Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

W dniu 4 grudnia  w ramach współpracy z Zakładem Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz...

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

W dniu 18 października podczas posiedzenia Senatu WSBiP w Ostrowcu Św., miało miejsce uroczyste...

 • Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  środa, 04, grudzień 2019 11:03
 • Narodowe Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości

  poniedziałek, 11, listopad 2019 15:51
 • Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

  Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

  piątek, 18, październik 2019 15:29
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Od Międzymorza do Trójmorza. Inicjatywy integracyjne i...

  czwartek, 17, październik 2019 15:34

Specjalności:

 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacyjną

O kierunku

Pedagogika studia II stopnia (profil praktyczny) mają charakter humanistyczny. W programie studiów jest wiele przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, dzięki czemu studenci zdobywają wielostronną wiedzę o rozwoju człowieka, życiu społecznym oraz ludzkich, życiowych problemach. Stają się intelektualnie, emocjonalnie i moralnie otwarci na każdego człowieka. Kształcenie w zakresie przedmiotów pedagogicznych przynosi studiującym kompetencje do działalności praktycznej w różnych dziedzinach. Specjalności studiów zostały dobrane zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. Pedagogikę warto również studiować dla własnego rozwoju, nabywania pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Absolwenci pedagogiki dobrze sobie radzą na rynku pracy.


Kadra

Na kierunku pedagogika w WSBiP wykłada kadra m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Sylwetka absolwenta

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Absolwent uzyskuje tytuł magistra pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich. Posiada merytoryczne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym do prowadzenia zajęć w przedszkolu (wychowanie przedszkolne), placówkach wychowania pozaszkolnego, a zwłaszcza w klasach I-III zintegrowanego szczebla edukacji wczesnoszkolnej – główna specjalność nauczycielska, oraz kompetencje w zakresie prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych oraz praktycznych, samodzielnej i twórczej aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych. Jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do organizowania i prowadzenia procesu opiekuńczo-wychowawczego w przedszkolu i dydaktyczno – wychowawczego w klasach I – III szkoły podstawowej. Posiada umiejętności diagnozowania sytuacji oraz osiągnięć edukacyjnych wychowanka, udzielenia pomocy wychowawczo-terapeutycznej, dydaktyczno – wyrównawczej oraz zdolność organizacji zajęć pozalekcyjnych z dzieckiem uzdolnionym. Absolwent posiada kwalifikacje nauczycielskie oraz w zakresie przygotowania pedagogicznego, zgodne z przepisami w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych.

Absolwent kierunku pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne może podejmować pracę w: przedszkolach i placówkach oświatowych jako nauczyciel – wychowawca w szkołach podstawowych w klasach 1-3.

Jako osoba przedsiębiorcza, absolwent specjalności będzie posiadał wszelkie podstawy ku temu, aby otworzyć własną działalność w formie punktu przedszkolnego. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Absolwent uzyskuje tytuł magistra pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i resocjalizacyjnej. Absolwent tej specjalności odznacza się wrażliwością społeczną, empatią i tolerancją. Posiada przygotowanie merytoryczne do podjęcia pracy w charakterze opiekuna-wychowawcy (placówki socjalizacyjne, wsparcia dziennego, internaty, bursy, świetlice szkolne, itp.), pedagoga (podwórkowego, w szkołach, placówkach interwencyjnych oraz resocjalizacyjnych dla młodzieży, policyjnych izbach dziecka i jednostkach penitencjarnych, itp.) lub doradcy (poradnia psychologiczno – pedagogiczna, ośrodek adopcyjno - opiekuńczy, rodzinny ośrodek diagnostyczno – konsultacyjny, centrum pomocy rodzinie, itp.), a także asystenta rodzinyi kuratora sądowego. Dodatkowo, absolwent tej specjalności uzyskuje specjalistyczne umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej i prowadzenia doradztwa specjalistycznego z osobami o zróżnicowanych przejawach i stopniu niedostosowania społecznego w środowisku otwartym i instytucjach publicznych, takich jak: sądy (kuratorzy sądowi), kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą, policyjne izby dziecka, ośrodki resocjalizacji i terapii uzależnionych, ośrodki socjoterapii, zakłady poprawcze oraz zakłady karne i schroniska dla nieletnich.

Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania problemów opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych i oświatowo – kulturalnych dotyczących osób i grup społecznych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych; potrafi rozpoznawać te problemy, zapobiegać im, ograniczać pojawiające się trudności poprzez stosowanie środków psychologiczno – pedagogicznych, socjalnych, resocjalizacyjnych i opiekuńczych; wspierać rozwój podopiecznych – wychowanków i ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy. Posiada także pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia działań profilaktyki zachowań ryzykownych i patologii społecznych. Absolwent ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach środowisk wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących. Jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do organizowania i prowadzenia procesu opiekuńczo-wychowawczego nad dziećmi i młodzieżą, w tym także nad dzieckiem opuszczonym oraz do prowadzenia działań resocjalizacyjnych w odniesieniu do nieletnich, którzy dopuścili się czynów karalnych i dorosłych sprawców przestępstw. Posiada umiejętności diagnozowania sytuacji wychowanka, udzielenia pomocy wychowawczo-terapeutycznej, oraz zdolność organizacji opieki zastępczej w połączeniu z resocjalizacją.

Koncepcja kształcenia zakłada przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się m.in. wspieraniem osób nieradzących sobie z adaptacją do zmieniającej się rzeczywistości społecznej (jako wychowawca resocjalizacyjny w instytucjach dla osób niedostosowanych społecznie, pedagog szkolny, wychowawca penitencjarny, organizatori realizator programów interwencyjnych, profilaktycznych, kurator sądowy, streetworker).

Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego. Łączenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z aktywnością praktyczną, realizowaną w różnorodnych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla dzieci, oraz zajęciami warsztatowymi i terapeutycznymi wyposażają absolwenta w praktyczne umiejętności pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niedostosowanymi oraz z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych.


Bloki tematyczne w obrębie specjalności kształcenia

Blok przedmiotów podstawowych na kierunku Pedagogika

 • Podstawy filozofii
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne problemy psychologii
 • Metodologia badań pedagogicznych
 • Podstawy etyki
 • Antropologia kulturowa

Blok przedmiotów kierunkowych:

 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
 • Pedagogika porównawcza
 • Andragogika
 • Pedeutologia
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

Specjalność – Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 • Metodyka wychowania przedszkolnego
 • Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
 • Edukacja plastyczna z metodyką
 • Współczesne koncepcje edukacji elementarnej
 • Planowanie pracy pedagogicznej w przedszkolu i klasach I-III
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Pedagogika działań twórczych
 • Edukacja muzyczna z metodyką

Specjalność - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

 • Współczesne tendencje w pedagogice opiekuńczej
 • Współczesne tendencje w pedagogice resocjalizacyjnej
 • Problemy opieki zastępczej w krajach UE
 • Resocjalizacja instytucjonalna w Polsce i na świecie
 • Patologie społeczne z elementami kryminologii
 • Organizacja pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • Resocjalizacja w środowisku otwartym
 • Wsparcie społeczne

W ramach studiów istnieje możliwość ukończenia bezpłatnych studiów podyplomowych kwalifikacyjnych asystent rodzin

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE)


O kierunku

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (profil praktyczny) mają charakter humanistyczny. Przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej


Kadra

Na kierunku pedagogika w WSBiP wykłada kadra m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Sylwetka absolwenta

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyska tytuł magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Będzie przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela w systemie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z charakterystyką drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Normy Kwalifikacji.

