nowe logo

Anna Adamska- psycholog kliniczny z 28 letnim doświadczeniem zawodowym, interwent kryzysowy, pedagog, psychoterapeuta CBT, terapeuta par. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i SWPS w Warszawie.
Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi w kryzysie (rozwód, żałoba, utrata zdrowia i sprawności, wydarzeniach traumatycznych), osobami z zaburzeniami psychicznymi, w tym: nastroju i emocji, zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi i adolescencji a także w chorobach psychicznych, przewlekłych, neurologicznych i układu krążenia i następstwach pocovidowych . Prowadzi terapię dla par mających trudności we wzajemnej relacji. Ważną częścią praktyki jest również towarzyszenie klientom w ich rozwoju osobistym i doświadczania satysfakcji życiowej.

Edyta Buczkowska - socjolog / pedagog terapeuta.
Absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, umiejętności i warsztat pracy o nowe kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Zajmuje się kompleksową pomocą pedagogiczną, diagnostyczną, terapeutyczną i doradczą w odniesieniu do wszelkich trudności edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Prowadzi diagnozę pedagogiczną uczniów z różnymi trudnościami szkolno- wychowawczymi oraz indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z deficytami rozwojowymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się a także  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych.

Beata Dunajska- pedagog, terapeuta tyflopedagog.
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, nauczycielka w zakresie nauczania początkowego.
Ukończyła studia podyplomowe kursy kwalifikacyjne w zakresie: nauczania muzyki, wychowania do życia w rodzinie, historii.
W Poradni zajmuje się indywidualną terapią tyflopedagogiczną dla dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
Jej działania nakierowane są na dzieci, u których stwierdzone zostały dysfunkcje w zakresie widzenia.  Prowadzi ich rehabilitację i pomaga w rozwoju poznawczym i edukacji

Anna Kidzińska – terapeuta ręki, logopeda, oligofrenopedagog.
Magister  pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.                                                       
Ukończyła studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne w zakresie: edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopedii, terapii pedagogicznej, terapii zajęciowej oraz terapii ręki. Swoje doświadczenie zawodowe  zdobywała w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Na co dzień pracuje jako nauczyciel w przedszkolu. W pracy z dzieckiem szczególną uwagę poświęca jego aktualnym możliwościom, potrzebom, dostosowując tym samym metody pracy.

Mariola Krawczyk - oligofrenopedagog, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, trudnościami w czytaniu i pisaniu. Uwielbia wprowadzać do nauczania, nowe technologie i nowatorskie metody pracy. Uczy dzieci poznawać tajemnice świata poprzez naukowe przeżywanie i odkrywanie oraz czytanie. Jest przekonana, że tylko robienie tego
co się lubi, sprawia, że się nie pracuje.
O sobie mówi: „Moja misja na  ziemi  to wspierać dzieci w poszukiwaniu ich pasji i radości życia, dzielić się z nimi tym, co mam najcenniejszego, wiedzą, zarażać entuzjazmem i odkrywaniem świata.”

Paulina Łygan- psycholog,terapeuta w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W Poradni zajmuje się najmłodszymi oraz służy pomocą ich rodzinom. Ukończyła liczne kursy specjalistyczne z zakresu interwencji kryzysowej, terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, drugiego stopnia. Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz umiejętności do prowadzenia wsparcia psychologicznego u emocjonalnego w radzeniu sobie z kryzysem. Specjalista w procesie budowania motywacji do pozytywnych zmian oraz psychoedukacji.  

Anna Mitoraj-Broda - psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Psycholog-psychoonkolog, wykładowca akademicki - asystent w Katedrze Pedagogiki WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim, pedagog, socjolog. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła szkolenie z zakresu terapii poznawczo - behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie.
Diagnozuje dzieci i młodzież pod kątem funkcjonowania intelektualnego oraz emocjonalnego, wspiera w radzeniu sobie z trudnościami natury emocjonalnej i społecznej, równolegle udzielając konsultacji wychowawczych rodzicom lub opiekunom. Prowadzi poradnictwo psychologiczne dla młodzieży doświadczającej kryzysów rozwojowych oraz sytuacyjnych, obniżenia nastroju, trudności w relacjach interpersonalnych oraz wspiera w radzeniu sobie ze stresem. Pomaga osobom dorosłym, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczają kryzysów emocjonalnych, problemów w relacjach z innymi ludźmi oraz obniżenia nastroju.
Jako psychoonkolog udziela pomocy psychologicznej osobom chorującym na nowotwór, zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym oraz ich rodzinom. Wspiera w procesie żałoby. Specjalizacja z zakresu psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, ukończone szkolenie z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania.

Danuta Smulczyńska- absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z Psychoonkologii w praktyce klinicznej w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Ukończyła szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży  w Centrum CBT w Warszawie. Obecnie bierze udział w Programie Pomocy Psychologicznej opartym na założeniach psychoterapii humanistyczno-doświadczalnej Gestalt. Za podstawę swojej pracy uważa pełen empatii, akceptacji oraz szacunku kontakt z drugim człowiekiem.

Justyna Wołowiec - oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Jest pedagogiem specjalnym i terapeutą pedagogicznym. Zajmuje się przede wszystkim pracą z dzieckiem z niepełnosprawnością .
Pracuje w myśl zasady „Powiedz mi- a zapomnę, pokaż mi- a zapamiętam, pozwól mi zrobić- a zrozumiem” Konfucjusz .
Rozwój dziecka powinien odbywać w działaniu. Mając na uwadze możliwości dziecka oraz indywidualne podejście do potrzeb każdego małego lub dużego pacjenta, pedagog winien stwarzać jak najwięcej sytuacji które motywują do samodzielności oraz „bycia sprawcą”. Pokazuje jak radzić sobie z porażkami oraz jak pracować by się nie poddawać i osiągnąć sukces. W trakcie zajęć zawsze stara się szukać metod i rozwiązań, które sprawią, że spotkania będę dla dziecka nie tylko czasem intensywnej pracy, ale również okazją do dobrej zabawy i twórczego pokonywania swoich trudności. W pracy terapeutycznej stara się, by zajęciom towarzyszyła ciepła i życzliwa atmosfera, a dzieci miały okazję odkrywania tego, co w nich najlepsze. Odmienność potrzeb i charakterów z jakimi spotyka się w codziennej pracy sprawia, że wciąż rozwija swoje umiejętności, a przede wszystkim osobowość. Interesuje się motoryką człowieka na każdym etapie rozwoju , a ponadto sportem osób z niepełnosprawnością.