Jeżeli jesteś zainteresowany powołaniem do zawodowej służby wojskowej – studiując na naszej uczelni możesz otrzymać stypendium Ministra Obrony Narodowej pokrywające koszt studiów.

Minister Obrony Narodowej w swoim rozporządzeniu z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy (Dz.U.2022 r. poz.1447), określił sposób i tryb przyznawania stypendium na naukę w uczelni wyższej, na kierunku zapewniającym nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych RP. Załącznik do tego zarządzenia zawiera wykaz uczelni i kierunków studiów przydatnych w Siłach Zbrojnych RP. Studenci naszej uczelni z kierunków Ekonomia, Bezpieczeństwo Narodowe oraz Pielęgniarstwo , zainteresowany powołaniem do zawodowej służby wojskowej mogą ubiegać się o stypendium Ministra Obrony Narodowej pokrywające w całości koszt studiów ( na dzień dzisiejszy miesięczna wysokość stypendium wynosi około 2 280 zł netto miesięcznie.).

Osoba zainteresowana powołaniem do zawodowej służby wojskowej, przyjęta na studia do naszej uczelni, może wystąpić do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o przyznanie stypendium przez Ministra Obrony Narodowej, załączając do wniosku zaświadczenie wystawione przez Uczelnię potwierdzające przyjęcie na studia i planowany termin ukończenia studiów. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez kandydata Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji podpisuje z nim umowę, która zawiera określone zobowiązania określone w art. 112 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny ( Dz. U. z 2022 r. poz.655), pokazane niżej

Warunkiem przyznania stypendium jest podpisanie umowy, w ramach której osoba, której przyznaje się stypendium, zobowiązuje się do:

  1. ukończenia szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed rozpoczęciem drugiego roku nauki, po którym zostanie przeniesiona do pasywnej rezerwy;
  2. nieodpłatnego uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy, w wymiarze przewidzianym w umowie; uczestniczenia w zajęciach w Szkole Legii Akademickiej;
  3. ukończenia kursu oficerskiego i zdania egzaminu na oficera;
  4. złożenia wniosku o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej i pozostawanie w tej służbie przez okres określony w umowie nie krótszy niż 5 lat.

Zainteresowanych odsyłam do dokładnego zapoznania się z treścią w/w rozporządzenia MON z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy (Dz.U.2022 r. poz.1447), oraz art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny ( Dz. U. z 2022 r. poz.655),