samorzad_banner.jpg

Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
na podstawie przepisów ustawy
z dnia 18 marca 2011r. – „Prawo o szkolnictwie wyższym”
(Dz. U. Nr 84, poz. 455.) uchwala Kodeks Etyki Studenta

Kodeksu Etyki Studenta został uchwalony w trosce o dobre imię Uczelni oraz w celu zaspokojenia niesłabnącej potrzeby kształtowania postaw etycznych wśród Studentów WSBiP, a wynika ze zrozumienia powiązania pomiędzy poziomem etycznym obecnych studentów, a poziomem etycznym w ich przyszłym życiu rodzinnym i zawodowym.

Promowanie i przestrzeganie Kodeksu, jest obowiązkiem każdego studenta i wynika ze świadomości wagi przestrzegania zasad moralnych oraz norm etycznych, w celu osiągnięcia najwyższych standardów akademickich dla budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1

Zasady Kodeksu Etyki Studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości (dalej: Kodeksu) wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, a w szczególności z norm moralnych właściwych dla etyki kształcenia akademickiego i wynikających z zasad wykonywania zawodu.

§2

Student jest zobowiązany do przestrzegania norm Kodeksu. Niedopuszczalne jest naruszanie lub omijanie standardów w nim określonych. Szczególnie naganne jest czynienie tego w celu uzyskania korzyści majątkowej lub innej korzyści o charakterze osobistym.

§3

Student jest zobowiązany do zaznajomienia się z zasadami Kodeksu, jak również do rozpowszechniania ich w środowisku akademickim.

§4

Student w razie konieczności powinien stawać w obronie zasad wyrażonych w niniejszym Kodeksie.

Rozdział II
Społeczność akademicka

§5

Mając na uwadze przyrodzoną i niezbywalną godność każdego człowieka, student kieruje się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi przestrzega zasad dobrego wychowania i dobrych obyczajów.

§6

Student nie powinien brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających jego godności lub godności innych, jak również podejmować zajęć mogących zaszkodzić dobremu imieniu jego lub Uczelni.

§7

Student traktuje innych studentów z szacunkiem. We wzajemnych kontaktach pozostaje uprzejmy i życzliwy.

§8

Student stara się wspierać innych studentów w nauce, pomagać w dostosowywaniu się do warunków życia akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących na Uczelni.

§9

Za naganne zachowanie ze strony Studenta uważa się dyskryminowanie innych studentów ze względu na kolor skóry, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, orientację seksualną i z każdego innego powodu.

§10

Student powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych innych studentów.

Rozdział III
Nauka i studia

§11

Student jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy nad nieustannym podnoszeniem swoich kwalifikacji, oraz do zdobywania wiedzy przez cały okres studiów.

§12

Student powinien dokładać wszelkich możliwych starań w celu wzbogacania posiadanej wiedzy.

§13

Student powinien zdobywać i rozwijać wszelkie związane ze swoim przyszłym zawodem umiejętności praktyczne, w szczególności poprzez udział w systemie praktyk.

§14

Student zobowiązany jest zapoznać się z ustawą o szkolnictwie wyższym, statutem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości oraz obowiązującym go regulaminem studiów, jak również przestrzegać norm w nich zawartych.

§15

Student traktuje egzaminy, jak również wszelkie inne formy weryfikacji wiedzy jako rzetelne sprawdziany, przy których korzysta wyłącznie ze swojej wiedzy i umiejętności. Niedopuszczalne są wszelkie nieuczciwe zachowania, w szczególności zmierzające do wypaczenia wyniku egzaminu lub wszelkich innych form weryfikacji wiedzy.

§16

Student nie przerabia, nie podrabia, ani też w inny sposób nie fałszuje dokumentów w celu osiągnięcia korzyści osobistych, w szczególności w celu zdania egzaminu, naruszenia porządku sesji lub uzyskania nienależnych świadczeń ze strony Uczelni.

§17

Student korzysta z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji.

§ 18

Student postępuje dla dobra wspólnoty akademickiej, dba o dobre imię i pozytywny wizerunek Uczelni oraz szanuje jej tradycje.

Rozdział IV
Stosunek do pracowników naukowych

§19

Student traktuje pracowników naukowych z należnym im szacunkiem, przestrzegając w kontaktach z nimi zasad dobrego wychowania i obyczajów akademickich.

§20

Student nie wykorzystuje prywatnych kontaktów i zażyłości osobistych z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Uczelni.

§21

Student powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych pracowników Uczelni. Przy zachowaniach stanowiących przekroczenie obowiązujących norm prawnych powinien również powiadomić władze uczelni i odpowiednie organy ścigania.

Rozdział V
Stosunek do Uczelni

§22

Student dba o dobre imię Uczelni godnie go reprezentuje, także poza jej murami.

§23

Student stara się uczestniczyć w ważnych dla społeczności akademickiej wydarzeniach.
W miarę możliwości powinien także aktywnie włączyć się w ich organizację.

§24

Student współdziała z osobami związanymi z Uczelnią w celu ulepszania jej funkcjonowania. W szczególności czyni to poprzez uczestnictwo w inicjatywach wspierających rozwój Uczelni, jak również przez aktywny udział w organizacjach studenckich. Wspiera działalność samorządu studenckiego jako głównego reprezentanta jego interesów, zwraca się do niego we wszystkich kwestiach spornych wymagających współdziałania z władzami Uczelni.

§25

Student także po ukończeniu studiów zobowiązany jest świadcząc swoim poziomem moralnym i intelektualnym dbać o dobre imię Uczelni.