2018 01 09 mscm pielegniarstwo

logo ue n

Dofinansowanie projektu z UE:2 587 008,72 zł

Jako jedna z nielicznych Uczelni w Polsce od października 2018 r. oferujemy przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom nową jakość kształcenia.
Innowacyjność- tym słowem można określić Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej przy Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. , które składa się z :

 • 7 nowopowstałych sal wysokiej i niskiej wierności z zaawansowanymi symulatorami i fantomami
 • sprzęt medyczny o łącznej wartości ponad 1,3 mln zł.
 • sala do prowadzenia egzaminów OSCE – egzaminy wysokiej obiektywności w standardach europejskich
 • 3 symulatory wysokiej wierności: symulator noworodka, dorosłego i dziecka
 • 15 fantomów do wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej, zabiegów pielęgnacyjnych
 • 19 trenażerów do ćwiczenia umiejętności technicznych – wykonywania badań i wkłuć.
 • możliwość nagrywania i omawiania podejmowanych przez studentów działań w trakcie zajęć
 • bezpieczeństwo dla pacjentów – wykonywanie procedur na fantomach, symulatorach, trenażerach w trakcie studiów, bez ryzyka dla pacjentów.

Studentom zapewniamy:

 • Praktyczną naukę zawodu na zasadzie symulacji ( bez ryzyka dla pacjenta)
 • Doskonale wyposażone pracownie
 • Najwyższej jakości sprzęt
 • Pozyskanie unikalnych umiejętności w zakresie wykonywania czynności medycznych
 • Samodoskonalenie
 • Pewność swoich umiejętności po ukończeniu studiów

Poprawa jakości i efektywności procesu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w WSBiP w Ostrowcu Św. poprzez utworzenie MCSM i wdrożenie PR, który przyczyni się do zwiększenia zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo poprzez wzbogacenie nauki zawodu pielęgniarki/rza o metody symulacji, adaptację i wyposażenie budynku dydaktycznego; szkolenia kadry naukowo-dydaktycznej (16K), techników SM(2M),informatyków SM(2M)oraz kadry zarządzającej WSBiP(2K)z prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej, pisania scenariuszy, egzaminowania OSCE,funkcjonowania CSM, dodatkowe zajęcia dla studentów (150 os.134Ki16M) w okresie od 01.01.2018 r. do
31.12.2020 r. Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności wpisuje się w realizację celu szczegółowego Osi V Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych Celu tematycznego 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Dzięki MCSM i nowym technologiom, jakie kadra naukowo dydaktyczna tam pozna umożliwi studentom korzystanie z symulatorów wysokiej wierności, z fantomów wyposażonych w wiele scenariuszy szkoleniowych, które z dużym prawdopodobieństwem odtworzą sytuacje kliniczne pacjenta i pozwolą na wykonanie niezbędnych interwencji, których student nie zawsze ma możliwość w pełnym zakresie wykonać w pracy z pacjentem. Dotyczy to często właśnie sytuacji ratujących życie, czy procedur inwazyjnych. Dzięki MCSM wyposażymy studentów w niezbędne automatyzmy, które przygotują ich wstępnie do pracy z pacjentem

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

Projekt jest realizowany w partnerstwie z NZOZ MALTANKĄ sp. z o. o, ul. Marii Dąbrowskiej 48, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


Rekrutacja do projektu:

dla kadry naukowo - technicznej od styczni 2018 r.

dla studentów od kwietnia 2019


Dokumenty do pobrania Format Plik
Regulamin rekrutacyjny
PDF ikona pdf2
Formularz zgłoszeniowy PDF ikona pdf2