Biogram:osoba k

Barbara Kałdon, pedagog,  dr hab. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w latach  2008  -  2016 gdzie uważana jest za współtwórcę  kierunku pedagogiki specjalnej, była kierownikiem  Katedry  Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, którą tworzyła od podstaw. Aktualnie  dr hab. prof. nadzw. Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości  Ostrowcu  Świętokrzyskim. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki profilaktyki społecznej, pedagogiki  penitencjarnej i resocjalizacyjnej, zwłaszcza niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Wpisuje się również w kształcenie kadry pedagogicznej na wszystkich poziomach, czego wyrazem jest promotorstwo ponad 200 prac magisterskich i licencjackich, oraz  2 doktorskich. Sferę naukową dopełniają rozliczne konferencje naukowe o zasięgu międzynarodowym i krajowym, których  była autorką, inicjatorką i organizatorką.  Dorobek naukowy nie może pominąć działalności w organizacjach, radach naukowych i programowych oraz  stowarzyszeniach naukowych,   m.in.  Międzynarodowego  Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, którego jest członkiem, Rady Naukowej Polish Journal of Health and Fitness WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim, Rady Programowej Forum Pedagogicznego UKSW Warszawa, a także udział w latach 2012 –2015 w międzynarodowej wymianie kadry pedagogicznej w Uniwersytecie Tomasza Batii  Zlin w Czechach w ramach programu „Erasmus”.  Odznaczona za osiągnięcia naukowo - dydaktyczne złotym krzyżem zasługi    UKSW – Warszawa w 2013.


Najważniejsze publikacje:

 

  • B. Kałdon, Ż. Tempczyk., Potrzeby młodzieży niedostosowanej społecznie a funkcjonowanie wybranych subkultur młodzieżowych. Ostrowiec Świętokrzyski - Warszawa 2012;

  • B. Kałdon.,Wybrane aspekty funkcjonowania dorosłych dzieci alkoholików. Seminare nr.3 2015;  

  • B. Kałdon.,Brak odczuwania miłości w rodzinie determinantem uczestnictwa młodzieży w  subkulturach (w) Sprawiedliwość i miłość w rodzinie zagubiona i odnaleziona T. II (red)  T. Sakowicz, K. Gąsior. Kielce 2015.;

  • B. Kałdon., Cyberprzestrzeń jako zagrożenie XXI  Seminare nr 2 2016;

  • B. Kałdon., Kałdon BM. (red.) Chosen areas of dangers of the 21 st century in the interdisciplinary presentation. Sandomierz 2020.