Drukuj

pedagog mgr plakat

Specjalności:


O kierunku

Pedagogika studia II stopnia (profil praktyczny) mają charakter humanistyczny. W programie studiów jest wiele przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, dzięki czemu studenci zdobywają wielostronną wiedzę o rozwoju człowieka, życiu społecznym oraz ludzkich, życiowych problemach. Stają się intelektualnie, emocjonalnie i moralnie otwarci na każdego człowieka. Kształcenie w zakresie przedmiotów pedagogicznych przynosi studiującym kompetencje do działalności praktycznej w różnych dziedzinach. Specjalności studiów zostały dobrane zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. Pedagogikę warto również studiować dla własnego rozwoju, nabywania pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Absolwenci pedagogiki dobrze sobie radzą na rynku pracy.


Kadra

Na kierunku pedagogika w WSBiP wykłada kadra m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Specjalności:

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Absolwent uzyskuje tytuł magistra pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich. Posiada merytoryczne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym do prowadzenia zajęć w przedszkolu (wychowanie przedszkolne), placówkach wychowania pozaszkolnego, a zwłaszcza w klasach I-III zintegrowanego szczebla edukacji wczesnoszkolnej – główna specjalność nauczycielska, oraz kompetencje w zakresie prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych oraz praktycznych, samodzielnej i twórczej aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych. Jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do organizowania i prowadzenia procesu opiekuńczo-wychowawczego w przedszkolu i dydaktyczno – wychowawczego w klasach I – III szkoły podstawowej. Posiada umiejętności diagnozowania sytuacji oraz osiągnięć edukacyjnych wychowanka, udzielenia pomocy wychowawczo-terapeutycznej, dydaktyczno – wyrównawczej oraz zdolność organizacji zajęć pozalekcyjnych z dzieckiem uzdolnionym. Absolwent posiada kwalifikacje nauczycielskie oraz w zakresie przygotowania pedagogicznego, zgodne z przepisami w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych.

 


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2020/2021 PDF ikona pdf2

Kadra:

Kierownik katedry Pedagogiki
parlak

dr Mirosława Parlak

Profesorowie, adiunkci i asystenci WSBiP:


dr hab. prof. nadzw. Mariusz Jędrzejko
dr Grażyna Kałamaga
dr hab. prof. WSBiP Barbara Kałdon
mgr Mariola Krawczyk
mgr Magdalena Kalista- Jasiak
dr Mirosława Parlak
dr Sylwester Scisłowicz
dr Marek Świeca
mgr Jan Tokarz
dr Izabela Zaborowska
dr Aneta Zapała-Wiecheć
dr Anna Zybura

Pozostali wykładowcy:

mgr Anna Adamska          mgr Małgorzata Banasik         dr Janusz Boczar
dr Monka Boczar   mgr Edyta Buczkowska   ppłk w st spocz. mgr Marian Cichoń
mgr Ewa Gawron   dr Tomasz Gosztyła   mgr Wiesława Grudzień
mgr Magdalena Kalista- Jasiak   mgr Danuta Kapsa   mgr Magdalena Kaptur- Woźniak
dr Aldona Kopik   mgr Jolanta Korba   prof. dr hab. Marek Koziorowski
dr Robert Krasowski   mgr Mariola Krawczyk   dr Barbara Lulek
dr Agnieszka Łaba-Hornecka   dr Grair Magakian   dr Wiesław Matyskiewicz
mgr Grzegorz Marzec   ks dr hab. Janusz Miąso   dr hab. Małgorzata Michel
mgr Anna Mitoraj-Broda   mgr Mateusz Moryciński   dr Dorota Ochojska
dr Barbara Olszewska   dr hab. Ryszard Pęczkowski   dr Aneta Pierścińska- Maruszewska
mgr Elżbieta Rutecka   ks. dr Łukasz Sadłocha   mgr Karolina Skurska
dr Aneta Skuza   dr Ewa Staropiętka - Kuna   mgr Anna Suska
dr Maria Szymańska   dr hab. Marta Uberman   mgr Małgorzata Wolska- Długosz
dr hab. Marta Wrońska   mgr Anna Zielińska           

Z życia kierunku