W związku ze zmniejszeniem transz dotacji finansowej przyznanej Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim przez Ministerstwo Edukacji Nauki, w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 obowiązują nowe stawki stypendiów i zapomóg dla studentów WSBiP. Wysokość miesięcznych kwot poszczególnych rodzajów stypendiów i zapomóg w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 określa Zarządzenie Rektora nr 6/2022 z dnia 3 marca 2022 r. (zarządzenie dostępne na stronie uczelni, zakładka studenci-stypendia). Stosownie do w/w postanowień, Uczelniana Komisja Stypendialna na swoim posiedzeniu w dniu 4 marca 2022 r. przyznała stypendia studentom, którzy złożyli wnioski w miesiącach wrzesień, październik 2021 r. – na semestr zimowy i w miesiącach styczeń, luty 2022 r. – na semestr letni. Stosowne decyzje w tej sprawie wnioskujący studenci otrzymają w miesiącu marcu 2022 r.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Stypendialnej
płk rez. mgr Stefan Suska