Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

W sobotę 14 kwietnia Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości była gospodarzem uroczystości...

Etyka zawodowa i audyt śledczy

Etyka zawodowa i audyt śledczy

W dniu 7 kwietnia 2018 r. gościem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. był...

Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

        W sobotę 24 lutego 2018 r. odbyła się kolejna odsłona wystawy „In nomine Domini. Misjonarz...

 • Rekrutacja 2018/2019

  Rekrutacja 2018/2019

  niedziela, 15, kwiecień 2018 15:59
 • Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

  Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

  sobota, 14, kwiecień 2018 09:46
 • Etyka zawodowa i audyt śledczy

  Etyka zawodowa i audyt śledczy

  sobota, 07, kwiecień 2018 11:27
 • Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

  Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

  sobota, 24, luty 2018 10:08

Specjalności/ profile kształcenia

 • Ekonomika i finanse przedsiębiorstw
 • Gospodarka finansowa i rachunkowość
 • Gospodarowanie nieruchomościami

O kierunku

Kierunek ekonomia to jeden z najbardziej uniwersalnych i atrakcyjnych kierunków kształcenia. Wynika to z faktu, iż w Polsce istnieje powszechne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów studiów ekonomicznych, niezbędnych do pracy zarówno w poszczególnych gałęziach gospodarki jak i w administracji państwowej oraz samorządowej. Podczas trzyletnich studiów wyższych pierwszego stopnia, studenci kierunku ekonomia w WSBiP w Ostrowcu Św. uzyskują gruntowną i wszechstronną wiedzę przede wszystkim z zakresu nauk ekonomicznych oraz innych nauk społecznych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku dysponują dobrą znajomością zagadnień miedzy innymi z dziedziny mikroekonomii i makroekonomii, statystyki i rachunkowości, polityki społecznej i polityki gospodarczej, marketingu i zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i ekonomii integracji europejskiej.

Na studia II stopnia na kierunku ekonomia profil ogólnoakademicki będą przyjmowani absolwenci studiów I stopnia kierunku ekonomia oraz absolwenci innych kierunków studiów mieszczących się w obszarze nauk społecznych. Absolwenci pozostałych kierunków, których efekty kształcenia będą w części pokrywać się z kierunkowymi efektami kształcenia dla kierunku ekonomia będą przyjmowani pod warunkiem uzupełnienia efektów kształcenia pozwalających na realizację w całości efektów kształcenia na kierunku ekonomia na studiach I stopnia. Decyzje w tej sprawie podejmować będzie dziekan właściwego wydziału.


Kadra

Obok własnej kadry na Kierunku Ekonomia wykłada kadra naukowa z renomowanych polskich uczelni, a także coraz liczniejsi praktycy zawodu kierownikiem katedry jest dr Przemysław Furgacz.

furgacz

Kierownik Katedry Ekonomii dr Przemysław Furgacz


dr Rafał Bator
mgr inż. Konrad Bąk
dr Arkadiusz Chudzik
mgr Marta Dobrowolska-Wesołowska
prof. zw. dr hab. dr h. c. Zbigniew M. Doliwa-Klepacki, Honorowy Rektor WSBiP
dr Paweł Dziekański
dr Przemysław Furgacz
mgr Halina Gieżyńska
dr Bartosz Gorzula
dr Tomasz Góra
dr Dorota Jankowska
dr Tomasz Jarocki
mgr inż. Zbigniew Kaleta
dr Waldemar Kalita
dr Jakub Kęska
mgr Sandra Kamińska
dr Zdzisław Kałamaga
mgr Michał Kądziołka
prof. zw. dr hab. Janusz Kosicki
dr Zbigniew Kwaśnik
dr hab. Marek Leszczyński
dr Wojciech Lichota
dr Przemysław Łukasik
dr Kazimiera Mendys
dr Barbara Muszyńska
prof. dr hab. Pedro Nikiforow
mgr Justyna Osuch
dr Rusłan Pankewycz
mgr Łukasz Pastuszka
dr Adam Pązik
mgr Wojciech Piórkowski
prof. zw. dr hab. Jerzy Piwek
dr hab. Andrzej Podobiński
dr Piotr Pusz
mgr Grażyna Sowa
mgr Bożena Szczodrak
dr Jan Szewczyk
dr Elżbieta Szymańska
dr Wioletta Tokarska-Ołownia
dr Alina Waleń
prof. zw. dr hab. Zygmunt Wojtaszek
dr Renata Wojtuś
mgr Michał Zacłona
dr Anna Zybura
dr Anna Żelazowska-Przewłoka
dr Małgorzata Żelazko


EKONOMIKA I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW – studia II stopnia

