Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

W sobotę 14 kwietnia Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości była gospodarzem uroczystości...

Etyka zawodowa i audyt śledczy

Etyka zawodowa i audyt śledczy

W dniu 7 kwietnia 2018 r. gościem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. był...

Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

        W sobotę 24 lutego 2018 r. odbyła się kolejna odsłona wystawy „In nomine Domini. Misjonarz...

 • Rekrutacja 2018/2019

  Rekrutacja 2018/2019

  niedziela, 15, kwiecień 2018 15:59
 • Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

  Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

  sobota, 14, kwiecień 2018 09:46
 • Etyka zawodowa i audyt śledczy

  Etyka zawodowa i audyt śledczy

  sobota, 07, kwiecień 2018 11:27
 • Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

  Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

  sobota, 24, luty 2018 10:08

Specjalności/ profile kształcenia:

 • Zarządzanie organizacjami proobronnymi
 • Ochrona informacji niejawnych

bn beznar

O kierunku

Bezpieczeństwo jest fundamentem rozwoju państw i społeczeństw. Każdy kraj, dążąc do realizacji egzystencjonalnych potrzeb swoich obywateli, w pierwszym rzędzie stara się im zapewnić ochronę przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, wewnętrznymi oraz pochodzącymi z zewnątrz.

Bezpieczeństwo jest fundamentem rozwoju państw i społeczeństw. Każdy kraj, dążąc do realizacji egzystencjonalnych potrzeb swoich obywateli, w pierwszym rzędzie stara się im zapewnić ochronę przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, wewnętrznymi oraz pochodzącymi z zewnątrz.

Bezpieczeństwo nie jest dane żadnemu krajowi raz na zawsze. Wydarzenia ostatnich lat, zamachy terrorystyczne, groźba rozpadu Unii Europejskiej, wojna w Syrii, kryzys imigracyjny czy konflikt ukraiński pokazują, jak złudne bywa niekiedy poczucie stabilizacji w ogarniętym sprzecznymi interesami świecie. Efekt globalizacji sprawia, że nawet wydarzenia odległe i pozoru nas niedotyczące, mają wpływ także na nasz byt i naszą przyszłość.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa mogą mieć charakter militarny, ale także polityczny, ekonomiczny, terrorystyczny czy cybernetyczny. Konflikty współczesnego świata coraz rzadziej mają charakter wojny konwencjonalnej, zmienia się arsenał broni i potencjalne pole walki.

Obrona przed zagrożeniami jest dziś pojęciem dużo szerszym niż 50 czy 100 lat temu. Tym istotniejszą jest potrzeba kompleksowych studiów i analiz nad bezpieczeństwem Bezpieczeństwo Narodowe to nie tylko rozwijający się w bardzo szybkim tempie obszar nauki – to jedno z najbardziej przyszłościowych zagadnień stanowiące klucz do rozwoju Polski i pomyślności jej obywateli

Program studiów Bezpieczeństwo Narodowe, opracowany przez wybitnych specjalistów, zawiera zarówno teoretyczne ujęcie problematyki bezpieczeństwa, jak i pozwala słuchaczom na zdobycie praktycznych umiejętności. Nasze studia adresujemy do osób zawodowo związanych z sektorem bezpieczeństwa lub zainteresowanych pracą w tym sektorze – funkcjonariuszy służb mundurowych, urzędników państwowych i samorządowych, osób mających dostęp do informacji niejawnych, członków organizacji pro obronnych

Katedra Bezpieczeństwa stale rozwija się, dbając o ciągłe doskonalenie jakości kształcenia i dostosowanie programu studiów do potrzeb rynku pracy oraz systemu obronnego RP (przykładem może być nowa specjalność – Zarządzanie Organizacjami Proobronnymi). W minionych latach katedra organizowała krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, prelekcje, spotkania z wybitnymi osobistościami związanymi z problematyką bezpieczeństwa.

W naszych działaniach współpracujemy ze służbami mundurowymi – m. in. poprzez umożliwianie naszym studentom praktyk.

Partnerami kierunku są

logo ptg logo rnrot
logo ig logo orzelek logo fm logo zs

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego wydaje własny periodyk naukowy „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”


Charakterystyka specjalności:

Ochrona informacji niejawnych – student zapoznaje się z problematyką ochrony informacji niejawnych, jej prawnymi podstawami oraz zagrożeniami, poznaje zagadnienia terroryzmu, wywiadu i kontrwywiadu, infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwa przemysłowego, dowiaduje się jak państwo broni się przed hakerami i na czym polegały kulisy afery Wikileaks. Absolwent kierunku może się zawodowo rozwijać pracując w pionach informacji niejawnych urzędów i przedsiębiorstw.

