Podstawowym celem studiów na kierunku Zdrowie publiczne jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, którzy posiadają kompetencje niezbędne do podejmowania różnorodnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego.

W ramach studiów na kierunku Zdrowie Publiczne kandydaci mogą wybrać
jedną z proponowanych specjalności:

 • Organizacja systemu ratownictwa medycznego
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami etyki chrześcijańskiej
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Inspekcja sanitarna i epidemiologiczna
 • Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii
 • Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej
 • Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia (wellness, spa)
 • Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień
 • Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym
 • Prawo medyczne w ochronie zdrowia
 • Statystyka i informatyka medyczna
 • Bioetyka

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Studia drugiego stopnia (magisterskie) odbywają się w systemie niestacjonarnym. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studia w EUST są płatne. Oferujemy konkurencyjne czesne oraz atrakcyjne zniżki (informacja o wysokości czesnego dostępna jest na stronie www.eust.pl/czesne).

Do 50% zajęć w trakcie toku studiów realizowane będzie on-line poprzez platformę e-learningową.

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • odpis dyplomu licencjata
 • suplement do dyplomu
 • 4 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35mm x 45 mm)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • kwestionariusz o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie)
 • dowód osobisty do wglądu

Opłaty:
Rok I, II (semestry I, II, III, IV) czesne - 2.580,00 zł albo 430 zł za miesiąc

Druki do pobrania Format Plik
Umowa w sprawie odpłatności za studia
PDF ikona pdf2
Opłaty PDF ikona pdf2

 

Formularz rekrutacyjny
seria i numer dowodu osobistego
Orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności