Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Po raz kolejny Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim wspierała...

Nowoczesne Pielęgniarstwo

Nowoczesne Pielęgniarstwo

W dniu 11.10.2018 roku  w  Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach  została podpisana...

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Już po raz 23. w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbyła się...

Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Jana Śledzianowskiego

Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Jana Śledzianowskiego

22 września 2018 r. w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbył się...

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  niedziela, 13, styczeń 2019 15:43
 • Nowoczesne Pielęgniarstwo

  Nowoczesne Pielęgniarstwo

  czwartek, 11, październik 2018 11:27
 • Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

  Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

  sobota, 29, wrzesień 2018 15:42
 • Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Jana Śledzianowskiego

  Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks....

  sobota, 22, wrzesień 2018 15:21

Specjalności/ profile kształcenia: 

 • GPS w zastosowaniach inżynieryjnych
 • Geodezyjne pomiary specjalne
 • Geoinformacja

O kierunku

Kierunek geodezja i kartografia to obecnie jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków kształcenia w zakresie studiów technicznych. Jest to spowodowane tym, że w naszym kraju istnieje ciągłe zapotrzebowanie na kadrę geodezyjną o wyższym wykształceniu, niezbędną dla wykonywania czynności związanych z realizacją procesów inwestycyjnych. Inwestycje te mają ścisły związek ze stałym wykorzystaniem bardzo dużych funduszy inwestycyjnych płynących z Unii Europejskiej. Inwestycje takie są zawsze związane z procesami geodezyjnej obsługi gospodarki nieruchomościami, dotyczącymi różnych problemów, w tym także wyceny nieruchomości. Te problemy pozostają w głównym nurcie kształcenia na kierunku geodezja i kartografia w WSBiP.

Absolwent studiów inżynierskich będzie szczególnie dobrze przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu geodety nie tylko w kraju, ale także zagranicą, szczególnie w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Będzie on gruntownie przygotowany do wykonywania, między innymi takich najważniejszych prac geodezyjnych jak zakładaniem osnów, wykonywania pomiarów szczegółowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych z wykorzystaniem najnowszych satelitarnych technologii (GPS), opracowania wyników pomiarów w postaci numerycznej, a także prac pomiarowo-prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami.

Na kierunku geodezja i kartografia studenci są kształcenia przez 6 semestrów w zakresie ogólnej wiedzy inżynierskiej związanej z geodezją i kartografią, wystarczającą do wykonywania zawodu inżyniera geodety. W ciągu zaś 7 semestru studiów studenci są kształceni zgodnie z wybranymi przez nich profilami kształcenia (specjalizacjami zawodowymi). Studentom są proponowane trzy profile kształcenia, związane z najbardziej aktualnymi problemami w geodezji i kartografii.

Kształcenie specjalistyczne uzupełnia zwłaszcza praca dyplomowa inżynierska, której zakres pokrywa się z wybranym przez studenta profilem kształcenia. Kształcenie specjalistyczne to także praktyka kierunkowa, którą student odbywa w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, zgodnie z realizowanym profilem kształcenia.

Wiedzą praktyczną absolwenta, tak ważną w kształceniu zawodowym uzupełniają, realizowane pod kierunkiem nauczycieli akademickich, zajęcia terenowe i praktyki zawodowe.

Tak więc, po ukończeniu wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów, a zwłaszcza przedmiotów zawartych w profilach kształcenia, odbyciu praktyk, a także wykonaniu pracy dyplomowej inżynierskiej, absolwent będzie posiadać umiejętności samodzielnego formułowania podstawowych problemów geodezyjnych oraz ich opracowania w czytelnej formie, według przyjętych standardów. Ponadto, po ukończeniu studiów inżynierskich, absolwent będzie miał możliwość kontynuacji kształcenia na poziomie studiów 2 stopnia (magisterskich) w innych ośrodkach akademickich kraju.

Kierunek jest prowadzony w Katedrze Geodezji i Kartografii na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych. W kształceniu studentów uczestniczy głównie kadra pracowników naukowo-dydaktycznych z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wspomagana przez pracowników Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, pracowników WSBiP oraz innych specjalistów.

Kształcenie na kierunku jest w pełni zgodne z właściwymi standardami, przedstawionymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) w geodezji i kartografii, a nawet je przewyższa. Dotyczy to unikatowych w skali kraju przedmiotów z zakresu wykonawstwa geodezyjnego, uprawnień zawodowych oraz terminologii zawodowej w języku angielskim.

 


Kadra

Kierunek funkcjonuje w oparciu o kadrę dydaktyczną złożoną z nauczycieli akademickich Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Politechniki Świętokrzyskiej i pracowników WSBiP, na bazie własnych planów studiów, zgodnych ze standardami kształcenia i minimami programowymi dla kierunku geodezja i kartografia, a nawet je przewyższających w zakresie trzech unikatowych w skali kraju przedmiotów związanych z terminologią zawodową w języku angielskim, wykonawstwem geodezyjnym i uprawnieniami zawodowymi w geodezji i kartografii.

 

dr inż. Łukasz Śliwiński – kierownik Katedry
dr hab. inż. Paweł Hanus – zastępca Kierownika Katedry

dr hab. inż. Piotr Banasik
dr inż. Władysław Borowiec
dr inż. Janusz Cieślar
dr inż. Piotr Dobosz
dr Danuta Drygała
prof. dr hab. Barbara Gawdzik
dr Jarosław Gawdzik
dr Tomasz Góra
prof. zw. dr hab. Władysław Góral
mgr inż. Katarzyna Grabowska
dr inż. Włodzimierz Grochal
prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner
mgr Jacek Jankowski
mgr inż. Bernard Jaworski
mgr inż. Zbigniew Kaleta
mgr inż. Iwona Krajewska
dr hab. inż. Waldemar Krupiński
doc. dr hab. inż. Robert Krzyżek
dr inż. Krystyna Michałowska
doc. dr hab. inż. Sławomir Mikrut
dr Bogdan Skorupa
doc. dr inż. Tadeusz Szczutko
mgr Katarzyna Świątek
dr hab. Gustaw Treliński
dr Sławomir Wąsik


Plan zajęć od roku akademickiego 2017/2018

Sem.