Zarządzanie organizacjami proobronnymi – student zapoznaje się z problematyką funkcjonowania organizacji pozarządowych o profilu proobronnym i skutecznego zarządzania tego typu organizacjami; studenci poznają wiedzę z zakresu rachunkowości stowarzyszeń, BHP, podstaw prawa czy komunikacji medialnej. Absolwenci kierunku zyskują kompetencje do efektywnego pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach proobronnych.


W ramach studiów student w pakiecie otrzymuje:

- Kurs „Szkolenie podstawowe Sił Zbrojnych RP”
- Kurs „Wychowawca wypoczynku dla dzieci i młodzieży”
- Kurs na kierownika ds. imprez masowych


Kadra

Na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe wykłada profesjonalna kadra, łącząca wiedzę naukową z praktycznym doświadczeniem. Zatrudniamy wybitnych specjalistów, m. In. z Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Obrony Narodowej, jak również posiadamy coraz liczniejszą własną młodą i profesjonalną kadrę.

bn pietrzyk2 zdjecie jz
Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego 
gen. dyw. w st. spocz. mgr inż. Andrzej Pietrzyk 
Zastępca Kierownika Katedry
dr Jakub Żak

ppłk mgr Marian Cichoń
dr hab. prof. WSBiP Anna Doliwa-Klepacka
gen. broni dr inż. Józef Flis
dr Przemysław Furgacz
dr Paweł Gotowiecki
dr Tomasz Góra
mgr inż. Krzysztof Grabowski
ks. kan. dr Józef Grochala
nadinsp. mgr Marek Hebda
płk dr hab. Ryszard Jakubczak
mgr inż. Zbigniew Kaleta
dr Zdzisław Kałamaga
nadkom. mgr Dariusz Loranty
dr Przemysław Łukasik
płk dr inż. Dobrosław Mąka
dr hab. Magdalena Mikołajczyk
dr hab. inż. Andrzej Najgebauer
dr hab. Antoni Olak
mgr Mieszko Oziębłowski
dr Adam Pązik
płk mgr inż. Jacek Rychlica
dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik
mgr Ksenia Stawiarska
płk dr inż. Krzysztof Surdyk
płk mgr Stefan Suska
dr Leszek Sykulski
dr hab. Romuald Szeremietiew
mgr Katarzyna Świątek
dr hab. inż. Andrzej Świderski
dr Wioletta Tokarska-Ołownia
gen. broni dr inż. Anatol Wojtan
mgr inż. Elżbieta Wasilewska


Bloki tematyczne w roku akademickim 2016/17

Przedmioty podstawowe i kierunkowe na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe:

Sem.

Przedmiot

Liczba godzin

w sem.

Wykłady

Ćwiczenia

audytoryjne

Punkty ECTS

I

JĘZYK OBCY

30 ZO

-

30

1

SOCJOLOGIA

30 ZO

15

15

3

WSTĘP DO NAUKI O POLITYCE

30 E

15

15

4

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

16 ZO

8

8

1

NAUKA O PAŃSTWIE

30 E

15

15

4

PODSTAWY FILOZOFII

16 ZO

8

8

2

PODSTAWY EKONOMII

30 E

15

15

4

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA

16 ZO

8

8

2

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

30 E

15

15

4

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

30 E

15

15

5

II

JĘZYK OBCY

30 ZO

-

30

1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

30 ZO

-

30

2

Ochrona własności intelektualnej

16 ZO

8

8

2

HISTORIA NAJNOWSZA

30 E

15

15

5

GEOGRAFIA POLITYCZNA

16 ZO

8

8

2

Współczesne systemy polityczne

30 ZO

15

15

3

Międzynarodowe konflikty polityczne

30 ZO

15

15

5

Teoria bezpieczeństwa

36 E

18

18

5

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

30 E

15

15

4

WYCHOWANIE FIZYCZNE

25 Z

-

25

1

III

JĘZYK OBCY

30 ZO

-

30

1

Prawne podstawy bezpieczeństwa

36 E

18

18

5

Służby specjalne w systemach politycznych i prawnych wybranych krajów świata

24 E

12

12

3

Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe w XXI w.

30 E

15

15

4

Doktryny polityczne

30 E

15

15

4

Struktury i zadania formacji  MSW – bezpieczeństwo wewnętrzne

16 ZO

8

8

2

Integracja europejska lub Międzynarodowe sojusze militarno-polityczne po 1945 r.

