Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

W dniu 18 października podczas posiedzenia Senatu WSBiP w Ostrowcu Św., miało miejsce uroczyste...

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

W dniu 5 października 2019 r., odbyła się  Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Uroczystość...

 • Narodowe Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości

  poniedziałek, 11, listopad 2019 15:51
 • Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

  Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

  piątek, 18, październik 2019 15:29
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Od Międzymorza do Trójmorza. Inicjatywy integracyjne i...

  czwartek, 17, październik 2019 15:34
 • Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

  Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

  sobota, 05, październik 2019 15:21

Specjalności/ profile kształcenia:

 • Zarządzanie organizacjami proobronnymi
 • Ochrona informacji niejawnych

O kierunku

Bezpieczeństwo jest fundamentem rozwoju państw i społeczeństw. Każdy kraj, dążąc do realizacji egzystencjonalnych potrzeb swoich obywateli, w pierwszym rzędzie stara się im zapewnić ochronę przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, wewnętrznymi oraz pochodzącymi z zewnątrz.

Bezpieczeństwo nie jest dane żadnemu krajowi raz na zawsze. Wydarzenia ostatnich lat, zamachy terrorystyczne, groźba rozpadu Unii Europejskiej, wojna w Syrii, kryzys imigracyjny czy konflikt ukraiński pokazują, jak złudne bywa niekiedy poczucie stabilizacji w ogarniętym sprzecznymi interesami świecie. Efekt globalizacji sprawia, że nawet wydarzenia odległe i pozoru nas niedotyczące, mają wpływ także na nasz byt i naszą przyszłość.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa mogą mieć charakter militarny, ale także polityczny, ekonomiczny, terrorystyczny czy cybernetyczny. Konflikty współczesnego świata coraz rzadziej mają charakter wojny konwencjonalnej, zmienia się arsenał broni i potencjalne pole walki.

Obrona przed zagrożeniami jest dziś pojęciem dużo szerszym niż 50 czy 100 lat temu. Tym istotniejszą jest potrzeba kompleksowych studiów i analiz nad bezpieczeństwem Bezpieczeństwo Narodowe to nie tylko rozwijający się w bardzo szybkim tempie obszar nauki – to jedno z najbardziej przyszłościowych zagadnień stanowiące klucz do rozwoju Polski i pomyślności jej obywateli

Program studiów Bezpieczeństwo Narodowe, opracowany przez wybitnych specjalistów, zawiera zarówno teoretyczne ujęcie problematyki bezpieczeństwa, jak i pozwala słuchaczom na zdobycie praktycznych umiejętności. Nasze studia adresujemy do osób zawodowo związanych z sektorem bezpieczeństwa lub zainteresowanych pracą w tym sektorze – funkcjonariuszy służb mundurowych, urzędników państwowych i samorządowych, osób mających dostęp do informacji niejawnych, członków organizacji pro obronnych

Katedra Bezpieczeństwa stale rozwija się, dbając o ciągłe doskonalenie jakości kształcenia i dostosowanie programu studiów do potrzeb rynku pracy oraz systemu obronnego RP (przykładem może być nowa specjalność – Zarządzanie Organizacjami Proobronnymi). W minionych latach katedra organizowała krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, prelekcje, spotkania z wybitnymi osobistościami związanymi z problematyką bezpieczeństwa.

W naszych działaniach współpracujemy ze służbami mundurowymi – m. in. poprzez umożliwianie naszym studentom praktyk.

Partnerami kierunku są

logo ptg logo rnrot
logo ig logo orzelek logo fm logo zs

 

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego wydaje własny periodyk naukowy „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”


Charakterystyka specjalności:

Ochrona informacji niejawnych – student zapoznaje się z problematyką ochrony informacji niejawnych, jej prawnymi podstawami oraz zagrożeniami, poznaje zagadnienia terroryzmu, wywiadu i kontrwywiadu, infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwa przemysłowego, dowiaduje się jak państwo broni się przed hakerami i na czym polegały kulisy afery Wikileaks. Absolwent kierunku może się zawodowo rozwijać pracując w pionach informacji niejawnych urzędów i przedsiębiorstw.

