Informacja
dla studentów ubiegających się o stypendia
w roku akademickim 2021/2022 na semestr zimowy

 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalne – aktualne  orzeczenia o niepełnosprawności  bez względu na dochód

Druki na powyższe stypendia można pobierać ze strony internetowej naszej Uczelni

O wyżej wymienione stypendium może ubiegać się student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Przy czym dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać  kwoty 1000 zł .

Wnioski należy składać w Kadrach pokój nr 2
I piętro, w terminie do dnia  31.10.2021r.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód :

 • Zaświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie netto za rok 2020 wszystkich pełnoletnich członków rodziny(małżonkowie, rodzice studiujące rodzeństwo do 26 roku życia, wnioskodawca).
 • dokument określający datę utraty dochodu, oraz miesięczna wysokość utraconego dochodu.
 • dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca uzyskanego przez członka rodziny.
 • zaświadczenie z ZUS o odprowadzonych składkach zdrowotnych.
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego(dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą),
 • zaświadczenie właściwego organu o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za rok  2020/dochód z 1-go hektara przeliczeniowego  wynosi  318,25 zł miesięcznie/.
 •  kopie odpisu wyroku sądu zasądzającego  alimenty,
 • Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej całej rodziny jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528zł netto  miesięcznie do 31.12.2021r, i 600zł netto od 01.01.2022r miesięcznie.
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię zgonu rodzica studenta,
 • zaświadczenie ze szkoły rodzeństwa lub dzieci studenta pobierających naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia, rodzeństwo lub dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym – ksero metryki urodzenia , oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i potwierdzi ten fakt w oświadczeniu, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby, jeżeli spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 • ukończył  26. rok życia;
 • pozostaje w związku małżeńskim;
 • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 • osiągnął  pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 930,35.

Ciężar udowodnienia posiadanego źródła dochodu spoczywa na studencie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

O stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci którzy spełnili wymogi (średniej ocen) określonej w zarządzeniu Rektora  które ukaże się w pierwszych dniach października 2021roku i będzie udostępnione na stronie podmiotowej Uczelni pod zakładką studenci i słuchacze - stypendia do pobrania.

 

Regulaminy i zarządzenia
Format Plik
Regulamin Świadczeń dla Studentów PDF ikona pdf2
ZARZĄDZENIE  REKTORA nr  37/2021 z dnia 09  listopada  2021 r. w sprawie miesięcznych  kwot  poszczególnych  rodzajów  stypendiów  i  zapomogi w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022, wypłacanych  z  funduszu pomocy  materialnej  dla  studentów WSBiP i jej filii w  Ostrowcu  Świętokrzyskim PDF ikona pdf2
ZARZĄDZENIE REKTORA nr 33 /2021 z dnia 7 października 2021 r. w sprawie kryteriów wymaganych do ubiegania się o stypendium socjalnie i stypendium rektora w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. PDF ikona pdf2

 

Druki do pobrania
Format Plik
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie zapomogi PDF ikona pdf2
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów PDF ikona pdf2