Biogram:

Magdalena Kalista- Jasiak, ur. 1975r., doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog, pedagog resocjalizacyjny, doradca zawodowy, pedagog zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
ikalista jasiak przedszkolnej, terapeuta metody ART., terapeuta Metody Tomatisa. Od ponad 20 lat pedagog w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ostrowcu Św., współzałożyciel Szkoły z pasją im. Elżbiety Sołtys w Ostrowcu Św., były wicedyrektor szkoły; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości; zastępca kierownika Katedry Pedagogiki WSBiP w Ostrowcu Św.( 2017-2018).
Autor i propagator autorskiego programu uwrażliwiania empatycznego u nieletnich agresywnych przestępców; propagator profilaktyki rówieśniczej i programów liderów młodzieżowych u nieletnich; ekspert programu „ Profilaktyka a Ty”. Ekspert z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki w postępowaniach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych o uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
.

 

Najważniejsze publikacje:

● Magdalena Jasiak( 2004), Empatia a agresja u nieletnich przestępców. W: F. Kozaczuk (red.), Resocjalizacja instytucjonalna. Perspektywy i zagrożenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów .          

● Magdalena Jasiak( 2006), Skuteczność programu uwrażliwiania empatycznego u nieletnich wychowanków ośrodka szkolno- wychowawczego. W: F. Kozaczuk( red.), Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów .    

● Magdalena Jasiak ( 2009), Zastosowanie Metody Tomatisa u nieletnich wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. W: F. Kozaczuk( red.), Prawne
i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji . Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów.

● Magdalena Kalista- Jasiak ( 2017), Zjawisko przemocy rówieśniczej i tzw. „ drugiego życia” wśród wychowanków młodzieżowego ośrodka socjoterapii. W: I. Wolańska( red.), Metody i formy pracy
z dziećmi i młodzieżą. Wybrane konteksty pedagogiczne, Wydawnictwo   Katedry Pedagogiki Katolickiej KUL, Stalowa Wola .

● Magdalena Kalista- Jasiak( 2017), Współczesne wyzwania pedagogiki resocjalizacyjnej. W: I. Wolańska( red.) , Transformacja pedagogiczna na przestrzeni wyzwań współczesności, Wydawnictwo   Katedry Pedagogiki Katolickiej KUL, Stalowa Wola .

●Magdalena Kalista- Jasiak( 2018) , Profilaktyka rówieśnicza w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie w środowisku lokalnym, Pedagogika Katolicka, Nr 22( 1/2018), ISSN 1898-3685.

● Magdalena Kalista- Jasiak, Iwona Wolańska( 2021), Mediacje w resocjalizacji nieletnich. Dyskurs pedagogiczny. Wydawnictwo    Katedry Pedagogiki Katolickiej KUL, Stalowa Wola