Zarządzanie organizacjami proobronnymi – student zapoznaje się z problematyką funkcjonowania organizacji pozarządowych o profilu proobronnym i skutecznego zarządzania tego typu organizacjami; studenci poznają wiedzę z zakresu rachunkowości stowarzyszeń, BHP, podstaw prawa czy komunikacji medialnej. Absolwenci kierunku zyskują kompetencje do efektywnego pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach proobronnych.


Od roku akademickiego 2018.2019 w  ramach studiów student w pakiecie otrzymuje:

- Kurs „Wychowawca wypoczynku dla dzieci i młodzieży” (na specjalności: Zarządzanie Organizacjami Proobronnymi)
- Kurs na kierownika ds. imprez masowych (wszyscy studenci)


Kadra

Na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe wykłada profesjonalna kadra, łącząca wiedzę naukową z praktycznym doświadczeniem. Zatrudniamy wybitnych specjalistów, m. In. z Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Obrony Narodowej, jak również posiadamy coraz liczniejszą własną młodą i profesjonalną kadrę.

antol wojtan
gen. broni w st. spocz. dr inż. Anatol Wojtan 

dr Anna Bałdyga
ppłk mgr Marian Cichoń
dr hab. prof. WSBiP Anna Doliwa-Klepacka
gen. broni dr inż. Józef Flis
dr Przemysław Furgacz
dr Paweł Gotowiecki
mgr inż. Krzysztof Grabowski
ks. kan. dr Józef Grochala
nadinsp. mgr Marek Hebda
płk dr hab. Ryszard Jakubczak
mgr inż. Zbigniew Kaleta
dr Zdzisław Kałamaga
Mgr Lena Kuzka
nadkom. mgr Dariusz Loranty
dr Wojciech Łysek
płk dr inż. Dobrosław Mąka
dr hab. Magdalena Mikołajczyk
dr hab. Antoni Olak
mgr Mieszko Oziębłowski
dr Adam Pązik
płk mgr inż. Jacek Rychlica
mgr Karolina Skurska
dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik
mgr Sylwia Sławińska
płk dr inż. Krzysztof Surdyk
dr Leszek Sykulski
płk mgr Stefan Suska
mgr Natalia Tomaszewska
dr Anna Zybura
dr Jakub Żak


Plan zajęć od roku akademickiego 2017/2018

Sem.

Przedmiot

Liczba godzin

w sem.

Wykłady

Ćwiczenia, warsztaty, projekty

Punkty ECTS

Podstawy socjologii

15 ZO

15

-

2

Wstęp do nauki o polityce

30 E

15

15

4

Bezpieczeństwo i higiena pracy

15 ZO

5

10

1

Nauka o państwie

30 E

15

15

4

Podstawy filozofii

15 ZO

5

10

2

Podstawy ekonomii

30 E

15

15

4

Wstęp do prawoznawstwa

15 ZO

15

-

2

Administracja publiczna

15 E

15

-

2

Organizacja i zarządzanie

30 E

15

15

4

Historia najnowsza

30 E

15

15

4

RAZEM

255

130

125

30

II

Język obcy

30 ZO

-

30

1

Technologia informacyjna

30 ZO

-

30

2

Selected problems in security studies

15 ZO

-

15

2

Geografia polityczna

15ZO

5

10

2

Historia wojskowości

30 E

15

15

4

Współczesne systemy polityczne

15 ZO

15

-

2

Międzynarodowe konflikty polityczne

30 ZO

30

-

4

Teoria bezpieczeństwa

30 E

30

-

5

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

30 E

15

15

5

Wychowanie fizyczne

25 Z

-

25

1

Praktyka zawodowa 6 tygodni

Z

2

RAZEM

250

110

140

30

III

JĘZYK OBCY

30 ZO

-

30

1

Prawne podstawy bezpieczeństwa

30 E

15

15

5

Doktryny polityczne

15 ZO

5

10

2

Struktury i zadania formacji  MSW – bezpieczeństwo wewnętrzne

30 ZO

15

15

3

Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe w XXI w.

