Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

W sobotę 14 kwietnia Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości była gospodarzem uroczystości...

Etyka zawodowa i audyt śledczy

Etyka zawodowa i audyt śledczy

W dniu 7 kwietnia 2018 r. gościem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. był...

Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

        W sobotę 24 lutego 2018 r. odbyła się kolejna odsłona wystawy „In nomine Domini. Misjonarz...

 • Rekrutacja 2018/2019

  Rekrutacja 2018/2019

  niedziela, 15, kwiecień 2018 15:59
 • Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

  Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

  sobota, 14, kwiecień 2018 09:46
 • Etyka zawodowa i audyt śledczy

  Etyka zawodowa i audyt śledczy

  sobota, 07, kwiecień 2018 11:27
 • Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

  Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

  sobota, 24, luty 2018 10:08

Specjalności/ profile kształcenia: 

 • GPS w zastosowaniach inżynieryjnych

O kierunku

Kierunek geodezja i kartografia to obecnie jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków kształcenia w zakresie studiów technicznych. Jest to spowodowane tym, że w naszym kraju istnieje ciągłe zapotrzebowanie na kadrę geodezyjną o wyższym wykształceniu, niezbędną dla wykonywania czynności związanych z realizacją procesów inwestycyjnych. Inwestycje te mają ścisły związek ze stałym wykorzystaniem bardzo dużych funduszy inwestycyjnych płynących z Unii Europejskiej. Inwestycje takie są zawsze związane z procesami geodezyjnej obsługi gospodarki nieruchomościami, dotyczącymi różnych problemów, w tym także wyceny nieruchomości. Te problemy pozostają w głównym nurcie kształcenia na kierunku geodezja i kartografia w WSBiP.

Absolwent studiów inżynierskich będzie szczególnie dobrze przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu geodety nie tylko w kraju, ale także zagranicą, szczególnie w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Będzie on gruntownie przygotowany do wykonywania, między innymi takich najważniejszych prac geodezyjnych jak zakładaniem osnów, wykonywania pomiarów szczegółowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych z wykorzystaniem najnowszych satelitarnych technologii (GPS), opracowania wyników pomiarów w postaci numerycznej, a także prac pomiarowo-prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami.

Na kierunku geodezja i kartografia studenci są kształcenia przez 6 semestrów w zakresie ogólnej wiedzy inżynierskiej związanej z geodezją i kartografią, wystarczającą do wykonywania zawodu inżyniera geodety. W ciągu zaś 7 semestru studiów studenci są kształceni zgodnie z wybranymi przez nich profilami kształcenia (specjalizacjami zawodowymi). Studentom są proponowane trzy profile kształcenia, związane z najbardziej aktualnymi problemami w geodezji i kartografii. Są nimi:

Profil kształcenia:  GPS w zastosowaniach inżynieryjnych, który obejmuje:

 • Zakładanie osnów szczegółowych,
 • Pomiar szczegółó metodą RTK GPS,
 • Pomiary przemieszczeń i odkształceń z zastosowaniem GPS.

Kształcenie specjalistyczne uzupełnia zwłaszcza praca dyplomowa inżynierska, której zakres pokrywa się z wybranym przez studenta profilem kształcenia. Kształcenie specjalistyczne to także praktyka kierunkowa, którą student odbywa w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, zgodnie z realizowanym profilem kształcenia.

Wiedzą praktyczną absolwenta, tak ważną w kształceniu zawodowym uzupełniają, realizowane pod kierunkiem nauczycieli akademickich, zajęcia terenowe i praktyki zawodowe.

Tak więc, po ukończeniu wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów, a zwłaszcza przedmiotów zawartych w profilach kształcenia, odbyciu praktyk, a także wykonaniu pracy dyplomowej inżynierskiej, absolwent będzie posiadać umiejętności samodzielnego formułowania podstawowych problemów geodezyjnych oraz ich opracowania w czytelnej formie, według przyjętych standardów. Ponadto, po ukończeniu studiów inżynierskich, absolwent będzie miał możliwość kontynuacji kształcenia na poziomie studiów 2 stopnia (magisterskich) w innych ośrodkach akademickich kraju.

