Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

W dniu 4 grudnia  w ramach współpracy z Zakładem Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz...

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

W dniu 18 października podczas posiedzenia Senatu WSBiP w Ostrowcu Św., miało miejsce uroczyste...

 • Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  środa, 04, grudzień 2019 11:03
 • Narodowe Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości

  poniedziałek, 11, listopad 2019 15:51
 • Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

  Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

  piątek, 18, październik 2019 15:29
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Od Międzymorza do Trójmorza. Inicjatywy integracyjne i...

  czwartek, 17, październik 2019 15:34

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE)


O kierunku

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (profil praktyczny) mają charakter humanistyczny. Przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej


Kadra

Na kierunku pedagogika w WSBiP wykłada kadra m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Sylwetka absolwenta

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyska tytuł magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Będzie przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela w systemie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z charakterystyką drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Normy Kwalifikacji.

W wyniku realizacji programu kształcenia absolwent uzyska:
WIEDZĘ DOTYCZĄCĄ:
1) podstawowych problemów pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki
przedszkolnej i wczesnoszkolnej ;
2) podstawowych koncepcji rozwoju człowieka, wychowania i kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
3) procesów edukacji uwzględniającej obszary z zakresu biologii, filozofii, historii, socjologii, psychologii, antropologii realizowanych na poziomie edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej ;
4) projektowania, realizacji oraz ewaluacji badań empirycznych uwzględniających specyfikę funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym;
5) środowisk wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz
z ich specyfiką i procesami w nich zachodzących;
6) teorii procesu wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz różnorodnych determinantów przebiegu tych procesów;
7) zróżnicowania możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym determinowane różnorodnymi czynnikami natury biologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, społecznej i kulturowej;
8) różnych form realizacji edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
9) uwarunkowań ekonomicznych, prawnych i etycznych funkcjonowania instytucji edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ;
10) technologii informacyjnych i ich roli w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
11) funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:
l) diagnozy i oceny sytuacji i zdarzeń pedagogicznych obejmujących wiedzę biologiczną, pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną wraz z projektowaniem sposobów rozwiązania występujących problemów;
2) wykorzystania doświadczeń nabytych w toku praktyk do analizy i interpretacji sytuacji wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
3) analizy przykładów badań edukacyjnych oraz projektowania i realizacji badań własnych o charakterze empirycznym na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
4) wykorzystania technologii informacyjnych w procesach edukacyjnych realizowanych w instytucjach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;
5) identyfikacji zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dostosowania treści i metod kształcenia adekwatnie do ich możliwości i potrzeb;
6) wykorzystania różnorodnych środków i materiałów dydaktycznych w pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
7) wykorzystania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej różnych sposobów organizacji środowiska uczenia się z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci;
8) projektowania, realizacji oraz ewaluacji programu kształcenia uwzględniając potrzeby
i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
9) identyfikacji i analizy dotyczącej specyficznych cech środowiska oraz podejmowania działania na rzecz wykorzystania ich w pracy z dziećmi przedszkolnymi i wczesnej edukacji;
10) dostosowania metod i form realizacji procesu kształcenia i wychowania z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do adekwatnie sformułowanych celów;
11) podejmowania różnych ról w pracy zespołowej zmierzające do realizacji określonych celów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
12) projektowania planu własnego rozwoju zawodowego w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
13) diagnozy i oceny indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ich zainteresowań i uzdolnień na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
14) udzielania pomocy i wsparcia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
KOMPETENCJE SPOLECZNE W ZAKRESIE:
1) krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności;
2) systematycznego dokształcania i doskonalenia zawodowego własnego i innych osób uwzględniając wymiar interdyscyplinarny;
3) współpracy w grupie obejmując w niej różne role;
4) działania na rzecz środowiska społecznego ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyska kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej jako:
• nauczyciel przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu i zespołu wychowania przedszkolnego;
• nauczyciel szkoły podstawowej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.


Bloki tematyczne w obrębie specjalności kształcenia

· Filozofia,
· Socjologia,
· Logika,
· Antropologia kulturowa,
· Kreowanie własnego wizerunku/ Trening interpersonalny,
· Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
· Pierwsza pomoc przedmedyczna,
· Pedagogika ogólna,
· Pedagogika społeczna/ Pedeutologia,
· Pedagogika specjalna/ Pedagogika resocjalizacyjna,
· Pedagogika pracy/ Pedagogika porównawcza,
· Psychologia ogólna,
· Współczesne kierunki w pedagogice,
· Współczesne systemy edukacyjne,
· Psychologia rozwoju człowieka,
· Wprowadzenie do psychologii klinicznej,
· Historia wychowania i myśli pedagogicznej,
· Teoretyczne podstawy kształcenia,
· Teoretyczne podstawy wychowania,
· Prawne podstawy systemu edukacji,
· Pedagogika przedszkolna,
· Pedagogika wczesnoszkolna,
· Podstawy edukacji polonistycznej,
· Podstawy edukacji matematycznej,
· Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej,
· Podstawy edukacji techniczno-informatycznej,
· Podstawy edukacji artystycznej,
· Podstawy wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
· Alternatywne formy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
· Diagnozowanie rozwoju dziecka,
· Konstruowanie programu kształcenia,
· Ewaluacja procesy kształcenia,
· Edukacja dziecka ze specjalnymi potrzebami/ pedagogika inkluzyjna,
· Metodyka edukacji przedszkolnej,
· Metodyka edukacji wczesnoszkolnej,
· Metodyka edukacji polonistycznej,
· Metodyka edukacji matematycznej,
· Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej,
· Metodyka edukacji techniczno-informatycznej,
· Metodyka edukacji artystycznej,
· Metodyka wychowania fizycznego
· Wykorzystanie TI w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
· Moduł edukacji techniczno-informatycznej,
· Moduł edukacji artystycznej,
· Moduł wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej,
  Moduł edukacji językowej.