W wyniku realizacji programu kształcenia absolwent uzyska:
WIEDZĘ DOTYCZĄCĄ:
1) podstawowych problemów pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki
przedszkolnej i wczesnoszkolnej ;
2) podstawowych koncepcji rozwoju człowieka, wychowania i kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
3) procesów edukacji uwzględniającej obszary z zakresu biologii, filozofii, historii, socjologii, psychologii, antropologii realizowanych na poziomie edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej ;
4) projektowania, realizacji oraz ewaluacji badań empirycznych uwzględniających specyfikę funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym;
5) środowisk wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz
z ich specyfiką i procesami w nich zachodzących;
6) teorii procesu wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz różnorodnych determinantów przebiegu tych procesów;
7) zróżnicowania możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym determinowane różnorodnymi czynnikami natury biologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, społecznej i kulturowej;
8) różnych form realizacji edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
9) uwarunkowań ekonomicznych, prawnych i etycznych funkcjonowania instytucji edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ;
10) technologii informacyjnych i ich roli w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
11) funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:
l) diagnozy i oceny sytuacji i zdarzeń pedagogicznych obejmujących wiedzę biologiczną, pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną wraz z projektowaniem sposobów rozwiązania występujących problemów;
2) wykorzystania doświadczeń nabytych w toku praktyk do analizy i interpretacji sytuacji wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
3) analizy przykładów badań edukacyjnych oraz projektowania i realizacji badań własnych o charakterze empirycznym na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
4) wykorzystania technologii informacyjnych w procesach edukacyjnych realizowanych w instytucjach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;
5) identyfikacji zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dostosowania treści i metod kształcenia adekwatnie do ich możliwości i potrzeb;
6) wykorzystania różnorodnych środków i materiałów dydaktycznych w pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
7) wykorzystania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej różnych sposobów organizacji środowiska uczenia się z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci;
8) projektowania, realizacji oraz ewaluacji programu kształcenia uwzględniając potrzeby
i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
9) identyfikacji i analizy dotyczącej specyficznych cech środowiska oraz podejmowania działania na rzecz wykorzystania ich w pracy z dziećmi przedszkolnymi i wczesnej edukacji;
10) dostosowania metod i form realizacji procesu kształcenia i wychowania z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do adekwatnie sformułowanych celów;
11) podejmowania różnych ról w pracy zespołowej zmierzające do realizacji określonych celów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
12) projektowania planu własnego rozwoju zawodowego w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
13) diagnozy i oceny indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ich zainteresowań i uzdolnień na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
14) udzielania pomocy i wsparcia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
KOMPETENCJE SPOLECZNE W ZAKRESIE:
1) krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności;
2) systematycznego dokształcania i doskonalenia zawodowego własnego i innych osób uwzględniając wymiar interdyscyplinarny;
3) współpracy w grupie obejmując w niej różne role;
4) działania na rzecz środowiska społecznego ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyska kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej jako:
• nauczyciel przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu i zespołu wychowania przedszkolnego;
• nauczyciel szkoły podstawowej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.


