Biogram:osoba k


Kamila Kowynia-Leśniak, ur. 1988; dr nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, absolwentka studiów MBA, autorka publikacji naukowych z zakresu finansowania przedsiębiorstw oraz funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem venture capital oraz private equity. Od ośmiu lat pracuje w zagranicznych korporacjach finansowych zajmujących się obsługą funduszy inwestycyjnych.


Najważniejsze publikacje:

 

  • Kowynia K., Six Sigma jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Wyzwania Zarządzania Jakością, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Kraków, 2016.

  • Kowynia K., Ewolucja polskiego rynku giełdowego i jego rola w życiu gospodarczym, [w:] Ewolucja instytucji polskiego prawa papierów wartościowych. W 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r., pod redakcją J. Mojak, J. Widło, A. Żywicka, Monografie Wydziału Administracji i Ekonomii WSEI, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin, 2016.

  • Kowynia K., Rynek funduszy venture capital - charakterystyka i możliwości rozwoju [w:] Interdyscyplinarność jako droga rozwoju nauki III, pod redakcją A. Krasińska, Fundacja Hutena, Elbląg, 2016.

  • Kowynia K., Fundusze venture capital i private equity a pozostałe innowacyjne formy finansowania przedsiębiorstw, [w:] Innowacje w nauce, pod redakcją M.S. Kruk, A. Synowiec, K. Parkitna, Omnibuss, Częstochowa, 2016.

  • Kowynia K. Kierunki bezpośrednich inwestycji zagranicznych funduszy venture capital w Polsce, [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 307-2016, Katowice, 2016.