samorzad_banner.jpg

Regulamin Praktyk Studenckich Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Postanowienia ogólne i zadania praktyk studenckich

§ 1

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwana dalej „Uczelnią”, organizuje w ramach programu kształcenia praktyki studenckie jako integralną część studiów działając na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych (Dz. U. Nr 73, poz. 323), Zarządzenia Rektora WSBiP nr 1/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. oraz statutu, planu i regulaminu studiów.

§ 2

Zasadniczym celem praktyk jest kształcenie studentów poprzez działanie w zakresie poszczególnych kierunków i specjalności przez umożliwienie studentom Szkoły nabywania doświadczeń związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, społecznych, oświatowych, organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innych jednostek organizacyjnych w życiu społeczno-gospodarczym.

§ 3

Zadaniem praktyk studenckich jest stworzenie warunków do pogłębienia wiadomości przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych i konfrontowania ich z praktyką. Ich zadaniem jest również umożliwienie bezpośredniego pozyskiwania doświadczeń i praktycznej wiedzy pomocnej w realizowaniu treści kształcenia podczas zajęć dydaktycznych w Uczelni,  rozwijanie umiejętności zespołowej pracy oraz upowszechnianie dobrego imienia Szkoły i jej promocji.  

Organizacja praktyk

§ 4

Organizacją zawodowych praktyk studenckich zajmuje się Uczelnia, stwarzając okazję do nabywania doświadczeń w ramach zajęć dydaktycznych oraz pozadydaktycznych i pozaszkolnych. W tym celu, zgodnie z regulaminem studiów, wyodrębnia się w planie nauczania godziny przewidziane na praktyki studenckie. Rodzaj, termin  i wymiar godzinowy/tygodniowy praktyk określa Kierownik Katedry.

§ 5

Student ma obowiązek odbycia i zaliczenia wszystkich praktyk programowych przewidzianych w planach studiów. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien przygotować się do jej odbycia pod kierunkiem Opiekuna praktyki danego kierunku studiów, poprzez zapoznanie się z celem praktyki, regulaminem praktyk, podstawowymi przepisami prawa pracy, rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi praktyk. Po zakończeniu praktyki następuje jej podsumowanie i zaliczenie dokonywane przez Opiekuna praktyki. 

§ 6

Student może zostać skierowany na praktykę przez Uczelnię lub samodzielnie wskazać instytucję, która wyrazi gotowość jego przyjęcia na praktykę. Przed odbyciem praktyk studenckich student powinien otrzymać zatwierdzenie miejsca i planu praktyk wystawione przez Opiekuna praktyk.

§ 7

Nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk Uczelni sprawuje Kierownik praktyk studenckich WSBiP powołany przez Rektora Uczelni, natomiast za merytoryczną realizację praktyk studenckich na poszczególnych kierunkach i specjalnościach Opiekunowie praktyk, wyznaczeni przez Kierowników Katedr  i powołani przez Rektora WSBiP. Czas pełnienia funkcji przez Opiekunów praktyk wyznacza Kierownik Katedry w porozumieniu z Kierownikiem praktyk studenckich Uczelni.

§ 8

Do zadań Kierownika praktyk studenckich należy w szczególności:

 • koordynacja przebiegu praktyk w Uczelni,
 • koordynacja kwestii formalnych tj. opracowywanie dokumentów prawnych niezbędnych przy organizacji praktyk zawodowych,
 • współpraca z Kierownikami Katedr  i Opiekunami praktyk przy sporządzaniu sprawozdań z praktyk,
 • sporządzanie sprawozdań rocznych dotyczących odbytych praktyk i realizacji umów zawartych z osobami sprawującymi opiekę nad studentami w danej placówce,
 • nawiązywanie kontaktów z instytucjami, w celu zorganizowania miejsc do odbycia praktyk studenckich,

§ 9

Do zadań Opiekunów praktyk poszczególnych kierunków studiów należy w szczególności:

 1. wskazanie studentom instytucji, w których mogą odbyć praktyki studenckie,
 2. nadzór merytoryczny nad przebiegiem praktyk i kontrola – hospitacja wybranych losowo studentów,  
 3. współpraca z Kierownikiem praktyk studenckich WSBiP przy określaniu zapotrzebowania na praktyki na kolejny rok,
 4. współpraca z innymi nauczycielami akademickimi  prowadzącymi praktyki w ramach danego wydziału,

§ 10

Praktyki w zakładach pracy lub instytucjach odbywają studenci po uprzednim uzyskaniu zgody opiekuna praktyk i otrzymaniu stosownego skierowania.