Bloki tematyczne w obrębie specjalności kształcenia

· Filozofia,
· Socjologia,
· Logika,
· Antropologia kulturowa,
· Kreowanie własnego wizerunku/ Trening interpersonalny,
· Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
· Pierwsza pomoc przedmedyczna,
· Pedagogika ogólna,
· Pedagogika społeczna/ Pedeutologia,
· Pedagogika specjalna/ Pedagogika resocjalizacyjna,
· Pedagogika pracy/ Pedagogika porównawcza,
· Psychologia ogólna,
· Współczesne kierunki w pedagogice,
· Współczesne systemy edukacyjne,
· Psychologia rozwoju człowieka,
· Wprowadzenie do psychologii klinicznej,
· Historia wychowania i myśli pedagogicznej,
· Teoretyczne podstawy kształcenia,
· Teoretyczne podstawy wychowania,
· Prawne podstawy systemu edukacji,
· Pedagogika przedszkolna,
· Pedagogika wczesnoszkolna,
· Podstawy edukacji polonistycznej,
· Podstawy edukacji matematycznej,
· Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej,
· Podstawy edukacji techniczno-informatycznej,
· Podstawy edukacji artystycznej,
· Podstawy wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
· Alternatywne formy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
· Diagnozowanie rozwoju dziecka,
· Konstruowanie programu kształcenia,
· Ewaluacja procesy kształcenia,
· Edukacja dziecka ze specjalnymi potrzebami/ pedagogika inkluzyjna,
· Metodyka edukacji przedszkolnej,
· Metodyka edukacji wczesnoszkolnej,
· Metodyka edukacji polonistycznej,
· Metodyka edukacji matematycznej,
· Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej,
· Metodyka edukacji techniczno-informatycznej,
· Metodyka edukacji artystycznej,
· Metodyka wychowania fizycznego
· Wykorzystanie TI w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
· Moduł edukacji techniczno-informatycznej,
· Moduł edukacji artystycznej,
· Moduł wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej,
  Moduł edukacji językowej.

Specjalności/ profile kształcenia

 • Gospodarka finansowa i rachunkowość
 • Gospodarowanie nieruchomościami

O kierunku

Kierunek ekonomia to jeden z najbardziej uniwersalnych i atrakcyjnych kierunków kształcenia. Wynika to z faktu, iż w Polsce istnieje powszechne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów studiów ekonomicznych, niezbędnych do pracy zarówno w poszczególnych gałęziach gospodarki jak i w administracji państwowej oraz samorządowej. Podczas trzyletnich studiów wyższych pierwszego stopnia, studenci kierunku ekonomia w WSBiP w Ostrowcu Św. uzyskują gruntowną i wszechstronną wiedzę przede wszystkim z zakresu nauk ekonomicznych oraz innych nauk społecznych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku dysponują dobrą znajomością zagadnień miedzy innymi z dziedziny mikroekonomii i makroekonomii, statystyki i rachunkowości, polityki społecznej i polityki gospodarczej, marketingu i zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i ekonomii integracji europejskiej.

Staramy się kształcić w sposób nowoczesny i odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy. Od roku akademickiego 2019/2020 studenci kierunku Ekonomia kształcą się wykorzystując programy finansowo-księgowe

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest pozytywny wynik egzaminu maturalnego i złożenie w terminie kompletu stosownych dokumentów, wymienionych w Uchwale Senatu w sprawie warunków, trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach.

Staramy się kształcić w sposób nowoczesny i odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy. Studenci kierunku Ekonomia kształcą się przy wykorzystaniu programów finansowo-księgowych


Kadra

Obok własnej kadry na Kierunku Ekonomia wykłada kadra naukowa z renomowanych polskich uczelni, a także coraz liczniejsi praktycy zawodu kierownikiem katedry jest dr Przemysław Furgacz.

anna baldyga

dr Anna Bałdyga


dr hab. Wiktor Adamus
dr Anna Bałdyga
mgr Patrycja Bartosiewicz-Kosiba
dr Rafał Bator
dr Arkadiusz Chudzik
dr hab. Anna Doliwa-Klepacka
prof. zw. dr hab. dr h. c. Zbigniew M. Doliwa-Klepacki
dr Przemysław Furgacz
mgr inż. Marek Gawlik
mgr Halina Gieżyńska
dr Bartosz Gorzula
dr Tomasz Góra
dr Dorota Jankowska
dr Tomasz Jarocki
dr Jakub Kęska
dr Zdzisław Kałamaga
dr Barbara Kasprzyk-Dulewicz
mgr Michał Kądziołka
dr hab. Marek Leszczyński
dr Wojciech Lichota
dr Kazimiera Mendys
dr Barbara Muszyńska
mgr Justyna Osuch
dr Rusłan Pankewycz
dr Adam Pązik
mgr Wojciech Piórkowski
prof. zw. dr hab. Jerzy Piwek
dr Piotr Pusz
dr Agnieszka Rożek
mgr Grażyna Sowa
mgr Bożena Szczodrak
dr Jan Szewczyk
dr Elżbieta Szymańska
mgr Natalia Tomaszewska
dr Alina Waleń
dr Grzegorz Walerysiak
dr Renata Wojtuś
mgr Michał Zacłona
mgr Agnieszka Z. Zganiacz
dr Anna Zybura
dr Anna Żelazowska-Przewłoka
dr Małgorzata Żelazko


