Detektyw uzupełnieniem pracy policjanta

Detektyw uzupełnieniem pracy policjanta

26 stycznia 2018 r. w murach WSBiP odbyła się debata pod hasłem "Detektyw uzupełnieniem pracy...

Każdy krok ma znaczenie

Każdy krok ma znaczenie

15 grudnia upłynął pod hasłem „Każdy krok ma znaczenie”. W murach Wyższej Szkoły Biznesu i...

VI Kiermasz Ciast Świątecznych w WSBiP

VI Kiermasz Ciast Świątecznych w WSBiP

W dniach 9-10 grudnia 2017 r. i 16-17 grudnia 2017 r., już po raz szósty Samorząd Studencki...

Wiceminister zdrowia w ostrowieckiej uczelni

Wiceminister zdrowia w ostrowieckiej uczelni

24 października w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się...

 • Detektyw uzupełnieniem pracy policjanta

  Detektyw uzupełnieniem pracy policjanta

  piątek, 26, styczeń 2018 15:34
 • Każdy krok ma znaczenie

  Każdy krok ma znaczenie

  piątek, 15, grudzień 2017 14:11
 • VI Kiermasz Ciast Świątecznych w WSBiP

  VI Kiermasz Ciast Świątecznych w WSBiP

  sobota, 09, grudzień 2017 13:39
 • Wiceminister zdrowia w ostrowieckiej uczelni

  Wiceminister zdrowia w ostrowieckiej uczelni

  wtorek, 24, październik 2017 11:46

Specjalności/ profile kształcenia:

 • pielęgniarstwo

O kierunku

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, kształci studentów na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym tzw. studia "pomostowe".

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, zaś studia niestacjonarne pierwszego stopnia tzw. „pomostowe” trwają dwa lub trzy semestry. Liczba godzin zajęć i praktyk na studiach stacjonarnych nie powinna być niższa niż 4720. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 180.
Po ukończeniu studiów w systemie stacjonarnym lub w systemie niestacjonarnym absolwenci zdobędą dyplom z tytułem zawodowym licencjat pielęgniarstwa.

Kierunek pielęgniarstwo przygotowuje teoretycznie i praktycznie wysoko wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską w ochronie zdrowia. Studenci zdobywają wykształcenie konieczne do podjęcia pracy klinicznej, samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich w różnych placówkach ochrony zdrowia.
Absolwent studiów pielęgniarskich na poziomie licencjata powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz samodzielnego wykonywania następujących zadań:

 1. Świadczenie opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez:

  • rozpoznawanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia,
  • planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki,
  • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki,
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
  • współprace z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie,
  • organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska całościowej opieki pracy,
  • dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywania tych informacji do oceny świadczonej opieki, promocji i edukacji zdrowotnej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej

STUDIA I stopnia obejmują następując grupy efektów kształcenia:

 • NAUKI PODSTAWOWE (Anatomia, Fizjologia, Patologia, Genetyka, Biochemia i biofizyka; Mikrobiologia i parazytologia; Farmakologia; Radiologia
 • NAUKI SPOŁECZNE (Psychologia;  Socjologia; Pedagogika; Prawo; Zdrowie publiczne;        Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki; Język angielski
 • PODSTAWY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ  (Podstawy  pielęgniarstwa; Promocja zdrowia; Podstawowa opieka zdrowotna; Dietetyka; Badania fizykalne; Badania naukowe w pielęgniarstwie; Zakażenia szpitalne; Język migowy; Promocja zdrowia psychicznego
 • OPIEKA SPECJALISTYCZNA (Interna i pielęgniarstwo internistyczne; Pediatria i   pielęgniarstwo pediatryczne; Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne; Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych; Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne; Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne; Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położnicze; Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, Opieka paliatywna; Podstawy ratownictwa medycznego
 • EFEKTY  DODATKOWE  (Wychowanie fizyczne)

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe:
Odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, przychodniach, domach pomocy społecznej, hospicjach, domach dziecka i innych placówkach służby zdrowia, których celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo  w systemie niestacjonarnym tzw. „pomostowe” organizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004r.,  przeznaczone dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz  medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej czas kształcenia na studiach zawodowych wynosi w stosunku do pielęgniarek:

 • dwa semestry lub 1.150 godzin - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych,
 • trzy semestry lub 2.410 godzin - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
 • dwa semestry lub 1.984 godziny - dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych.

Po zaliczeniu przewidzianych planem i programem studiów zawodowych zajęć teoretycznych i praktycznych oraz praktyk zawodowych i złożeniu pracy dyplomowej, student przystępuje do egzaminu kończącego studia zawodowe otrzymując tytuł zawodowy- licencjat pielęgniarstwa.

Studia niestacjonarne tzw. „pomostowe” są studiami płatnymi. Grupa musi liczyć 15 osób, istnieje możliwość rozpoczęcia studiów od semestru letniego (1.03 2016)

Wysokość czesnego: 2.200 zł / semestr.


Kadra

Na kierunku Pielęgniarstwo zatrudniona jest kadra m.in. z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Absolwencikierunku PIELĘGNIARSTWO po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki mogą podjąć pracę w:

 • szpitalach
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej
 • placówkach nauczania i wychowania
 • ośrodkach służby medycyny
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych
 • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej
 • jednostkach systemu ratownictwa medycznego
 • sanatoriach
 • szkołach wyższych,
 • ośrodkach naukowo-badawczych

STUDIA I stopnia obejmują następując grupy efektów kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 9 maja 2012r.
w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa
(Dz. U. z dnia 5 czerwca 2012 r., poz. 631).

1.     NAUKI PODSTAWOWE

o    Anatomia        
o    Fizjologia        
o    Patologia        
o    Genetyka        
o    Biochemia i biofizyka      
o    Mikrobiologia i parazytologia     
o    Farmakologia       
o    Radiologia

2.     NAUKI SPOŁECZNE

o    Psychologia       
o    Socjologia       
o    Pedagogika        
o    Prawo        
o    Zdrowie publiczne       
o    Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki    
o    Język angielski

3.     PODSTAWY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ

o    Podstawy  pielęgniarstwa      
o    Promocja zdrowia       
o    Podstawowa opieka zdrowotna     
o    Dietetyka        
o    Badania fizykalne       
o    Badania naukowe w pielęgniarstwie    
o    Zakażenia szpitalne       
o    Język migowy       
o    Promocja zdrowia psychicznego

4.     OPIEKA SPECJALISTYCZNA

o    Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne    
o    Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne    
o    Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne    
o    Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych   
o    Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne    
o    Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne    
o    Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położnicze  
o    Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne    
o    Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia   
o    Opieka paliatywna       
o    Podstawy ratownictwa medycznego

5.     EFEKTY  DODATKOWE

o    Wychowanie fizyczne