Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

W dniu 4 grudnia  w ramach współpracy z Zakładem Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz...

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

W dniu 18 października podczas posiedzenia Senatu WSBiP w Ostrowcu Św., miało miejsce uroczyste...

 • Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  środa, 04, grudzień 2019 11:03
 • Narodowe Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości

  poniedziałek, 11, listopad 2019 15:51
 • Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

  Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

  piątek, 18, październik 2019 15:29
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Od Międzymorza do Trójmorza. Inicjatywy integracyjne i...

  czwartek, 17, październik 2019 15:34

Opieka naukowa i dydaktyczna

Studenci Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, uczą się prowadzenia badań naukowych w ramach realizowanych prac dyplomowych. Studenci mają możliwość wyboru tematu pracy i jej opiekuna. Na kierunku pedagogika przygotowanie studentów do pracy badawczej realizowane jest również w ramach proseminariów z metod badań pedagogicznych, poprzedzających seminaria dyplomowe.
W okresie sprawozdawczym (ostatnie 3 lata)  na Wydziale Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim działa Studenckie Koło Naukowe przy Kierunku Pielęgniarstwo. Jego członkiem może zostać każdy student kierunku Pielęgniarstwo WSBiP, przejawiający zainteresowanie problematyką szeroko pojętego działania na rzecz zdrowia oraz promocji i profilaktyki. W zakresie zainteresowań koła znalazły się także zagadnienia dotyczące samego zawodu, w tym m. in.: odpowiedzialność, problemy zawodowe i wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek. 
Ze względu na fakt zainteresowania pracą w kole studentów ze studiów licencjackich stacjonarnych, pomostowych oraz magisterskich i weryfikacji czasu ich pracy w kole postanowiono dokonać modyfikacji organizacyjnych.
W roku akademickim 2011/2012 utworzono tzw. grupę dyskusyjną dla zainteresowanych studentów studiów pomostowych, których praca w kole jest krótkim epizodem (studia trwają 2 semestry), która dla studentów studiów pomostowych poziomu A, B, C i D funkcjonuje dotychczas. W ramach koła działa także grupa studentów studiów magisterskich (od roku akademickiego 2011/2012 od początku organizacji studiów II stopnia oraz studiów licencjackich (od kilku lat). Każda z grup zajmuje się innym obszarem analizując różne zagadnienia. Do najważniejszych celów Koła Naukowego należy prowadzenie działalności naukowo – badawczej z zakresu zawodu oraz propagowanie idei angażowania studentów w rozwój zawodu oraz na rzecz ochrony i poprawy kondycji zdrowotnej lokalnej populacji.  We współpracy ze studenckim kołem naukowym przy kierunku pielęgniarstwo powstało w roku akademickim 2012/2013 także Koło Naukowe studentów zdrowia publicznego.
Działania obu kół uzupełniają się wzajemnie, a studenci działają wspólnie w przedsięwzięciach na rzecz środowiska lokalnego. Do zadań zrealizowanych przez członków kół w okresie sprawozdawczym należą m.in.:

 • -praca studentów w sekretariacie kolejnych konferencji Ostrowieckie Dni Promujące Zdrowie,
 • -konferencja na rzecz propagowania rodzinnego dawstwa nerek, dobrej jakości życia osób z cukrzycą,
 • -współudział w propagowaniu wiedzy o zdrowym stylu życia w ramach I konferencji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Wybrane zagadnienia z zakresu nauk o zdrowiu”,
 • -uczestniczenie w przygotowaniu prac do publikacji, które zostały opublikowane min.: w zeszytach naukowych uczelni,
 • -aktywny udział w konferencji poprzez przygotowanie sesji plakatowej/posterowej na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- szkoleniowej XI Ostrowieckie Dni Promujące Zdrowie. Koło studenckie funkcjonuje cały czas. Jednym z efektów jego pracy w latach 2011-2013 jest kilkanaście specjalistycznych publikacj.

W omawianym okresie sprawozdawczym  na Wydziale Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, działało też Naukowe Koło Resocjalizacji (NKR WSBiP utworzone w 2008 roku). Jego członkiem mógł zostać każdy student kierunku Pedagogika WSBiP, przejawiający zainteresowanie problematyką resocjalizacji. Koło posiadało opiekuna naukowego, jak również swój zarząd.  Do najważniejszych celów NKR należało prowadzenie działalności naukowo – badawczej z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, co realizowane było m.in. poprzez podejmowanie zagadnień obrazujących współczesne oblicze myśli resocjalizacyjnej. Efektem działania  NKR było m.in. przygotowanie odpowiednich materiałów (m.in. referatów), będących wynikiem zainteresowań i pracy studentów do różnego rodzaju form upowszechniania. Koło organizowało również spotkania z ludźmi związanymi z różnego typu placówkami resocjalizacyjnymi na terenie miasta, m.in. Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii i Zakładem Poprawczym. Podejmowało także, na terenie uczelni,  organizację zbiórek świątecznych, dla dzieci z Domu Dziecka.