Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

W sobotę 14 kwietnia Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości była gospodarzem uroczystości...

Etyka zawodowa i audyt śledczy

Etyka zawodowa i audyt śledczy

W dniu 7 kwietnia 2018 r. gościem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. był...

Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

        W sobotę 24 lutego 2018 r. odbyła się kolejna odsłona wystawy „In nomine Domini. Misjonarz...

 • Rekrutacja 2018/2019

  Rekrutacja 2018/2019

  niedziela, 15, kwiecień 2018 15:59
 • Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

  Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich

  sobota, 14, kwiecień 2018 09:46
 • Etyka zawodowa i audyt śledczy

  Etyka zawodowa i audyt śledczy

  sobota, 07, kwiecień 2018 11:27
 • Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

  Wystawa In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

  sobota, 24, luty 2018 10:08

Specjalności/ profile kształcenia:

 • Turystyka zdrowotna
 • Nowoczesne trendy w turystyce

O kierunku

Turystyka i rekreacja odgrywają coraz ważniejszą rolę w globalizującym się świecie. Możliwości techniczne sprzyjające przestrzennej ruchliwości ludzi oraz widoczna zwłaszcza z perspektywy kilku ostatnich dekad zmiana sposobu i rytmu życia współczesnych społeczeństw powodują globalny wzrost ruchu turystycznego, a co za tym idzie znaczenia sektora turystyki i rekreacji. W obszarze tego sektora zachodzą istotne zmiany wynikające ze zmian technologicznych,. Przekształceń mentalnościowych, wzrostu zapotrzebowania na określone usługi oraz ewoluujących trendów. Zjawiska i procesy zachodzące w sektorze usług związanych z turystyką i rekreacją jest obecnie przedmiotem poważnych, wielopłaszczyznowych studiów i analiz

Celem studiów jest dostarczenie studentom  teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania sektora turystyki i rekreacji, pozwalającej na rozumienie złożonych zagadnień, procesów i zjawisk o charakterze ekonomicznym, organizacyjnym, prawnym itd., a także wielopłaszyznowych uwarunkowań kształtujących wzmiankowany sektor.

Tematyka studiów obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem sektora turystyki i rekreacji, zarządzaniem tym sektorem oraz planowaniem działań w jego obrębie.  W ramach studiów omówione zostają ekonomiczne, organizacyjne, prawne, kulturowe, przestrzenne, psychologiczne, społeczne aspekty turystyki i rekreacji. Studenci zdobywają ponadto wiedzę i umiejętności z zakresu historii, geografii, fizjologii, marketingu, pedagogiki, niezbędne do efektywnego realizowania wyzwań zawodowych związanych z turystyką i rekreacją.

Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja mają na celu dostarczać studentom nie tylko niezbędnej, opartej o najnowsze trendy wiedzy, ale także kreować u studentów umiejętności wypracowane w toku tzw. dobrych praktyk. W tym celu w najbliższym czasie WSBiP podpisze umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Delta, zarządzającym Bałtowskim Kompleksem Turystycznym, a studenci będą mogli odbywać praktyki oraz zdobywać wiedzę u umiejętności u lidera ruchu turystycznego w regionie.

Celem właściwej organizacji toku studiów przedmioty zostały podzielone na moduły: podstawowy, kierunkowy oraz dwa moduły specjalnościowe (do wyboru). W ramach modułu kierunkowego studenci na III i IV semestrze studiów mogą dokonywać wyboru poszczególnych przedmiotów, zgodnie z preferencjami i zainteresowaniami.


Kadra

Na kierunku Turystyka i rekreacja kadrę wykładową stanowią profesjonaliści związani z ruchem turystycznym oraz sektorem usług rekreacyjnych.  Wśród wykładowców dominują osoby mające praktyczne doświadczenie z zakresu ekonomiki turystyki i rekreacji, marketingu w turystyce i rekreacji, zarządzania sektorem turystyki i rekreacji, implementacji najważniejszych rozwiązań prawno-organizacyjnych w tym sektorze, zarządzania jakością w turystyce itd.
 


Bloki tematyczne w roku akademickim 2017/2018:

Sem.

