utw_banner3-2.jpg

02_10_20  Udział przedstawicieli UTW WSBiP w Konferencji
”Najpilniejsze potrzeby i oczekiwania seniorów w Polsce”

01

W dniu 2 X br. odbyła się w sali Kolumnowej Sejmu RP im. Kazimierza Pużaka
konferencja pn: ”Najpilniejsze potrzeby i oczekiwania seniorów w Polsce”, za zgodą
Marszałka Sejmu RP i jego patronatem ,zorganizowana przez sejmową Komisję Polityki Senioralnej wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”.
W spotkaniu senioralnym uczestniczyli przedstawiciele środowisk osób starszych z całej Polski, także  z ostrowieckiego UTW WSBiP : Krystyna Borys i Teresa Wiewiór- Piasecka.
    
Konferencja ta dotyczyła spraw najważniejszych dla seniorów, m.in.: polityki społecznej wobec osób starszych, opieki zdrowotnej, zapotrzebowania na geriatrię i jej miejsca w systemie opieki zdrowotnej oraz  budowania ośrodków gerentologicznych.
    
Prowadząca konferencję poseł na Sejm RP Małgorzata Zwiercan, przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej powitała gości i seniorów, następnie podkreśliła, że „długie życie jest darem. Osoby starsze to potencjał, który może i powinien być wykorzystany przez organizacje pozarządowe i społeczności lokalne”. W imieniu Marka Kuchcińskiego został odczytany list inauguracyjny, w którym Marszałek Sejmu RP wspomniał o problemie starzenia się społeczeństwa jako zjawisku globalnym. Konieczne jest więc podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości zdrowia i życia starszego pokolenia. Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w MRPiPS , podkreśliła w swej wypowiedzi, iż trwają prace nad dokumentem :”Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Solidarność. Uczestnictwo”
    
Z prelekcji profesjonalistów, badaczy problemów osób starszych i w wieku podeszłym
  dr n.med. Anny Jakrzewskiej- Sawińskiej i dr hab.n. med. Tomasza Kostki, wynika, że pacjenci geriatryczni wymagają odpowiedniej opieki medycznej, dostosowanej do ich potrzeb
 i specyfiki schorzeń. Zwykle chorują na wiele chorób jednocześnie i zażywają wiele leków.
Dlatego na świecie od kilkudziesięciu lat rozwija się geriatria- specyficzna dziedzina medycyny, kompleksowo zajmująca się zdrowiem, przebiegiem wielu chorób i opieką nad osobami  
w podeszłym wieku. Geriatria łączy fizyczne, psychiczne, funkcjonalne i społeczne problemy starszych pacjentów, pozwala całościowo oceniać i rozwiązywać złożone problemy wieku podeszłego. Całościowa Ocena Geriatryczna(COG)  jest więc interdyscyplinarna, dzięki czemu leczenie jest efektywne. Objęcie pacjenta opieką geriatryczną zmniejsza  ryzyko śmierci i zarazem zwiększa samodzielność.
 Pojęciem związanym z geriatrią jest gerontologia, która zajmuje się procesami starzenia się.     
    
Standardy leczenia osób starszych i w podeszłym wieku  w naszym kraju znacznie odbiegają
od europejskich. Obecnie kliniki geriatrii znajdują się w 6 miastach polskich: Krakowie, Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, we Wrocławiu i w Katowicach. W  Polsce  brakuje oddziałów i łóżek geriatrycznych .Z tego powodu większość chorych trafia na oddziały internistyczne.
Mamy za mało geriatrów /ok. 400/, opiekunów i pielęgniarek geriatrycznych.
    
O trudnych chorobach otępiennych osób starszych mówiła dr hab. n.med. Katarzyna Wieczorowska -Tobis, przewodnicząca ZG PTG, twierdząc, że opiekun chorej osoby też wymaga pomocy, a nawet urlopu.
    
W drugiej części konferencji był panel dyskusyjny na temat:” Polityka samorządowa wobec osób starszych.  Dyskutowano o sprawach tworzenia i działania Rad Seniorów.

02

Przykładem dobrych praktyk jest prężna działalność RMS w Poznaniu.
    
W wyniku analiz stwierdzono m.in. ,że starzenie się społeczeństwa powoduje wzrost kosztów opieki medycznej i świadczeń socjalnych. Wobec tej sytuacji najpilniejszą potrzebą jest budowanie skutecznego systemu opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz sieci wsparcia dla ich rodzin. Potrzebny jest np. dobrze zorganizowany system opieki geriatrycznej oraz adekwatna wycena świadczeń w całościowym leczeniu pacjenta. Potrzebne są również szkolenia z geriatrii lekarzy rodzinnych.

Borys Krystyna


02.10.2017 – Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w UTW WSBiP

Każda inauguracja to zawsze coś nowego. Coś się zaczyna, obiecująco przyciąga i zaciekawia

01

2 października 2017 r. UTW WSBiP rozpoczął 15 rok akademicki.
Jubileuszowa Inauguracja odbywała się  w auli WSBiP  -  patronującej Uczelni z udziałem
Jej Magnificencji  dr Izabeli Zaborowskiej- Rektor WSBiP i przedstawicieli kadry naukowo-dydaktycznej  patronującej UTW Uczelni.

02

Właściwą rangę nadawała też temu wydarzeniu obecność licznie przybyłych gości: posła na Sejm RP Andrzeja Kryja i asystenta senatora RP Jarosława Rusieckiego, przedstawicieli Władz Samorządowych Powiatu i Miasta, instytucji i placówek kulturalno-oświatowych, w tym Dyrektorów LO Nr I, LO Nr II,  LO Nr III i ZSO Mistrzostwa Sportowego i in.

Swoją obecnością zaszczycił UTW  prof. Jerzy Nowocień z Akademii Wychowania Fizycznego
J. Piłsudskiego w Warszawie, który udziela UTW  naukowego wsparcia w zakresie poprawiania sprawności fizycznej i społecznej seniorów.

Główne kierunki i zadania UTW  w roku akad. 2017/2018 nakreśliła prowadząca  uroczystość  prezes UTW WSBiP - Matylda Niewójt.

03

Przewidziany program edukacyjny obejmuje wykłady, których tematykę cechuje interdyscyplinarność, rozbudowany do czterech  o tematykę psychologiczną, blok seminariów, warsztaty komputerowe, lektoraty pięciu języków obcych, zajęcia artystyczne i rekreacyjno-ruchowe.

W sumie funkcjonować będą 33 zespoły specjalistyczne.
Aktualne informacje dotyczące polityki senioralnej i kierunkach działań UTW w Polsce przedstawił Prezes Honorowy UTW WSBiP  Józef Pazderski, uczestniczący w Forum UTW w Krynicy i w III Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie 1.09.2017r.

04

Wykład  Inauguracyjny "Zachowania zdrowotne a jakość życia słuchaczy UTW" wygłosiła
 dr hab. n. med. .Dorota Kozieł, prof. Uniwersytetu  J. Kochanowskiego w Kielcach.
Pani prof. wskazywała na czynniki wzmacniające zdrowie na podstawie prowadzonych badań.
To właśnie UTW dają szanse wykształcania odpowiednich zachowań prozdrowotnych.

05

Inauguracji towarzyszyły podniosłe pieśni: Hymn państwowy, "Gaudeamus igitur" - "Radujmy się więc" po akcie immatrykulacji nowo przyjętych słuchaczy i kończący uroczystość "Gaude Mater Polonia" w wykonaniu Chóru UTW.

05

Wydarzeniom Inauguracji towarzyszyły liczne media, rejestrując je i uzupełniając wywiadami.

Najbardziej  zapamiętane zostaną przekazywane słuchaczom życzenia: efektywności w zdobywaniu wiedzy, odwagi w podejmowaniu nowych zadań i objaśnianiu zjawisk współczesnego świata. By towarzyszyła temu radość i satysfakcja i by na to wszystko pozwalało zdrowie.

07
08

Jadwiga Myśliwska; zdjęcia – Romuald Redlich


01.10.2017 Udział przedstawicieli UTW WSBiP w obradach
OBYWATELSKIEGO  PARLAMENTU  SENIORÓW

01

1 października, w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, w Audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyła się III Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II kadencji 2016 - 2019 poświęcona debacie na ważne tematy dotyczące polskich seniorów. W uroczystym posiedzeniu wzięli m. in. udział : wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa -Błońska, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz, prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej. W referatach programowych a także w dyskusji przewijały się takie zagadnienia, jak:
--wypracowanie modelu wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania
--deinstytucjonalizacja i wspieranie różnych form opieki nad osobami starszymi
--kwestie dostępności i komunikacji
--kwestie związane z systemem ochrony zdrowia
--seniorzy na rynku usług finansowych, ochrona ich praw jako konsumentów
--doprowadzenie do stworzenia międzynarodowej konwencji o prawach osób starszych na forum ONZ - kampania Rzecznika Praw Obywatelskich " Za starość naszą i waszą".
 Ciekawe były też wypowiedzi seniorów, którym udało się stworzyć Delegatury OPS. Barbara Badowska - Średniawa, Przewodnicząca Pomorskiej
Delegatury  OPS zachęciła seniorów do udziału w konkursie OBYWATEL SENIOR: OLIMPIADA WIEDZY OBYWATELSKIEJ.
              Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Krystyna Lewkowicz zapoznała delegatów z Deklaracją Programową III sesji plenarnej OPS, w której zawarte są najważniejsze  nowe kierunki strategii OPS na lata 2017 - 2818, a także wnioski do Rządu RP w zakresie zdrowia i usług społecznych oraz godnej starości. Deklaracja  przyjęta została przez delegatów.

02

Każdy delegat otrzymał zestaw materiałów wydanych przez Najwyższą Izbę Kontroli -  Departament Pracy,  Spraw Społecznych i Rodziny.

03

W programie także wystawy, lunch, koncert zespołu  "Mazowiacy" oraz możliwość bezpłatnego zwiedzenia Muzeum  Polin.
Słowa najwyższego uznania dla Pani Przewodniczącej OPS Krystyny Lewkowicz oraz organizatorów za profesjonalne i perfekcyjne przygotowanie III sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Delegaci Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP
Matylda Niewójt i Józef Pazderski