Drukuj

Stosownie do postanowień zawartych w § 2 ust 8 Regulaminu  Świadczeń dla Studentów WSBiP, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora WSBiP nr 17/2019z dnia 1 października
2019 r. ,  Studenci WSBiP ubiegający się o przyznanie:

- stypendium socjalnego,
- stypendium dla osób niepełnosprawnych,
- zapomogę,

winni w terminie do dnia 20 lutego 2021 r. złożyć w Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych WSBiP ( blok C, pok. nr 2 pierwsze piętro) ul Akademicka 12,w Ostrowcu Św,  stosowne wnioski na poszczególne rodzaje pomocy socjalnej . Druki wniosków udostępnione są (do pobrania na stronie podmiotowej uczelni www.wsbip.edu.pl,  w zakładce :

- Studenci &Stypendia
- stypendia

Kryteria dochodowe , dokumenty wymagane – jakie należy dołączyć do poszczególnych rodzajów wniosków, zostały określone w w/w Regulaminie Świadczeń dla Studentów, Zarządzeniu Rektora nr 47/2020 z 9 października 2020 r. i Zarządzeniu Rektora nr 60/2020 z 16 listopada  2020 r. ,  jak również zamieszczonej w  miesiącu październiku 2020 r., na stronie podmiotowej Uczelni informacji skierowanej dla studentów ubiegających się o stypendia w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym.

Studenci którym Uczelniana Komisja Stypendialna przyznała określony rodzaj  stypendium i  pobierający to  stypendium   w semestrze zimowym  20/2020 oraz kontynuujący  naukę  na tym samym kierunku i stopniu studiów), jeżeli ich  sytuacja materialna NIE ULEGŁA zmianie, nie składają ponownie wniosków o stypendia.

Stosownie do postanowień zawartych w § 2 ust 8 Regulaminu  Świadczeń dla Studentów WSBiP, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora WSBiP nr 17/2019z dnia 1 października
2019 r. , Studenci WSBiP ubiegający się o przyznanie:

- stypendium socjalnego,
- stypendium dla osób niepełnosprawnych ,
- zapomogę,

winni w terminie do dnia 20 lutego 2021 r. złożyć w Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych WSBiP       ( blok C, pok. nr 2 pierwsze piętro) ul Akademicka 12,w Ostrowcu Św,  stosowne wnioski na poszczególne rodzaje pomocy socjalnej . Druki wniosków udostępnione są (do pobrania na stronie podmiotowej uczelni www.wsbip.edu.pl,  w zakładce :   - Studenci &Stypendia
                                                                                                                              -stypendia
                                                                                                                             - druki do pobrania.

Kryteria dochodowe , dokumenty wymagane – jakie należy dołączyć do poszczególnych rodzajów wniosków, zostały określone w w/w Regulaminie Świadczeń dla Studentów, Zarządzeniu Rektora nr 47/2020 z 9 października 2020 r. i Zarządzeniu Rektora nr 60/2020
z 16 listopada  2020 r. , jak również zamieszczonej w miesiącu październiku 2020 r. ,  na stronie podmiotowej Uczelni informacji skierowanej dla studentów ubiegających się
o stypendia w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym.

    Studenci którym Uczelniana Komisja Stypendialna przyznała określony rodzaj  stypendium i pobierający to stypendium  w semestrze zimowym  20/2020 oraz kontynuujący naukę na tym samym kierunku i stopniu studiów), jeżeli ich sytuacja materialna NIE ULEGŁA zmianie, nie składają ponownie wniosków o stypendia.