K O M U N I K A T
dotyczący studentów ubiegających się o stypendia w  roku akademickim 2022/2023 na semestr zimowy.

 

     
Komunikat Stypendia 2022-2023 PDF ikona pdf2

 

 

K O M U N I K A T
dotyczący studentów ubiegających się o stypendia w  roku akademickim 2021/2022 na semestr letni.

 1. Informujemy, że Zarządzeniem Rektora WSBiP nr 2/2020 z dnia 13 stycznia 2022  r., dokonane zostały zmiany w  § 2 ust.5, 6 i 7  Regulaminu  Świadczeń dla Studentów WSBiP, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora WSBiP nr 17/2019 z dnia 1 października 2019 r. Prosimy  studentów o zapoznanie się z tymi zmianami.
 2. Studenci WSBiP ubiegający się o przyznanie:
  • stypendium socjalnego,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę,

  stosownie do postanowień zawartych w § 2 ust 8 Regulaminu  Świadczeń dla Studentów WSBiP, winni w terminie do dnia 20 lutego 2022 r. przesłać lub złożyć w Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych  WSBiP ( blok C, pok. nr 2 pierwsze piętro) ul Akademicka 12, w Ostrowcu Św., stosowne  wnioski na poszczególne rodzaje pomocy socjalnej. Druki wniosków udostępnione są (do pobrania na stronie podmiotowej uczelni

  www.wsbip.edu.pl,  w zakładce :
  - Studenci i Słuchacze
  - stypendia
  - druki do pobrania.

 3. Kryteria dochodowe i dokumenty wymagane – jakie należy dołączyć do poszczególnychrodzajów wniosków, zostały określone w:
  • w Regulaminie Świadczeń dla Studentów WSBiP , o którym mowa w ust.1;
  • zarządzeniach Rektora WSBiP  nr 33/2021 z 7 października 2021 r. i  nr 37/2021 z 09  listopada 2021 r.;
  • informacji ( komunikacie)  skierowanej dla studentów ubiegających się o stypendia w roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym (informacja ta została zamieszczona  w miesiącu wrześniu 2021 r. i znajduje się na stronie podmiotowej uczelni).

UWAGA !!!

W związku ze zmniejszeniem transz dotacji finansowej przyznanej Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim przez Ministerstwo Edukacji Nauki, w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 obowiązują nowe stawki stypendiów i zapomóg dla studentów WSBiP. Wysokość miesięcznych kwot poszczególnych rodzajów stypendiów i zapomóg w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 określa Zarządzenie Rektora nr 6/2022 z dnia 3 marca 2022 r. (zarządzenie dostępne na stronie uczelni, zakładka studenci-stypendia). Stosownie do w/w postanowień, Uczelniana Komisja Stypendialna na swoim posiedzeniu w dniu 4 marca 2022 r. przyznała stypendia studentom, którzy złożyli wnioski w miesiącach wrzesień, październik 2021 r. – na semestr zimowy i w miesiącach styczeń, luty 2022 r. – na semestr letni. Stosowne decyzje w tej sprawie wnioskujący studenci otrzymają w miesiącu marcu 2022 r.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Stypendialnej
płk rez. mgr Stefan Suska

 

Regulaminy i zarządzenia
Format Plik
Regulamin Świadczeń dla Studentów PDF ikona pdf2
ZARZĄDZENIE REKTORA nr 6 /2022 z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie miesięcznych kwot poszczególnych rodzajów stypendiów i zapomogi w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022, wypłacanych z funduszu pomocy materialnej dla studentów WSBiP i jej filii w Ostrowcu Świętokrzyskim PDF ikona pdf2
ZARZĄDZENIE REKTORA nr 33 /2021 z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zmian miesięcznej wysokości stypendiów i zapomogi dla studentów w roku akademickim 2021/2022 wypłacanych z funduszu pomocy materialnej dla studentów w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim PDF ikona pdf2

 

Druki do pobrania
Format Plik
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie zapomogi PDF ikona pdf2
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów PDF ikona pdf2