Studenci specjalności uzyskają pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomiki i finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości oraz podatków. Podstawowym celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów ekonomiczno-finansowych w podmiotach gospodarczych, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, rozliczania się z Urzędem Skarbowym lub podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się poborem podatków. Celem specjalności jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry zdolnej do podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych, potrafiącej fachowo zarządzać przedsiębiorstwem, umiejącej pozyskiwać środki finansowe do prowadzenia działalności gospodarczej, a także potrafiącej koordynować kierunki i strategie rozwoju firmy.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
 • Polityka konkurencji lub Reklama w biznesie
 • Organizacja i technika handlu
 • Etyka biznesu lub Ekonomika integracji europejskiej
 • Ekonomika zasobów organizacji (Gospodarka zasobami przedsiębiorstwa)
 • Polityka podatkowa (polityka ekonomiczna)
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Seminarium dyplomowe
 • Regulacje prawne funkcjonowania MSP lub Ubezpieczenia gospodarcze
 • rozwój zrównoważony
 • Rachunek kosztów
 • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie finansami
 • Obrót nieruchomościami
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza

GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ- studia II stopnia

Studenci specjalności GOSPODARKA FINASOWA I RACHUNKOWOŚĆ zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarowania finansami i rachunkowości zarówno w przedsiębiorstwach jak i instytucjach samorządowych oraz w sektorze bankowym. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia księgowości i sprawozdawczości rachunkowo – finansowej. Potrafią wykonywać analizy ekonomiczno – finansowe, oceniać projekty gospodarcze, znają strategie finansowe i podatkowe przedsiębiorstw.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Analiza finansowa
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość budżetowa
 • Rachunkowość bankowa
 • Finanse samorządowe
 • Finanse banku
 • Strategie finansowe i podatkowe przedsiębiorstw
 • Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw oraz rozwoju regionalnego

Oprócz wymienionych przedmiotów specjalnościowych w programie studiów znajdują się także przedmiotu kształcenia ogólnego i podstawowego.

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI – studia II stopnia

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do obsługi szeroko rozumianych uczestników rynku nieruchomości. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia analiz i prognoz dotyczących rynku nieruchomości, do obrotu i zarządzania nieruchomościami. Potrafią oceniać opłacalność inwestycji na rynku nieruchomości, doradzać w zakresie sprzedaży, zakupu i wyceny nieruchomości. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach deweloperskich, instytucjach zarządzających nieruchomościami, w bankach i instytucjach finansujących rynek nieruchomości czy też w instytucjach samorządowych gospodarujących nieruchomościami.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Podstawy prawne nieruchomości
 • Obrót i zarządzanie nieruchomościami
 • Gospodarka mieniem komunalnym
 • Strategie finansowania inwestycji na rynku nieruchomości
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Gospodarka przestrzenna lub Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Podatki i opłaty od nieruchomości
 • Seminarium dyplomowe
 • Wycena nieruchomości
 • Procedury przetargowe na rynku inwestycyjnym
 • Ubezpieczenia nieruchomości
 • Negocjacje w działalności gospodarczej
 • Tworzenie inwest planów
 • Marketing na rynku nieruchomości
 • Analiza rynku nieruchomości lub Doradztwo na rynku nieruchomości

ABSOLWENT

Absolwenci studiów wyższych na kierunku ekonomia WSBiP w Ostrowcu Św. są przygotowani do wykonywania zawodu ekonomisty, specjalisty w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiadają odpowiednią wiedzę niezbędną do przeprowadzenia analizy dostępnych lub tworzonych informacji, wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji, zgodnych z zasadami nauk ekonomicznych. Posiadają także niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Dzięki zdobytej podczas studiów wiedzy na temat integracji europejskiej oraz znajomości, intensywnie nauczanego, języka angielskiego absolwenci studiów wyższych na kierunku ekonomia potrafią również poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Absolwenci kierunku ekonomia WSBiP są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach wyższych drugiego stopnia na tym kierunku.

Studenci kierunku ekonomia w WSBiP w Ostrowcu Św. uzyskują:

 • przygotowanie do gospodarowania finansami w przedsiębiorstwach oraz jednostkach sektora publicznego,
 • wiedzę na temat funkcjonowania rynku kapitałowego i pieniężnego oraz jego elementów składowych – banków i innych pośredników finansowych,
 • wiedzę ukierunkowaną na gospodarowanie zasobami materialnymi, ludzkimi i finansowymi,
 • wiedzę z dziedziny prawnych aspektów danin publicznych,
 • wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne dla pracowników administracji samorządowej i rządowej,
 • umiejętności wykorzystywania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych,
 • praktyczne przygotowanie do działalności zawodowej związanej z pozyskiwaniem i efektywnym wykorzystywaniem funduszy,
 • szeroką wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego uczestnictwa w realizacji polityki regionalnej,
 • wiedzę z zakresu teorii ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi,
 • wiedzę w temacie wykorzystywania technik modelowania, prognozowania i analiz scenariuszy rozwoju procesów gospodarczych w regionie,
 • wiedzę z zakresu specyfiki gospodarki i procesu gospodarowania na poziomie regionalnym i lokalnym,
 • wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności planowania strategicznego, 
 • wiedzę o przeobrażeniach ekonomicznych, społecznych i przestrzennych zachodzących na poziomie regionalnym,
 • wiedzę na temat technik komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami.

Absolwenci kierunku ekonomia mogą podjąć pracę w:

 • bankach
 • przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych
 • administracji państwowej
 • towarzystwach ubezpieczeniowych
 • biurach maklerskich
 • ośrodkach badawczych
 • funduszach inwestycyjnych
 • przedsiębiorstwach turystycznych