Przedmiot

Liczba godzin

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

I

MATEMATYKA I

60

30

30

6

FIZYKA I

60

30

30

6

CHEMIA

30

15

15

3

INFORMATYKA I – BAZY DANYCH

45

15

30

3

Podstawy prawa

30

15

15

3

Technologie informacyjne

30

15

15

2

Geodezyjne pomiary szczegółowe I.1

60

30

30

5

JĘZYK OBCY

45

-

45

2

RAZEM

370

150

210

30

II

MATEMATYKA II

90

30

60

7

FIZYKA II

60

30

30

6

INFORMATYKA II – języki znacznikowe

45

15

30

2

Podstawy prawa II

30

15

15

3

Rachunek wyrównawczy I

30

15

15

2

Geodezyjne pomiary szczegółowe I.2

60

30

30

5

Zajęcia terenowe z geodezyjnych pomiarów szczegółowych I

60

-

60

3

JĘZYK OBCY

45

-

45

1

WF

25

-

25

1

RAZEM

445

135

310

30

III

Grafika inżynierska

30

5

25

2

Rachunek wyrównawczy II

60

30

30

5

Geodezyjne pomiary szczegółowe II.1

60

30

30

4

Geodezja, geodezja satelitarna, astronomia geodezyjna I

60

30

30

4

Kartografia

60

30

30

5

Systemy informacji o terenie I

60

30

30

4

Elektroniczna technika pomiarowa

45

15

30

3

JĘZYK OBCY

45

-

45

2

WF

25

-

25

1

RAZEM

445

170

275

30

IV

GEOMETRIA WYKREŚLNA

45

15

30

3

Geodezyjne pomiary szczegółowe II.2

60

30

30

5

Geodezja, geodezja satelitarna, astronomia geodezyjna II

60

30

30

4

Fotogrametria i teledetekcja

60

30

30

5

Kataster i gospodarka nieruchomościami

75

30

45

5

Systemy informacji o terenie II

30

15

15

3

Zajęcia terenowe z geodezyjnych pomiarów szczegółowych II

60

-

60

5

RAZEM

390

150

240

30

V

Geodezja inżynieryjna I

30

15

15

3

Fotogrametria i teledetekcja II

30

15

15

3

Selected problems in geodesy and cartography in English

45

15

30

4

Podstawy planowania przestrzennego

Informacja o terenie dla potrzeb planowania przestrzennego

45

15

30

4

Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii

Standardy geodezyjne

30

15

15

3

Wykonawstwo geodezyjne

Procedury technologiczne i prawne w pracach geodezyjnych

45

15

30

4

Budownictwo

Procedury technologiczne i prawne budownictwa ogólnego

30

15

15

3

Geomorfologia

Podstawy klasyfikacji gleb

30

15

15

3

Ochrona Środowiska

Waloryzacja terenów użytkowanych przyrodniczo

30

15

15

3

315

135

180

30

SPECJALNOŚĆ: GPS W ZASTOSOWANIACH INŻYNIERYJNYCH

VI

Przedmiot

Liczba godzin

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

Geodezja inżynieryjna II

60

30

30

5

Geomatyka

30

15

15

2

Zajęcia terenowe z geodezji inżynieryjnej

30

-

30

3

Zakładanie osnów szczegółowych

75

30

45

7

Pomiar szczegółów metodą RTK GPS

75

30

45

7

Pomiary pomieszczeń i odkształceń z zastosowaniem GPS

75

30

45

6

RAZEM

315

135

180

30

VII

Ochrona własności intelektualnej

30

15

15

2

Podstawy zarządzania

30

15

15

2

BHP i ergonomia

30

15

15

2

Praktyka zawodowa z podstaw katastru – 2 tygodnie (10 x 8 h)

-

-

-

1

Praktyka zawodowa z wykonawstwa geodezyjnego – 12 tygodni (60 x 8 h)

-

-

-

5

Seminarium dyplomowe

45

-

-

18

RAZEM

135

45

90

30

RAZEM SEM. I-VI

2415 h /  210 ECTS

GEODEZYJNE POMIARY SPECJALNE

VI

Przedmiot

Liczba godzin

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

Geodezja inżynieryjna II

60

30

30

5

Geomatyka

30

15

15

2

Zajęcia terenowe z geodezji inżynieryjnej

30

-

30

3

Monitoring geodezyjny powierzchni i obiektów budowlanych

75

30

45

6

Geodezyjno-prawna obsługa budowy dróg i autostrad

75

30

45

7

Geodezyjna realizacja i obsługa budowy obiektów sportowych

75

30

45

7

RAZEM

315

135

180

30

VII

Ochrona własności intelektualnej

30

15

15

2

Podstawy zarządzania

30

15

15

2

BHP i ergonomia

30

15

15

2

Praktyka zawodowa z podstaw katastru – 2 tygodnie (10 x 8 h)

-

-

-

1

Praktyka zawodowa z wykonawstwa geodezyjnego – 12 tygodni (60 x 8 h)

-

-

-

5

Seminarium dyplomowe

45

-

45

18

RAZEM

135

45

90

30

RAZEM SEM. I-VI

h /  ECTS


Z życia kierunku: