logo ue


 

Projekt „Praca Kariera Sukces” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Europejski Fundusz Społeczny.

Oś Priorytetowa

RPSW 10.00.00 Otwarty rynek pracy.

Działanie

RPSW 10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia.

Poddziałanie RPSW

Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi

1 703 060,83 PLN

Wkład własny

96 115,20 PLN

Okres realizacji

od 01.11.2016 r. do 28.02.2018 r.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie, miasto Kielce, powiat kielecki, powiat ostrowiecki,

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia u 120 osób powyżej 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących w powiatach kieleckim i ostrowieckim oraz w mieście Kielce, poprzez wyposażenie ich w latach 2016-2018 w kwalifikacje i kompetencje zawodowe i społeczne, odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom pracodawców.
Projekt przyczynia się do realizacji celu szczegółowego Poddziałania 10.2.1 RPO WŚ, poprzez oferowane kompleksowe wsparcie dla uczestników projektu, obejmujące:

  • indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego,
  • poradnictwo zawodowe grupowe
  • treningi pracy,
  • kursy dostosowane do potrzeb zdiagnozowanych wśród pracodawców,
  • staże,
  • pośrednictwo pracy oraz wsparcie terapeutyczno-psychologiczne.

Działania projektowe podniosą aktywność zawodową uczestników na rynku pracy, co pozwoli grupie co najmniej 65 osób po zakończeniu projektu znaleźć zatrudnienie.
Przedsięwzięcie trwale przyczyni się zmiany sytuacji zawodowej uczestników i uczestniczek.