pedagogika plakat

Specjalności/ profile kształcenia:

  • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami terapii pedagogicznej
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami gerontologii

O kierunku

Studia na kierunku pedagogika mają charakter humanistyczny. W programie studiów jest wiele przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, dzięki czemu studenci zdobywają wielostronną wiedze o rozwoju człowieka, życiu społecznym oraz ludzkich, życiowych problemach. Stają się intelektualnie, emocjonalnie i moralnie otwarci na każdego człowieka. Kształcenie w zakresie przedmiotów pedagogicznych przynosi studiującym kompetencje do działalności praktycznej w różnych dziedzinach. Specjalności studiów zostały tak dobrane jak oczekują tego przyszli pracodawcy. Pedagogikę warto studiować dla własnego rozwoju, nabywania pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Absolwenci pedagogiki dobrze sobie radzą na rynku pracy.


Kadra

Na kierunku pedagogika w WSBiP wykłada kadra m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


Specjalności:

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami terapii pedagogicznej - absolwenci tej specjalności znają problematykę pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej. Mają kompetencje w zakresie diagnozowania działań resocjalizacyjnych, profilaktyki i opieki. Są przygotowani do pracy na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin, środowisk i grup społecznych wykazujących nieprzystosowanie społeczne i potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego oraz resocjalizacyjnego.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami gerontologii społecznej – absolwent uzyskuje teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do pracy dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej, jest przygotowany do sprawowania różnych form opieki i wychowania, w różnych okresach życia człowieka, między innymi do pracy z seniorami w placówkach ukierunkowanych na pracę z osobami starszymi: domach pomocy społecznej, dziennych domach opieki, klubach seniorów, placówkach kulturalnych przeznaczonych dla seniorów, w instytucjach samorządowych i pozarządowych. Jest przygotowany do pracy jako pedagog szkolny, pedagog środowiskowy, wychowawca internatu, domu dziecka, zakładu wychowawczego, świetlicy, pogotowia opiekuńczego, ogniska wychowawczego, ośrodka pomocy dziecku i rodzinie, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych, w organizacjach pozarządowych i administracji oświatowo-wychowawczej.


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2020/2021 PDF ikona pdf2

Kadra:

Kierownik katedry Pedagogiki
parlak

dr Mirosława Parlak

Profesorowie, adiunkci i asystenci WSBiP:


dr hab. prof. WSBiP Mariusz Jędrzejko
dr Grażyna Kałamaga
dr hab. prof. WSBiP Barbara Kałdon
mgr Mariola Krawczyk
mgr Magdalena Kalista-Jasiak
dr Mirosława Parlak
dr Sylwester Scisłowicz
dr Marek Świeca
mgr inż. Jan Tokarz
dr Izabela Zaborowska
dr Aneta Zapała-Wiecheć
dr Anna Zybura

Pozostali wykładowcy:

mgr Anna Adamska          mgr Małgorzata Banasik         dr Janusz Boczar
dr Monka Boczar   mgr Edyta Buczkowska   ppłk w st spocz. mgr Marian Cichoń
mgr Ewa Gawron   dr Tomasz Gosztyła   mgr Wiesława Grudzień
mgr Magdalena Kalista- Jasiak   mgr Danuta Kapsa   mgr Magdalena Kaptur- Woźniak
dr Aldona Kopik   mgr Jolanta Korba   prof. dr hab. Marek Koziorowski
dr Robert Krasowski   mgr Mariola Krawczyk   mgr Bożena Kotowska
mgr Agnieszka Kwiatkowska   dr Barbara Lulek   mgr Piotr Pasiński
dr Agnieszka Łaba-Hornecka   dr Grair Magakian   dr Wiesław Matyskiewicz
mgr Grzegorz Marzec   ks dr hab. Janusz Miąso   dr hab. Małgorzata Michel
mgr Anna Mitoraj-Broda   mgr Mateusz Moryciński   dr Dorota Ochojska
dr Barbara Olszewska   dr hab. Ryszard Pęczkowski   dr Aneta Pierścińska- Maruszewska
mgr Elżbieta Rutecka   mgr Marcin Gorbunow   mgr Karolina Skurska
dr Karina Gaik-Dudziak   dr Ewa Staropiętka - Kuna   mgr Anna Suska
dr Maria Szymańska   dr hab. Marta Uberman   mgr Małgorzata Wolska- Długosz
mgr Iwona Winiarska   mgr Anna Zielińska           mgr Grażyna Połetek

 

 

 


Z życia kierunku