Jair Bolsonaro - brazylijski Donald Trump

Jair Bolsonaro - brazylijski Donald Trump

W dniu 22 czerwca odbył się ostatni wykład otwarty w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w...

Juwenalia 2019

Juwenalia 2019

1 czerwca studenci WSBiP bawili się podczas Juwenaliów- swojego akademickiego święta. Studentki...

wizyta dr Aleksandry Jacyk

wizyta dr Aleksandry Jacyk

W dniach 13-15 maja WSBiP miała zaszczyt gościć urodzoną w Rosji wykładowczynię obecnie pracującą...

wykład otwarty dr Emmanuelle Hébert z Uniwersytetu w Louvain

wykład otwarty dr Emmanuelle Hébert z Uniwersytetu w Louvain

W dniu 13 kwietnia 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu...

 • Jair Bolsonaro - brazylijski Donald Trump

  Jair Bolsonaro - brazylijski Donald Trump

  sobota, 22, czerwiec 2019 10:42
 • Juwenalia 2019

  Juwenalia 2019

  sobota, 01, czerwiec 2019 11:39
 • wizyta dr Aleksandry Jacyk

  wizyta dr Aleksandry Jacyk

  poniedziałek, 13, maj 2019 13:54
 • wykład otwarty dr Emmanuelle Hébert z Uniwersytetu w Louvain

  wykład otwarty dr Emmanuelle Hébert z Uniwersytetu w Louvain

  sobota, 13, kwiecień 2019 11:28

Specjalności:

 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacyjną

O kierunku

Pedagogika studia II stopnia (profil praktyczny) mają charakter humanistyczny. W programie studiów jest wiele przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, dzięki czemu studenci zdobywają wielostronną wiedzę o rozwoju człowieka, życiu społecznym oraz ludzkich, życiowych problemach. Stają się intelektualnie, emocjonalnie i moralnie otwarci na każdego człowieka. Kształcenie w zakresie przedmiotów pedagogicznych przynosi studiującym kompetencje do działalności praktycznej w różnych dziedzinach. Specjalności studiów zostały dobrane zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. Pedagogikę warto również studiować dla własnego rozwoju, nabywania pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Absolwenci pedagogiki dobrze sobie radzą na rynku pracy.


Kadra

Na kierunku pedagogika w WSBiP wykłada kadra m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Sylwetka absolwenta

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Absolwent uzyskuje tytuł magistra pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich. Posiada merytoryczne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym do prowadzenia zajęć w przedszkolu (wychowanie przedszkolne), placówkach wychowania pozaszkolnego, a zwłaszcza w klasach I-III zintegrowanego szczebla edukacji wczesnoszkolnej – główna specjalność nauczycielska, oraz kompetencje w zakresie prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych oraz praktycznych, samodzielnej i twórczej aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych. Jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do organizowania i prowadzenia procesu opiekuńczo-wychowawczego w przedszkolu i dydaktyczno – wychowawczego w klasach I – III szkoły podstawowej. Posiada umiejętności diagnozowania sytuacji oraz osiągnięć edukacyjnych wychowanka, udzielenia pomocy wychowawczo-terapeutycznej, dydaktyczno – wyrównawczej oraz zdolność organizacji zajęć pozalekcyjnych z dzieckiem uzdolnionym. Absolwent posiada kwalifikacje nauczycielskie oraz w zakresie przygotowania pedagogicznego, zgodne z przepisami w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych.

Absolwent kierunku pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne może podejmować pracę w: przedszkolach i placówkach oświatowych jako nauczyciel – wychowawca w szkołach podstawowych w klasach 1-3.

Jako osoba przedsiębiorcza, absolwent specjalności będzie posiadał wszelkie podstawy ku temu, aby otworzyć własną działalność w formie punktu przedszkolnego. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Absolwent uzyskuje tytuł magistra pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i resocjalizacyjnej. Absolwent tej specjalności odznacza się wrażliwością społeczną, empatią i tolerancją. Posiada przygotowanie merytoryczne do podjęcia pracy w charakterze opiekuna-wychowawcy (placówki socjalizacyjne, wsparcia dziennego, internaty, bursy, świetlice szkolne, itp.), pedagoga (podwórkowego, w szkołach, placówkach interwencyjnych oraz resocjalizacyjnych dla młodzieży, policyjnych izbach dziecka i jednostkach penitencjarnych, itp.) lub doradcy (poradnia psychologiczno – pedagogiczna, ośrodek adopcyjno - opiekuńczy, rodzinny ośrodek diagnostyczno – konsultacyjny, centrum pomocy rodzinie, itp.), a także asystenta rodzinyi kuratora sądowego. Dodatkowo, absolwent tej specjalności uzyskuje specjalistyczne umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej i prowadzenia doradztwa specjalistycznego z osobami o zróżnicowanych przejawach i stopniu niedostosowania społecznego w środowisku otwartym i instytucjach publicznych, takich jak: sądy (kuratorzy sądowi), kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą, policyjne izby dziecka, ośrodki resocjalizacji i terapii uzależnionych, ośrodki socjoterapii, zakłady poprawcze oraz zakłady karne i schroniska dla nieletnich.

Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania problemów opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych i oświatowo – kulturalnych dotyczących osób i grup społecznych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych; potrafi rozpoznawać te problemy, zapobiegać im, ograniczać pojawiające się trudności poprzez stosowanie środków psychologiczno – pedagogicznych, socjalnych, resocjalizacyjnych i opiekuńczych; wspierać rozwój podopiecznych – wychowanków i ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy. Posiada także pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia działań profilaktyki zachowań ryzykownych i patologii społecznych. Absolwent ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach środowisk wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących. Jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do organizowania i prowadzenia procesu opiekuńczo-wychowawczego nad dziećmi i młodzieżą, w tym także nad dzieckiem opuszczonym oraz do prowadzenia działań resocjalizacyjnych w odniesieniu do nieletnich, którzy dopuścili się czynów karalnych i dorosłych sprawców przestępstw. Posiada umiejętności diagnozowania sytuacji wychowanka, udzielenia pomocy wychowawczo-terapeutycznej, oraz zdolność organizacji opieki zastępczej w połączeniu z resocjalizacją.

Koncepcja kształcenia zakłada przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się m.in. wspieraniem osób nieradzących sobie z adaptacją do zmieniającej się rzeczywistości społecznej (jako wychowawca resocjalizacyjny w instytucjach dla osób niedostosowanych społecznie, pedagog szkolny, wychowawca penitencjarny, organizatori realizator programów interwencyjnych, profilaktycznych, kurator sądowy, streetworker).

Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego. Łączenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z aktywnością praktyczną, realizowaną w różnorodnych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla dzieci, oraz zajęciami warsztatowymi i terapeutycznymi wyposażają absolwenta w praktyczne umiejętności pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niedostosowanymi oraz z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych.


Bloki tematyczne w obrębie specjalności kształcenia

Blok przedmiotów podstawowych na kierunku Pedagogika

 • Podstawy filozofii
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne problemy psychologii
 • Metodologia badań pedagogicznych
 • Podstawy etyki
 • Antropologia kulturowa

Blok przedmiotów kierunkowych:

 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
 • Pedagogika porównawcza
 • Andragogika
 • Pedeutologia
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

Specjalność – Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 • Metodyka wychowania przedszkolnego
 • Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
 • Edukacja plastyczna z metodyką
 • Współczesne koncepcje edukacji elementarnej
 • Planowanie pracy pedagogicznej w przedszkolu i klasach I-III
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Pedagogika działań twórczych
 • Edukacja muzyczna z metodyką

Specjalność - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

 • Współczesne tendencje w pedagogice opiekuńczej
 • Współczesne tendencje w pedagogice resocjalizacyjnej
 • Problemy opieki zastępczej w krajach UE
 • Resocjalizacja instytucjonalna w Polsce i na świecie
 • Patologie społeczne z elementami kryminologii
 • Organizacja pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • Resocjalizacja w środowisku otwartym
 • Wsparcie społeczne

W ramach studiów istnieje możliwość ukończenia bezpłatnych studiów podyplomowych kwalifikacyjnych asystent rodzin