§ 11

Dokumentację dotyczącą praktyki  (skierowanie na praktykę, dziennik praktyk i regulamin)  dostarcza studentom Opiekun praktyk.

§ 12

Podczas praktyki student realizuje zadania zapisane w programie danej praktyki zgodnie z programem ustalonym z Opiekunem praktyki oraz prowadzi na bieżąco dokumentację w dzienniku praktyk, w postaci codziennych zapisów czynności wykonywanych podczas praktyki potwierdzony czytelną pieczątką placówki i podpisem zakładowego Opiekuna praktyki lub przedstawiciela firmy przyjmującej studenta na praktykę. Na zakończenie praktyki student  przygotowuje Raport końcowy.

§ 13

W czasie odbywania praktyk studenci w szczególności powinni:

 1. poznać specyfikę instytucji w aspektach organizacyjnym i metodycznym;  
 2. poznać szczegółowo zakres czynności związany ze stanowiskiem pracy; 
 3. poznać charakterystykę innych stanowisk pracy w tej instytucji;
 4. uczestniczyć w zajęciach merytorycznych na uzgodnionym przez Opiekuna praktyk i przedstawiciela instytucji poziomie;  
 5. poznać charakterystykę typowego klienta danej instytucji;  
 6. poznać główne rodzaje dokumentacji (w tym obowiązkowej i dodatkowej) prowadzone w instytucji;  

§14 

Przed rozpoczęciem praktyk każdy student składa u Opiekuna praktyk oświadczenie, że jest ubezpieczony w zakresie NW i w razie jakiegokolwiek wypadku w czasie praktyk nie będzie od uczelni żądał roszczeń odszkodowawczych. Bez złożenia takiego oświadczenia rozpoczęcie praktyk jest niemożliwe. Zebrane przez Opiekuna praktyk oświadczenia umieszczane są w teczce studenta w dziekanacie.

§15

Studenci kierunków pielęgniarstwo i fizjoterapia zobowiązani są do szczepienia się przeciw WZW (wirusowe zapalenie wątroby) oraz do posiadania książeczki zdrowia do celów SANEPIDU.

§ 16

Student, który nie odbył wszystkich wymaganych w planach studiów praktyk, nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego.

§ 17

Studenci odbywają praktykę w miejscu i terminie wynikającym z planu zajęć określonego przez Uczelnię. Mogą one być odbywane w ciągu roku akademickiego lub w okresie wakacji. Inicjatywa studentów co do miejsca, terminu i formy praktyk może być uwzględniona przez opiekuna praktyk.

§ 18

Studenci mogą przedstawić opiekunowi praktyk własne propozycje ich odbywania, w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów.    

Warunki zaliczenia praktyki

§ 19

Dokumentację przebiegu praktyki stanowi wypełniony przez studenta i poświadczony przez Opiekuna zakładowego Dziennik praktyk.

§ 20

Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyk na podstawie przedstawionych przez studenta wymaganych dokumentów. Niedostarczenie przez studenta dokumentów w terminie 7 dni od zakończenia praktyki  jest równoznaczne z jej niezaliczeniem. Niezaliczona praktyka wiąże się z niezaliczeniem semestru, stąd konieczność powtórzenia praktyki. 

§ 21

Zaliczenia praktyki dokonuje się na ocenę. Dopuszcza się zaliczenie praktyki bez oceny, w zależności od kierunku studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Katedry.

§ 22

W uzasadnionych wypadkach losowych, możliwe jest - za zgodą Kierownika Katedry -  przeniesienie określonego rodzaju praktyki na następny rok akademicki (z wyjątkiem ostatniego roku studiów).  

§ 23

Studenci, którzy pracują lub pracowali zawodowo, mogą uzyskać zaliczenie praktyki na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik katedry.

§ 24

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 roku.