Proces rekrutacji za pośrednictwem Internetu składa się z następujących faz:

  • Rejestracji w systemie informatycznym
  • Uzupełnienia wymaganych danych

Po dokonaniu rejestracji kandydat musi zgłosić się osobiście do Punktu Rekrutacyjnego
w siedzibie Uczelni w celu złożenia kompletu podpisanych dokumentów. Należy zabrać ze sobą:

  • wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony internetowej zakładka rekrutacja/dokumenty),
  • wypełnioną i podpisaną kartę ewidencyjną kandydata (do pobrania ze strony internetowej zakładka rekrutacja/dokumenty),
  • dowód wpłaty rekrutacyjnej do wglądu,
  • na studia I stopnia kserokopię świadectwa dojrzałości – (oryginał do wglądu),
  • na studia II stopnia kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia i kserokopię suplementu (oryginały do wglądu),
  • 2 fotografie (kolorowe) o wymiarach 37x50 mm podpisane imieniem i nazwiskiem,
  • kandydaci na kierunki: pielęgniarstwo - dodatkowo orzeczenie lekarskie lekarza medycyny pracy dotyczące kształcenia i nauki zawodu na wybranym kierunku (skierowanie do pobrania ze strony internetowej zakładka rekrutacja/dokumenty lub w Punkcie Rekrutacyjnym)

UWAGA:
Warunkiem przyjęcia na studia jest osobiste zgłoszenie do Punktu Rekrutacyjnego, kandydaci którzy dokonali tylko rejestracji on-line nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.