. Pedagogikę warto studiować dla własnego rozwoju, nabywania pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Absolwenci pedagogiki dobrze sobie radzą na rynku pracy.


Kadra

Na kierunku pedagogika w WSBiP wykłada kadra m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


Sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności kształcenia:

Absolwent specjalności: pedagog w zakresie opieki i wychowania z terapią pedagogiczną

Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.
Dysponuje podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną,
socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego
kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. a także dysponuje poszerzoną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w zakresie pracy z dziećmi ze
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Ma umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy oraz kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje w zakresie:

 • interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych;
 • stawiania diagnoz i konstruowania prognoz dotyczących jednostek, grup i społeczności;
 • rozwiązywania konkretnych problemów dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • prowadzenia zajęć o charakterze pozalekcyjnym i pozaszkolnym z zastosowaniem różnych metod i technik pracy;
 • znajomości metod i form projektowania sytuacji edukacyjnych odpowiednio do treści kształcenia, potrzeb i możliwości dzieci (skierowanie na wspomaganie rozwoju wychowanków;
 • współpraca z instytucjami środowiska lokalnego;

Absolwenci uzyskują uprawnienia: do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adaptacyjnych, instytucjach pomocy i opieki społecznej, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie, ośrodkach szkolno-wychowawczych,internatach, bursach, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, instytucjachprofilaktyki społecznej, organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych orazw zakładach pracy, służbie zdrowia, szkole (przygotowanie pedagogiczne), sądownictwie, w charakterze wychowawcy, opiekuna, doradcy oraz kuratora sądowego.


Absolwent specjalności: pedagog w zakresie resocjalizacji z profilaktyką społeczną i socjoterapią

Dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną,socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowegokontekstu kształcenia, wychowania i pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej. Maumiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym,wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznegodziałania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje w zakresie:

 • interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych;
 • stawiania diagnoz dotyczących jednostek, grup, społeczności,
 • podejmowania działań o charakterze profilaktycznym, przeciwdziałających powstawaniu zjawisk społecznie niepożądanych;
 • stosowania różnorodnych technik wychowania resocjalizacyjnego;
 • atrakcyjnej organizacji czasu wolnego;
 • pracy z jednostką, grupą i w środowisku.

Absolwenci uzyskują uprawnienia: do pracy w zakładach poprawczych, młodzieżowych i socjoterapeutycznych ośrodkach wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach kuratorskich, policyjnych izbach dziecka (w charakterze wychowawcy- pedagoga) oraz w placówkach socjalizacyjnych (domy dziecka, świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne). Są również przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Absolwent specjalności: pedagog - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Absolwent prezentowanej specjalności powinien posiadać wiedzę ogólną, kierunkową oraz specjalistyczną, jak również umiejętność praktyczną dotyczącą realizacji procesu edukacji przedszkolnej i szkolnej.
W wyniku realizacji zajęć wynikających z planu studiów absolwenci posiadają następujące kompetencje ogólne i specyficzne odnoszące się do wiedzy, umiejętności i postaw:

 • rozumienie potrzeb dzieci (w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym) oraz wszelkich innych (psychicznych, biologicznych, społecznych) uwarunkowań przyswajanie wiedzy, zdobywania umiejętności, czy rozwoju osobowości wychowanka;
 • umiejętność formułowania celów edukacyjnych dotyczących rozwoju zarówno siebie – jak i swoich wychowanków;
 • znajomość podstaw programowych i programów do edukacji przedszkolnej i szkolnej;
 • znajomość metod i form projektowania sytuacji edukacyjnych adekwatnie do treści kształcenia, potrzeb i możliwości uczniów;
 • umiejętność organizowania pracy swojej i wychowanków (planowania i finalizowania
 • działań, racjonalnego gospodarowania czasem);
 • umiejętność oceniania oraz dokumentowania pracy uczniów;
 • sprawność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych z dziećmi, ich rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz pozostałymi uczestnikami procesu edukacyjnego;
 • umiejętność współdziałania z innymi niż przedszkole czy szkoła instytucjami wychowującymi oraz z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym.

