Podstawowym celem kształcenia na 5-letnich jednolitych studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Prawo w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej jest ukształtowanie profilu zawodowego absolwenta uwzględniającego jego osobiste preferencje, wynikające z posiadanych zdolności i upodobań oraz rozpoznanych potrzeb na rynku prawniczym.

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Studia jednolite magisterskie odbywają się w systemie niestacjonarnym. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studia w EUST są płatne. Oferujemy konkurencyjne czesne.

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • 4 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm)
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
  • kserokopia dowodu osobistego
  • kwestionariusz o przyjęcie na studia jednolite magisterskie (kierunek „prawo”)
  • odpisy  dyplomów ukończenia studiów licencjackich i/lub magisterskich wraz z suplementami oraz odpisy świadectw ukończenia studiów podyplomowych (zawierające wykaz zrealizowanych przedmiotów) na ukończonych dotychczas kierunkach studiów I/II stopnia/jednolitych magisterskich i studiach podyplomowych (w szczególności takich jak: administracja, prawo w biznesie, bezpieczeństw o wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe lub innych z obszaru nauk społecznych) – w przypadku zainteresowania podjęciem kształcenia na zasadach przewidzianych w ofercie PRAWO DLA LICENCJATÓW I MAGISTRÓW

Opłaty:
Rok I, II, III, IV, V – opłata 2100 zł za semestr albo 350 zł za miesiąc (6 rat w semestrze)
2280 zł za semestr albo 380 zł za miesiąc (6 rat w semestrze) – dla absolwentów innych studiów, którzy zostaną przyjęci na wyższy rok niż I.

Druki do pobrania Format Plik
Umowa w sprawie odpłatności za studia
PDF ikona pdf2
Opłaty PDF ikona pdf2

Formularz rekrutacyjny
seria i numer dowodu osobistego
Orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności