samorzad_banner.jpg

Regulamin Klubu Absolwenta

Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

I. Przepis ogólny

Regulamin Klubu Absolwenta Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki członkostwa i zasady organizacji Klubu Absolwenta Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., zwanego dalej „Klubem Absolwenta”.

II. Misja

Misją Klubu Absolwenta jest integrowanie środowiska absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

III. Cele

Klub Absolwenta realizuje misję poprzez następujące cele:

1. Tworzenie i pielęgnowanie więzi pomiędzy uczelnią i jej absolwentami.

2. Organizację spotkań integracyjnych.

3. Doradztwo w sprawach zawodowych.

4. Propagowanie możliwości kształcenia się i podnoszenia kompetencji m.in. poprzez studia podyplomowe, szkolenia i kursy.

5. Promowanie wizerunku absolwentów w kręgach pracodawców m.in. poprzez zapraszanie absolwentów na różnego rodzaju konferencje/Dni Kariery organizowane na uczelni.

IV. Organizacja

1. Klub Absolwenta działa przy Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości WSBiP w  Ostrowcu Św.

2. Działalność Klubu polega na:

a. utrzymywaniu kontaktu z absolwentami uczelni,

b. przekazywaniu absolwentom informacji dotyczących organizowanych dla nich przedsięwzięć, takich jak studia, warsztaty, szkolenia, konsultacje, zjazdy integracyjne itp.,

c. zapraszaniu absolwentów na różnego rodzaju konferencje/Dni Kariery organizowane na uczelni,

3. Członek Klubu Absolwenta WSBiP zgadza się na przeprowadzenie badania losów zawodowych absolwenta i zobowiązuje się do wypełnienia i przesłania do WSBiP ankiety dotyczącej tego pomiaru.

4. Status członka Klubu Absolwenta może uzyskać każda osoba, która ukończyła studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

5. Warunkiem nabycia członkostwa jest wypełnienie Deklaracji przystąpienia do Klubu Absolwenta WSBiP dostępnej w dziekanacie uczelni oraz zamieszczonej na stronie www.wsbip.edu.pl.

6. Złożenie deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7. Członkostwo w Klubie Absolwenta jest dobrowolne i bezpłatne. Członek Klubu Absolwenta może zrezygnować z członkostwa poprzez złożenie pisemnej rezygnacji na ręce dyrektora AIP.

V. Rada Klubu Absolwenta WSBiP

1. W skład Rady Klubu Absolwenta WSBiP wchodzą organy:

a. Przewodniczący Klubu Absolwenta WSBiP,

b. dwóch Wiceprzewodniczących Klubu Absolwenta WSBiP.

2. Rada Klubu Absolwenta WSBiP działając poprzez swoje organy:

a. inicjuje wydarzenia zgodne z ideą regulaminowych działań Klubu Absolwenta WSBiP,

b. popiera naukowe, kulturalne, sportowe, turystyczne, gospodarcze i inne inicjatywy absolwenckie,

c. wyraża opinię środowiska absolwenckiego w sprawach z tym środowiskiem związanych lub wymagających jego wypowiedzi.

3. Rada Klubu Absolwenta WSBiP dla realizacji swoich celów ma prawo do korzystania z:

a. urządzeń należących do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., w szczególności takich jak pomieszczenia uczelni, urządzenia poligraficzne, sprzęt biurowy, urządzenia łączności, w zakresie i na zasadach uzgodnionych z Kanclerzem,

b. pomocy technicznej i prawnej Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

4. Rada dla realizacji swoich zadań może prowadzić działalność kulturalną, edukacyjną i promocyjną.

5. Kadencja Rady Klubu Absolwenta WSBiP trwa pięć lat kalendarzowe od dnia ogłoszenia wyników wyborów.

VI. Przywileje

Członkowie Klubu Absolwenta mają prawo do:

1. Otrzymania Karty Absolwenta uprawniającej do korzystania z Programu Rabatowego przeznaczonego dla absolwentów WSBiP.

2. Otrzymywania drogą mailową newslettera z informacjami dotyczącymi WSBiP.

3. Wzięcia udziału w warsztatach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

4. Korzystania z zasobów Biblioteki w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w  Ostrowcu Św..

VII. Karta Absolwenta

1. Karta Absolwenta przysługuje wszystkim członkom Klubu Absolwenta.

2. Osoba, która wejdzie w posiadanie Karty mimo nie wypełnienia Deklaracji przystąpienia do Klubu Absolwenta WSBiP nie nabywa związanych z nią uprawnień.

3. Karta Absolwenta uprawnia do korzystania z Programu Rabatowego stworzonego dla Klubu Absolwenta.

4. Kartę Absolwenta można:

-          odebrać osobiście w dziekanacie WSBiP,

-          otrzymać przesyłką pocztową (wysyłka na koszt odbiorcy Karty Absolwenta).

5. Karta Absolwenta staje się dokumentem uprawniającym do korzystania z Programu Rabatowego, jeżeli:

-          numer Karty Absolwenta zostanie zarejestrowany w dokumentach WSBiP.

6. Karta Absolwenta ważna jest bezterminowo.

7. W przypadku, gdy Klubowicz zagubi Kartę Absolwenta duplikat przesyłany jest po uiszczeniu opłaty w kwocie 20 złotych.

9. Pełna oferta Programu Rabatowego znajduje się na stronie www.wsbip.edu.pl

VIII. Dane osobowe

1. Członek Klubu Absolwenta wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Klubu Absolwenta Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997, o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926.)

2. Członek Klubu Absolwenta wyraża zgodę na otrzymywanie od Klubu Absolwenta za pośrednictwem środków komunikacji tradycyjnej oraz elektronicznej informacji handlowych – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. r. nr 144 poz. 1204 z pózn. zm).

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z powołaniem Klubu Absolwenta.

2. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu. W wypadku zmiany Regulaminu, Członek Klubu Absolwenta może zrezygnować z członkostwa w terminie 14 dni od zmiany Regulaminu.

3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dostępne na stronie www.wsbip.edu.pl. O wszelkich zmianach członkowie Klubu Absolwenta będą informowani za pośrednictwem newslettera.

4. Członek Klubu Absolwenta zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu pod adresem www.wsbip.edu.pl i zapoznawania się z nimi.