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje w zakresie: pełnienia roli nauczyciela dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a tym samym odpowiadać na aktualne oraz potencjalne potrzeby rynku pracy. Może podjąć pracę w placówkach wychowania przedszkolnego oraz w szkołach podstawowych na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej.


Absolwent specjalności: pedagogika ze specjalnościa logopedyczną
Absolwent studiów na kierunku pedagogika ze specjalnością logopedia posiada wiedzę na temat złożoności zjawisk, od których zależy prawidłowy rozwój mowy; potrafi interpretować i dokonać oceny mowy z punktu widzenia jej rozwoju i normy; posiada wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia profilaktyki terapii osób z wadami i zaburzeniami mowy.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika ze specjalnością logopedyczną jest przygotowywany do pracy:
jako logopeda w:

 • przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych,
 • przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych,

Bloki tematyczne w obrębie specjalności kształcenia

Blok przedmiotów podstawowych na kierunku Pedagogika

 • Filozofia
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
 • Historii myśli pedagogicznej
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Pedagogika społeczna
 • Język obcy
 • Technologia informacyjna
 • Prawo ochrony własności intelektualnej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kultura i sztuka współczesna
 • Andragogika lub Pedagogika specjalna
 • Seminarium dyplomowe
 • Proseminarium z metod badań pedagogicznych
 • Wykład monograficzny

Blok przedmiotów kierunkowych:

Specjalność: pedagog - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 • Teoria i metodyka wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej
 • Język polski z literaturą dla dzieci
 • Matematyka z przyrodą we wczesnej edukacji
 • Emisja głosu
 • Muzyka we wczesnej edukacji – warsztaty metodyczne
 • Plastyka z techniką we wczesnej edukacji - warsztaty metodyczne
 • Wychowanie fizyczne we wczesnej edukacji - warsztaty metodyczne
 • Gry i zabawy przedszkolne - warsztaty metodyczne
 • Technologia informacyjna we wczesnej edukacji
 • Prawo oświatowe

Specjalność: pedagog w zakresie resocjalizacji z profilaktyką społeczną i socjoterapią

 • Pedagogika resocjalizacyjna z metodyką
 • Etiologia uzależnień i programy profilaktyki
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Profilaktyka społeczna z metodyką
 • Projekty i programy socjoterapeutyczne
 • Terapia trudności
 • Metody twórczej resocjalizacji
 • Drama w socjoterapii
 • Trening mediacji i negocjacji
 • Warsztat metodyczny kuratora sądowego nieletnich

Specjalność: pedagog w zakresie opieki i wychowania z terapią pedagogiczną

 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z metodyką
 • Oligofrenopedagogika z elementami rewalidacji
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Profilaktyka pedagogiczna z metodyką
 • Terapia zaburzeń mowy
 • Terapia trudności w uczeniu się czytania i pisania
 • Terapia trudności w uczeniu się matematyki
 • Drama w terapii pedagogicznej
 • Trening twórczości
 • Warsztaty metodyczne z pracy opiekuńczo-wychowawczej

Specjalność: pedagog w zakresie logopedii przedszkolnej i szkolnej

 • Wstęp do logopedii
 • Biomedyczne podstawy logopedii
 • Ontolingwistyka
 • Fonetyka i fonologia języka polskiego
 • Psychologiczne podstawy logopedii
 • Wiedza o języku polskim dla logopedów
 • Zaburzenia komunikacji językowej - dyslalia, alalia
 • Procedury i strategie postępowania logopedycznego
 • Zaburzenia komunikacji językowej - dysleksja
 • Elementy neuropsychologii
 • Podstawy foniatrii dla logopedów
 • Zaburzenia komunikacji językowej - oligofazja
 • Zaburzenia komunikacji językowej - dyzartria/anartria
 • Zaburzenia komunikacji językowej - jąkanie
 • Zaburzenia komunikacji językowej - autyzm
 • Elementy audiologii dla logopedów
 • Dykcja z emisją głosu
 • Elementy ortodoncji
 • Neuropsychologia i neurologia dziecięca
 • Lingwistyczna analiza tekstów zaburzonych
 • Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci bilingwalnych
 • Zaburzenia komunikacji językowej - niedosłuch
 • Zaburzenia komunikacji językowej - afazja