Fundacja Heros zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcje pn. ,,Absolwent w drodze do kariery''

2022 01 20 fundacja heros

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych wspierają niepełnosprawnych studentów.

Zapraszamy na studia w WSBiP na kierunkach:

- Bezpieczeństwo Narodowe
- Ekonomia
- Pedagogika
- Pielęgniarstwo
- Praca socjalna

Studentom z orzeczeniem o niepełnosprawności gwarantujemy wysokie stypendia, dofinansowanie lub refundację kosztów opłat za naukę.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
27-400
ul. Świętokrzyska 22
tel.: 41 249 94 08

Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych WSBiP
27-400 Ostrowiec Św.
ul. Akademicka 12
tel.: 41 260 40 43 / 41 260 42 wew. 115

PRACA SOCJALNA

Studia I stopnia o profilu praktycznym

UWAGA

Nowe perspektywy pracy dla osób, które straciły zatrudnienie przez covid19

Projekt skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30. roku życia, z terenów powiatów: kieleckiego i miasta Kielce, opatowskiego, ostrowieckiego i starachowickiego

tel.: 534 810 161

2021 10 19 nowe perspektywy

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki organizuje dodatkowe zajęcia, mające na celu wyrównanie poziomu wiedzy studentów przyjętych w roku akademickim 2021/2022 na I rok studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym. Osoby rozpoczynające studia, które chcą sprostać wymaganiom stawianym przez Uczelnię, mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach wyrównawczych w okresie listopad-grudzień br. Wybór przedmiotów będzie uwzględniać specyfikę kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

Szczegóły organizacji zajęć podane zostaną wkrótce.

Komunikat

Szanowni Nauczyciele Akademiccy, Drodzy Studenci !

Informujemy, iż decyzją Ministra Edukacji i Nauki, zawartą w Rozporządzeniu z dnia 10 sierpnia 2021 r. z mocą wejścia w życie z dniem 15 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostało uchylone również Zarządzenie nr 4/2021 Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych i działania Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim od 1 marca do 30 września 2021r.

Na mocy ww. postanowień w roku akademickim 2021/2022:

  1. przywraca się powrót do kształcenia w siedzibie Uczelni.

Jednocześnie informujemy, iż na mocy postanowień Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.   w sprawie studiów (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), dopuszcza się prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów, a liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych w tym okresie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do limitu liczny punków ECTS określonych w § 13 Rozporządzenia w sprawie studiów.

  1. Legitymacje studenckie tracą ważność dnia 14 października 2021 r. i powinny zostać przedłużone (na wniosek studenta przedłużenia dokona Sekcja Obsługi Studenta- Dziekanat WSBiP)
  2. Przywrócona została procedura przeprowadzania ocen okresowych nauczycieli akademickich .

Apeluje się do Wykładowców i Studentów w trakcie przebywania na terenie Uczelni o przestrzeganie zasad sanitarno- epidemiologicznych związanych z COVID-19 obowiązujących w danym okresie na terenie kraju.