pedagog mgr plakat

Specjalności:

  • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

O kierunku

Pedagogika studia II stopnia (profil praktyczny) mają charakter humanistyczny. W programie studiów jest wiele przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, dzięki czemu studenci zdobywają wielostronną wiedzę o rozwoju człowieka, życiu społecznym oraz ludzkich, życiowych problemach. Stają się intelektualnie, emocjonalnie i moralnie otwarci na każdego człowieka. Kształcenie w zakresie przedmiotów pedagogicznych przynosi studiującym kompetencje do działalności praktycznej w różnych dziedzinach. Specjalności studiów zostały dobrane zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. Pedagogikę warto również studiować dla własnego rozwoju, nabywania pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Absolwenci pedagogiki dobrze sobie radzą na rynku pracy.


Kadra

Na kierunku pedagogika w WSBiP wykłada kadra m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Specjalności:

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Absolwent uzyskuje tytuł magistra pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich. Posiada merytoryczne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym do prowadzenia zajęć w przedszkolu (wychowanie przedszkolne), placówkach wychowania pozaszkolnego, a zwłaszcza w klasach I-III zintegrowanego szczebla edukacji wczesnoszkolnej – główna specjalność nauczycielska, oraz kompetencje w zakresie prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych oraz praktycznych, samodzielnej i twórczej aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych. Jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do organizowania i prowadzenia procesu opiekuńczo-wychowawczego w przedszkolu i dydaktyczno – wychowawczego w klasach I – III szkoły podstawowej. Posiada umiejętności diagnozowania sytuacji oraz osiągnięć edukacyjnych wychowanka, udzielenia pomocy wychowawczo-terapeutycznej, dydaktyczno – wyrównawczej oraz zdolność organizacji zajęć pozalekcyjnych z dzieckiem uzdolnionym. Absolwent posiada kwalifikacje nauczycielskie oraz w zakresie przygotowania pedagogicznego, zgodne z przepisami w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych.

 


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2020/2021 PDF ikona pdf2

Kadra:

Kierownik katedry Pedagogiki
parlak

dr Mirosława Parlak

Profesorowie, adiunkci i asystenci WSBiP:


dr hab. prof. nadzw. Mariusz Jędrzejko
dr Grażyna Kałamaga
dr hab. prof. WSBiP Barbara Kałdon
mgr Mariola Krawczyk
dr Magdalena Kalista- Jasiak
dr Mirosława Parlak
dr Sylwester Scisłowicz
dr Marek Świeca
mgr Jan Tokarz
dr Izabela Zaborowska
dr Aneta Zapała-Wiecheć
dr Anna Zybura

Pozostali wykładowcy:

 

 

mgr Anna Adamska          ppłk w st spocz. mgr Marian Cichoń
dr hab. Jerzy Nowocień   mgr Grair Magakian
mgr Ewa Gawron   dr Tomasz Gosztyła
mgr Grażyna Połetek   mgr Danuta Kapsa
dr Aldona Kopik   mgr Jolanta Korba
mgr Mieczysława Myszona-Tarnowska   mgr Mariola Krawczyk
mgr Agnieszka Kwiatkowska   mgr Magdalena Kaptur- Woźniak
mgr Anna Zielińska   dr Grair Magakian
mgr Grzegorz Marzec   mgr Bożena Kotowska
mgr Anna Mitoraj-Broda   mgr Mateusz Moryciński
dr Barbara Olszewska   mgr Piotr Pasiński
mgr Elżbieta Rutecka   mgr Marcin Gorbunow
dr Karina Gaik-Dudziak   dr Dorota Ochojska
dr Maria Szymańska   mgr Karolina Skurska
mgr Iwona Winiarska   mgr Anna Suska
mgr Małgorzata Wolska- Długosz  

 

 
 

 

Z życia kierunku