30 E

15

15

4

Strategia bezpieczeństwa

30 E

15

15

4

Siły zbrojne

15 ZO

15

-

2

Wychowanie fizyczne

25Z

-

25

1

Służby specjalne w systemach politycznych i prawnych wybranych krajów świata lub

30 E

15

15

4

Zarządzanie zasobami ludzkimi lub Gry wojenne

15 ZO

-

15

2

Integracja europejska lub Międzynarodowe prawo humanitarne

15 ZO

15

-

2

265

110

155

30

IV

JĘZYK OBCY

30 ZO

-

30

1

Ochrona własności intelektualnej

15 ZO

5

10

2

System bezpieczeństwa narodowego

30 E

15

15

4

Ochrona zdrowia w sytuacjach kryzysowych

15 ZO

5

10

2

Zarządzanie kryzysowe

15 ZO

5

10

2

Obrona terytorialna

30 ZO

15

15

3

Bezpieczeństwo imprez masowych

50 ZO

25

25

4

Metodologia nauk o bezpieczeństwie

15 ZO

-

15

2

Strzelectwo

15 ZO

15

1

Geopolityka lub Współczesne zagrożenia cywilizacyjne

30 E

15

15

5

Społeczeństwo Polski i świata w XX i XXI wieku
lub Psychologia konfliktu i sztuka negocjacji

15 ZO

-

15

2

Praktyka zawodowa 6 tygodni

Z

2

260

85

175

30

SPECJALNOŚĆ: OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

V

Seminarium dyplomowe

30 Z

-

30

5

JĘZYK OBCY

30 ZO

-

30

1

Podstawy kryminalistyki lub Patologie społeczne

15 ZO

15

-

2

Profilowanie i poligraf – systemy weryfikacji bezpieczeństwa osobowego

30 ZO

15

15

5

Terroryzm i antyterroryzm

30 E

15

15

6

Ochrona informacji niejawnych w przedsiębiorstwach

15 ZO

15

-

3

Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych i danych osobowych

15 ZO

15

-

3

Wywiad i kontrwywiad wojskowy

30 E

15

15

5

RAZEM V semestr

195

90

105

30

VI

Seminarium dyplomowe

30 Z

-

30

7

Technologia informacyjna a ochrona informacji niejawnych

15 ZO

-

15

1

Nowoczesne technologie w służbach bezpieczeństwa i obronności

30 ZO

10

20

4

Infrastruktura krytyczna

30 E

15

15

5

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

30 ZO

15

15

4

Bezpieczeństwo osobowe i przemysłowe

15 ZO

15

-

2

Bezpieczeństwo teleinfomatyczne

15 ZO

-

15

2

Zarządzanie ryzykiem

30 ZO

15

15

3

RAZEM VI semestr

195

70

125

30

OGÓŁEM

1420

595

825

180

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI PROOBRONNYMI

V

Seminarium dyplomowe

30 Z

-

30

5

JĘZYK OBCY

30 ZO

-

30

1

Podstawy kryminalistyki lub Patologie społeczne

15 ZO

15

-

2

Organizacje pozarządowe

30 E

15

15

6

Elementy prawa w działalności organizacji proobronnych

15 ZO

15

-

2

Rachunkowość stowarzyszeń

15 E

5

10

4

Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych i danych osobowych

15 ZO

15

-

3

Współpraca organizacji proobronnych z samorządem

15 ZO

15

-

2

Komunikacja medialna i PR

15 ZO

5

10

3

Zarządzanie i przywództwo

15 ZO

5

10

2

RAZEM V semestr

195

90

105

30

VI

Seminarium dyplomowe

30 Z

-

30

7

Podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego

30 ZO

15

15

4

Łączność i Terenoznawstwo

15 ZO

5

10

2

Logistyka i BHP organizacji proobronnych

30 ZO

15

15

4

Działania bojowe i rozpoznawczec

20 ZO

5

15

3

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

40 E

20

20

6

Metodyka pracy z młodzieżą

30 ZO

15

15

4

Razem VI semestr

195

75

120

30

OGÓŁEM

1420

600

820

180


Z życia kierunku