Kierunek jest prowadzony w Katedrze Geodezji i Kartografii na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych. W kształceniu studentów uczestniczy głównie kadra pracowników naukowo-dydaktycznych z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wspomagana przez pracowników Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, pracowników WSBiP oraz innych specjalistów.

Kształcenie na kierunku jest w pełni zgodne z właściwymi standardami, przedstawionymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) w geodezji i kartografii, a nawet je przewyższa. Dotyczy to unikatowych w skali kraju przedmiotów z zakresu wykonawstwa geodezyjnego, uprawnień zawodowych oraz terminologii zawodowej w języku angielskim.


Kadra

Kierunek funkcjonuje w oparciu o kadrę dydaktyczną złożoną z nauczycieli akademickich Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Politechniki Świętokrzyskiej i pracowników WSBiP, na bazie własnych planów studiów, zgodnych ze standardami kształcenia i minimami programowymi dla kierunku geodezja i kartografia, a nawet je przewyższających w zakresie trzech unikatowych w skali kraju przedmiotów związanych z terminologią zawodową w języku angielskim, wykonawstwem geodezyjnym i uprawnieniami zawodowymi w geodezji i kartografii.

gik hycner

Kierownik Katedry GiK prof. zw. dr hab.  inż. Ryszard Hycner

dr hab. inż. Piotr Banasik
mgr Barbara Borkowska
dr inż. Władysław Borowiec
dr inż. Janusz Cieślar
dr inż. Piotr Dobosz
mgr Marta Dobrowolska-Wesołowska
dr Danuta Drygała
prof. dr hab. Barbara Gawdzik
dr Jarosław Gawdzik
dr Tomasz Góra
prof. zw. dr hab. Władysław Góral
mgr inż. Katarzyna Grabowska
dr inż. Włodzimierz Grochal
dr hab. inż. Paweł Hanus
prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner
mgr Jacek Jankowski
mgr inż. Bernard Jaworski
mgr inż. Zbigniew Kaleta
mgr inż. Iwona Krajewska
dr hab. inż. Waldemar Krupiński
doc. dr inż. Robert Krzyżek
dr inż. Krystyna Michałowska
doc. dr inż. Sławomir Mikrut
dr Bogdan Skorupa
doc. dr inż. Tadeusz Szczutko
dr inż. Łukasz Śliwiński
mgr Katarzyna Świątek
dr hab. Gustaw Treliński
dr Sławomir Wąsik


Absolwenci kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA mogą podjąć pracę w:

 • firmach geodezyjnych, wykonujących pomiary, sporządzających dokumentację
 • geodezyjną dla celów prawnych, obsługujących różnorodne procesy inwestycyjne i
 • budowlane.
 • firmach zajmujących się budownictwem
 • firmach górniczych
 • firmach poszukiwawczych
 • urzędach
 • jednostkach administracji publicznej
 • wydawnictwach kartograficznych

Bloki tematyczne w obrębie specjalności kształcenia:

Matematyka
Fizyka
Informatyka
Geodezyjne pomiary szczegółowe
Ochrona środowiska
Grafika inżynierska z geometrią wykreślną
Rachunek wyrównawczy
Elektroniczna technika pomiarowa
Geomatyka
Budownictwo
Ochrona własności intelektualnej
Podstawy prawa
Technologie informacyjne
Geodezja, geodezja satelitarna, astronomia geodez.
Geodezja inżynieryjna
Fotogrametria i teledetekcja
Kartografia
Podstawy planowania przestrzennego
Systemy informacji o terenie
Kataster i gospodarka nieruchomościami
Wykonawstwo geodezyjne
Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii
Terminologia zawodowa w języku angielskim
BHP i ergonomia
Podstawy zarządzania
Zajęcia terenowe z geodezyjnych pomiarów szczegółowych
Zajęcia terenowe z geodezji inżynieryjnej
Zajęcia terenowe z podstaw katastru
Seminarium dyplomowe
Wychowanie fizyczne
Geomorfologia