Przedmiot

L. godzin

Wykłady

Ćwiczenia

Inna forma

ECTS

I

PODSTAWY EKONOMII

30

15

15

-

4

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA

15

15

-

-

3

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

15

-

15

-

2

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

30

15

15

-

3

HISTORIA REGIONALNA I LOKALNA

30

15

15

-

3

GEOGRAFIA REGIONALNA POLSKI I ŚWIATA

30

15

15

-

4

ETYKA

15

15

-

-

2

PSYCHOLOGIA

30

15

15

-

4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

30

-

30

-

3

JĘZYK OBCY

30

-

30

-

2

   

255

105

150

 

30

II

Podstawy turystyki

30

15

15

-

4

Podstawy rekreacji

30

15

-

15

3

Hotelarstwo

30

15

15

-

3

Geografia turyzmu

30

15

15

-

4

Bezpieczeństwo w turystyce

15

15

-

-

2

Statystyka

15

-

15

-

2

Ekonomika turystyki i rekreacji

30

15

15

-

4

Historia architektury i sztuki

15

15

-

-

3

Socjologia

15

5

10

-

2

JĘZYK OBCY

30

-

30

-

2

WYCHOWANIE FUZYCZNE

25

-

-

25

1

   

265

110

115

40

30

III

Zarządzanie w turystyce

30

15

15

-

4

Fizjologia człowieka

30

15

15

-

4

Komunikacja interpersonalna

30

15

15

-

4

Marketing w turystyce i rekreacji (I)

30

15

15

-

4

Gry i zabawy rekreacyjne lub Wypoczynek dzieci i młodzieży

30

15

15

-

3

Ekologia lub Podstawy kultury masowej

15

15

-

-

2

Ochrona własności intelektualnej

15

15

-

-

2

Krajoznawstwo

30

15

15

-

3

JĘZYK OBCY

30

-

30

-

2

WYCHOWANIE FUZYCZNE

25

-

-

25

1

Praktyka zawodowa – 3 tygodnie

 

-

-

 

1

   

265

120

120

25

30

IV

Wykład monograficzny

30

30

-

-

1

English in tourism and recreation

15

-

15

-

3

Marketing w turystyce i rekreacji (II)

30

15

15

-

4

Turystyka osób starszych lub Turystyka biznesowa

15

15

-

-

2

Wypoczynek dzieci i młodzieży

10

10

-

-

2

Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji lub Biznesplan w turystyce i rekreacji

15

5

10

-

3

Turystyka i rekreacja w rozwoju regionalnym i lokalnym

15

5

10

-

2

Pilotaż wycieczek lub Transport w turystyce

15

10

5

-

2

Ekoturystyka

30

15

15

-

4

Metodologia

15

-

15

-

3

Agroturystyka

15

15

-

-

2

JĘZYK OBCY

30

-

30

-

2

   

235

120

115

-

30

SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA ZDROWOTNA

V

Turystyka medyczna

30

15

15

-

5

Turystyka relaksacyjne - SPA i wellness

30

15

15

-

4

Turystyka uzdrowiskowa

30

15

15

-

4

Dietetyka i żywienie człowieka

30

15

15

-

5

Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych

30

15

15

-

4

JĘZYK OBCY

30

-

30

-

2

Seminarium dyplomowe

15

-

15

-

5

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie

 

-

-

-

1

   

195

75

120

-

30

VI

Marketing usług leczniczych, rekreacyjnych, SPA i wellness

30

15

15

-

4

Etykieta i obsługa klienta

30

15

15

-

4

Aktywne formy wypoczynku

30

-

15

15

4

Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia

15

15

15

-

4

Zarządzanie jakością w turystyce

15

15

-

-

2

Prawne uregulowania turystyki zdrowotnej

15

15

-

-

3

Socjologiczne aspekty turystyki zdrowotnej

15

15

-

-

2

Seminarium dyplomowe

15

-

15

-

7

   

165

90

60

15

30

SPECJALNOŚĆ: NOWOCZESNE TRENDY W TURYSTYCE

V

Turystyka religijna

30

15

15

-

4

Turystyka zdrowotna

30

15

15

-

5

Turystyka LGBT i seksualna

30

15

15

-

5

Nowoczesne instrumenty marketingowe w turystyce

30

15

15

-

4

Etykieta i obsługa klienta

30

15

15

-

4

JĘZYK OBCY

30

-

30

-

2

Seminarium dyplomowe

15

-

15

-

5

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie

       

1

   

195

75

120

-

30

VI

Turystyka sentymentalna

15

15

-

-

3

Polityka turystyczna

30

15

15

-

4

Turystyka ekstremalna

30

15

15

-

4

Turystyka motywacyjna

15

15

-

-

3

Międzynarodowy ruch turystyczny

15

15

-

-

2

Zarządzanie jakością w turystyce

15

15

-

-

2

Ekonomia współpracy w turystyce

15

-

15

-

3

Przestępczość w turystyce

15

15

-

-

2

Seminarium dyplomowe

15

-

15

-

7

   

165

105

60

-

30