Sem.

Przedmiot

Liczba godzin

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

Badania naukowe

I

Wnioskowanie statystyczne

20 E

10

10

4

-

Ekonomia menadżerska

30 ZO

20

10

5

-

Makroekonomia

30 ZO

20

10

6

6

Historia myśli ekonomicznej

20 E

20

-

4

-

Ekonomia społeczna

20 E

10

10

3

3

Ekonomia międzynarodowa

30 E

30

-

5

5

Wykład monograficzny

20 Zal

20

-

3

-

RAZEM

170

110

40

30

14

II

Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

30 E

20

10

5

5

Prawo gospodarcze

25 ZO

15

10

4

4

Proseminarium

5 Z

-

5

1

1

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

20 ZO

20

-

4

4

E-biznes

20 E

10

10

4

-

Rynek kapitałowy i finansowy

30 ZO

30

-

5

-

Ekonomia matematyczna

20 ZO

10

10

4

-

Globalizacja i integracja międzynarodowa

20 ZO

20

-

3

3

RAZEM

170

115

45

30

17

profil kształcenia GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

III

Przedmiot

Liczba godzin

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

Badania naukowe

Podstawy prawne nieruchomości

30 ZO

30

-

3

3

Obrót i zarządzanie nieruchomościami

35 E

15

20

4

4

Gospodarka mieniem komunalnym

15 E

15

-

2

2

Strategie finansowania inwestycji na rynku nieruchomości

30 E

15

15

3

3

Ocena projektów inwestycyjnych

40 E

20

20

4

-

Gospodarka przestrzenna lub Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

15 ZO

15

-

2

-

Podatki i opłaty od nieruchomości

20 ZO

-

20

2

-

Seminarium dyplomowe

15 Z

-

15

10

10

RAZEM

200

110

90

30

22

IV

Wycena nieruchomości

35 E

15

20

4

-

Procedury przetargowe na rynku inwestycyjnym

20 ZO

-

20

2

-

Ubezpieczenia nieruchomości

30 E

15

15

3

-

Negocjacje w działalności gospodarczej

25 ZO

-

25

3

-

Tworzenie inwest planów

25 ZO

-

25

3

-

Marketing na rynku nieruchomości lub Facility management

20 ZO

20

-

2

-

Analiza rynku nieruchomości lub Doradztwo na rynku nieruchomości

30 ZO

30

-

3

-

Seminarium dyplomowe

15 Z

-

15

10

10

RAZEM

200

75

110

30

10

RAZEM SEM. I-IV

740 h / 120 ECTS


profil kształcenia EKONOMIKA BEZPIECZEŃSTWA

III

Przedmiot

Liczba godzin

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

Badania naukowe

Bezpieczeństwo energetyczne państwa

30 E

20

10

3

3

Prawo gospodarcze prywatne

40 E

30

10

4

-

Prawo gospodarcze publiczne

40 E

30

10

4

-

Bezpieczeństwo ekologiczne i żywnościowe

30 E

20

10

3

3

Problematyka bezpieczeństwa w sektorze bankowym lub Systemy emerytalne we współczesnym świecie

15 ZO

10

5

2

-

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych lub Ochrona własności intelektualnej

