samorzad_banner.jpg

Informacja

dla studentów ubiegających się o stypendia
w roku akademickim 2018/2019 na semestr letni

 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalne – aktualne  orzeczenia o niepełnosprawności  bez względu na dochód

Druki na powyższe stypendia można pobierać w dziekanacie Uczelni lub ze strony internetowej naszej Uczelni

O wyżej wymienione stypendium może ubiegać się student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Przy czym dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać  kwoty 800 zł .

Wnioski należy składać w Kadrach pokój nr.2, w terminie do dnia  28.02.2019r.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód :

 • Zaświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie netto za rok 2017 wszystkich pełnoletnich członków rodziny(małżonkowie, rodzice, studiujące rodzeństwo do 26 roku życia, wnioskodawca).
 • dokument określający datę utraty dochodu, oraz miesięczna wysokość utraconego dochodu.
 • dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca uzyskanego przez członka rodziny.
 • zaświadczenie z ZUS o odprowadzonych składkach zdrowotnych.
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego(dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą),oraz oświadczenie o dochodach netto.
 • zaświadczenie właściwego organu o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za rok  2017/dochód z 1-go hektara przeliczeniowego  wynosi  283,25 zł miesięcznie/.
 • kopie odpisu wyroku sądu zasądzającego  alimenty,
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię zgonu rodzica studenta,
 • zaświadczenie ze szkoły rodzeństwa lub dzieci studenta pobierający naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia, rodzeństwo lub dzieci nieobjęte obowiązkiem szkolnym – ksero metryki urodzenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Ciężar udowodnienia posiadanego źródła dochodu spoczywa na studencie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Podstawowe  niezbędne dokumenty do wniosku:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2017 wszystkich członków rodziny powyżej 18 roku życia.
 2. W przypadku utraty dochodu –dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego  dochodu.
 3. W przypadku uzyskania dochodu w 2018r dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pełnego przepracowanego miesiąca.- styczeń  
 4. Zaświadczenie z ZUS o odprowadzonych składkach zdrowotnych za 2017 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny, którzy osiągnęli dochód za 2017r.
 5. Zaświadczenia ze szkół o pobieraniu przez dzieci nauki, w przypadku nie objętych obowiązkiem szkolnym  ksero metryki urodzenia.
 6. Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych .
 7. Zaświadczenie z MOPS lub GOPS o pomocy materialnej dla  osób , których dochód na 1 osobę w rodzinie wynosi do  100zł .
 8. Zaświadczenie z MOPS lub GOPS dla osób którzy otrzymują świadczenie rodzicielskie.
 9. Zaświadczenie  właściwego organu o posiadaniu gospodarstwa rolnego jego wielkości wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.
 10. Kopie odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty.
 11. Kopie odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację , albo kopię zgonu rodzica studenta.

UWAGA !

Studenci , których sytuacja materialna nie uległa zmianie nie  składają wniosków o przyznanie
stypendium socjalnego na semestr letni.