16 ZO

8

8

2

Strategia bezpieczeństwa

30 E

15

15

4

Zarządzanie zasobami ludzkimi lub Podstawy prawa karnego

16 ZO

8

8

2

Wychowanie fizyczne

25Z

-

25

1

Praktyka zawodowa 3 tygodnie

Z

 

 

2

IV

JĘZYK OBCY

30 ZO

-

30

1

Historia wojskowości

36 E

18

18

5

System bezpieczeństwa narodowego

36 E

18

18

5

Ochrona zdrowia w sytuacjach kryzysowych
lub Patologie społeczne

16 ZO

8

8

3

Geopolityka

30 E

15

15

4

Zarządzanie kryzysowe

16 ZO

8

8

3

Siły zbrojne lub Gotowość obronna państwa

16 ZO

8

8

3

Obrona terytorialna

16 ZO

16

-

2

Bezpieczeństwo imprez masowych

16 ZO

8

8

1

Społeczeństwo Polski i świata w XX i XXI wieku
lub Systemy autonomii politycznych

16 ZO

8

8

2

Metodologia nauk o bezpieczeństwie

16 ZO

-

16

1

Przedmioty na specjalności Ochrona Informacji Niejawnych:

V

Seminarium dyplomowe

30 Z

-

30

5

JĘZYK OBCY

30 ZO

-

30

1

Organizacje międzynarodowe i procesy integracyjne państw lub Edukacja dla bezpieczeństwa

16 ZO

8

8

2

Praktyka zawodowa 4 tygodnie

Z

 

 

2

Profilowanie i poligraf – systemy weryfikacji bezpieczeństwa osobowego

30 ZO

16

14

5

Historia systemu bezpieczeństwa w Polsce w XX wieku

36E

18

18

6

Ochrona informacji niejawnych w przedsiębiorstwach

16 ZO

8

8

2

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

16 ZO

8

8

2

Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych i danych osobowych

16 E

16

-

3

Wywiad i kontrwywiad wojskowy

16 ZO

16

-

2

VI

Seminarium dyplomowe

30 Z

-

30

7

Technologia informacyjna a ochrona informacji niejawnych

16 ZO

8

8

2

Nowoczesne technologie w służbach bezpieczeństwa i obronności

18 ZO

8

10

3

Infrastruktura krytyczna

30 E

15

15

5

Terroryzm i antyterroryzm

30 E

15

15

6

Bezpieczeństwo osobowe i przemysłowe

16 ZO

16

-

2

Bezpieczeństwo teleinfomatyczne

16 ZO

8

8

2

Zarządzanie ryzykiem

16 ZO

16

-

3


Z życia kierunku

Sem.

Przedmiot

Liczba godzin

w sem.

Wykłady

Ćwiczenia

audytoryjne

Punkty ECTS

I

JĘZYK OBCY

30 ZO

-

30

1

SOCJOLOGIA

30 ZO

15

15

3

WSTĘP DO NAUKI O POLITYCE

30 E

15

15

4

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

16 ZO

8

8

1

NAUKA O PAŃSTWIE

30 E

15

15

4

PODSTAWY FILOZOFII

16 ZO

8

8

2

PODSTAWY EKONOMII

30 E

15

15

4

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA

16 ZO

8

8

2

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

30 E

15

15

4

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

30 E

15

15

5

II

JĘZYK OBCY

30 ZO

-

30

1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

30 ZO

-

30

2

Ochrona własności intelektualnej

16 ZO

8

8

2

HISTORIA NAJNOWSZA

30 E

15

15

5

GEOGRAFIA POLITYCZNA

16 ZO

8

8

2

Współczesne systemy polityczne

30 ZO

15

15

3

Międzynarodowe konflikty polityczne

30 ZO

15

15

5

Teoria bezpieczeństwa

36 E

18

18

5

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

30 E

15

15

4

WYCHOWANIE FIZYCZNE

25 Z

-

25

1

III

JĘZYK OBCY

30 ZO

-

30

1

Prawne podstawy bezpieczeństwa

36 E

18

18

5

Służby specjalne w systemach politycznych i prawnych wybranych krajów świata

24 E

12

12

3

Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe w XXI w.

30 E

15

15

4

Doktryny polityczne

30 E

15

15

4

Struktury i zadania formacji  MSW – bezpieczeństwo wewnętrzne

16 ZO

8

8

2

Integracja europejska lub Międzynarodowe sojusze militarno-polityczne po 1945 r.

16 ZO

8

8

2

Strategia bezpieczeństwa

30 E

15

15

4

Zarządzanie zasobami ludzkimi lub Podstawy prawa karnego

16 ZO

8

8

2

Wychowanie fizyczne

25Z

-

25

1

Praktyka zawodowa 3 tygodnie

Z

 

 

2

IV

JĘZYK OBCY

30 ZO

-

30

1

Historia wojskowości

36 E

18

18

5

System bezpieczeństwa narodowego

36 E

18

18

5

Ochrona zdrowia w sytuacjach kryzysowych
lub Patologie społeczne

16 ZO

8

8

3

Geopolityka

30 E

15

15

4

Zarządzanie kryzysowe

16 ZO

8

8

3

Siły zbrojne lub Gotowość obronna państwa

16 ZO

8

8

3

Obrona terytorialna

16 ZO

16

-

2

Bezpieczeństwo imprez masowych

16 ZO

8

8

1

Społeczeństwo Polski i świata w XX i XXI wieku
lub Systemy autonomii politycznych

16 ZO

8

8

2

Metodologia nauk o bezpieczeństwie

16 ZO

-

16

1