15 ZO

10

5

2

-

Podstawy ergonomii

15 ZO

10

5

2

-

Seminarium dyplomowe

15 Z

-

15

10

10

RAZEM

200

120

65

30

16

IV

Bezpieczeństwo finansowe

30 E

20

10

3

3

Szpiegostwo przemysłowe

30 E

20

10

3

-

Przestępczość gospodarcza – wykrywanie, przeciwdziałanie i zwalczanie

30 E

30

-

4

-

Bezpieczeństwo demograficzne

10 ZO

10

-

1

1

Zarządzanie kryzysowe

30 E

20

10

3

-

Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze bezpieczeństwa

15 ZO

10

5

2

-

Monitorowanie  prognozowanie zagrożeń ekonomicznych

20 ZO

10

10

2

2

Przemysł obronny w Polsce i na świecie lub Planowanie zadaniowe na potrzeby przedsiębiorstwa

20 ZO

20

-

2

-

Seminarium dyplomowe

15 Z

-

15

10

10

RAZEM

200

135

50

30

16

RAZEM SEM. I-IV

740 h / 120 ECTS


profil kształcenia GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ

III

Przedmiot

Liczba godzin

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

Badania naukowe

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw oraz rozwoju regionalnego lub Fundusze strukturalne w rozwoju przedsiębiorstw i rozwoju regionalnym

20 ZO

-

20

3

3

Finanse banku lub Finanse samorządowe

15 ZO

15

-

3

3

Rachunkowość finansowa

45 E

20

25

4

-

Rachunkowość zarządcza

35 E

15

20

3

-

Strategie podatkowe i finansowe przedsiębiorstw

40 E

20

20

4

4

Analiza finansowa

30 E

15

15

3

-

Seminarium dyplomowe

15 Z

-

15

10

10

RAZEM

200

75

110

30

17

IV

Rachunkowość bankowa lub Rachunkowość budżetowa

40 ZO

20

20

4

-

Międzynarodowe standardy rachunkowości

15 ZO

-

15

1

-

Rachunkowość projektów Unii Europejskiej

20 ZO

-

20

2

-

Rachunek kosztów i wyników

20 ZO

10

10

2

-

Metody oceny przedsięwzięć gospodarczych

45 E

25

20

4

-

Strategie rozwoju przedsiębiorstw

15 ZO

-

15

3

3

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

15 ZO

15

-

2

2

Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe

15 ZO

-

15

2

-

Seminarium dyplomowe

15 Z

-

15

10

10

RAZEM

200

70

115

30

15

RAZEM SEM. I-IV

740 h / 120 ECTS


profil kształcenia EKONOMIKA I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

III

Przedmiot

Liczba godzin

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

Badania naukowe

Ekonomika zasobów organizacji

20 ZO

12

10

2

-

Polityka konkurencji lub Reklama w biznesie

10 ZO

10

-

1

-

Organizacja i technika handlu

20 ZO

20

-

3

-

Etyka biznesu lub Ekonomia integracji europejskiej

20 ZO

20

-

2

-

Finanse przedsiębiorstw

50 E

30

20

5

5

Polityka podatkowa

50 E

30

20

4

-

Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw

15 ZO

-

15

3

-

Seminarium dyplomowe

15 Z

-

15

10

10

RAZEM

200

120

80

30

15

IV

Regulacje prawne funkcjonowania MSP lub Polityka spójności UE

20 ZO

20

-

2

2

Ubezpieczenia gospodarcze

20 ZO

10

10

2

-

Planowanie, finansowanie i ocena przedsięwzięć gospodarczych

45 E

30

15

4

-

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

30 E

20

10

3

3

Rachunkowość finansowa i zarządcza

50 E

30

20

5

-

Zarządzanie finansami

10 ZO

10

-

2

-

Obrót nieruchomościami

10 ZO

10

-

2

2

Seminarium dyplomowe

15 Z

-

15

10

10

RAZEM

200

130

70

30

17

RAZEM SEM. I-IV

740 h / 120 ECTS